fast ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fast ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fast ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า fast ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เร็ว, อดอาหาร, รวดเร็ว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า fast

เร็ว

adjective (capable of moving with great speed)

I wondered why it was flying so low and so fast.
ฉัน สงสัย ว่า ทําไม มัน ถึง บิน ต่ํา และ เร็ว ขนาด นั้น.

อดอาหาร

verb (to abstain from food)

All over India, people are praying that you will end the fast.
ทุกแห่งในอินเดีย ประชาชน สวดมนตร์ให้คุณเลิกอดอาหาร

รวดเร็ว

adjective

This patient's cancer cells are spreading way too fast.
แต่เซลส์โรคมะเร็งของคนไข้กําลังกระจาย อย่างรวดเร็ว.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

So to me, as a public health professor, it's not strange that all these countries grow so fast now.
ดังนั้น สําหรับผม ในฐานะศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุข มันไม่แปลกที่ตอนนี้ประเทศเหล่านี้จะโตเร็วมาก
A fast & light window manager
ระบบจัดการหน้าต่างที่เร็วและเบาComment
I came here as fast as I could.
ฉันเลยรีบมาที่นี่เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
It's gonna bring a lot of attention to this department, so they're moving fast.
ทําให้หน่วยงานนี้ สนอกสนใจอย่างมาก
18 We are fast approaching God’s day of judgment.
18 วัน แห่ง การ พิพากษา ของ พระเจ้า จวน จะ ถึง อยู่ แล้ว.
Looks fast.
ดูซิ่งดี.
Too much was happening too fast in too many places. . . .
มี เหตุ การณ์ หลาย อย่าง เกิด ขึ้น อย่าง รวด เร็ว และ ใน หลาย แห่ง. . . .
I want to give you one example that shows how fast this evolution is happening.
ดิฉันต้องการยกตัวอย่างให้คุณเห็น ถึงความไวที่วิวัฒนาการนี้กําลังเกิดขึ้น
(Esther 9:24-26) The day was yet months away, but it was fast approaching.
(เอศเธระ 9:24-26) วัน นั้น ยัง อยู่ อีก หลาย เดือน ข้าง หน้า แต่ เวลา ก็ ผ่าน ไป อย่าง รวด เร็ว.
* Finances: Pay an honest tithe and fast offering, learn to create a budget and adhere to it, learn self-discipline, avoid unnecessary debt, pay off debts, save some money from each paycheck.
* การเงิน: จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอดอาหารอย่างซื่อสัตย์ ฝึกสร้างงบประมาณและทําตามนั้น ฝึกวินัยในตนเอง หลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จําเป็น ชําระหนี้ ออมเงินไว้บ้างจากเงินที่ได้มาแต่ละครั้ง
He declared a fast for all Judah and collected the people together “to inquire of Jehovah.”
เขา ประกาศ ให้ ประชาชน ทั่ว ทั้ง ยูดาห์ อด อาหาร และ รวบ รวม ผู้ คน เพื่อ “หา ที่ พึ่ง ใน พระ ยะโฮวา.”
Fasting is not obligatory; nor is it wrong.
การ อด อาหาร ไม่ ใช่ พันธะ ที่ ต้อง ทํา แต่ ก็ ไม่ ใช่ สิ่ง ผิด.
These brainy primates were not particularly fast or strong.
ไพรเมตสมองใหญ่นี้ ไม่ค่อยเร็วหรือแข็งแรงเท่าไร
" I saw Suzy sitting'in a shoeshine shop " ten times fast.
" ฉันเห็นทหารแบกปืนเบิกปูนไปโบกตึก " เร็วๆ ไม่ได้แน่ๆ
It just happened really fast, you know?
มันเกิดขึ้นเร็วมากเลย คุณรู้ไหม
What do these illustrations have to do with fasting?
อุทาหรณ์ เรื่อง นี้ เกี่ยว ข้อง อย่าง ไร กับ การ อด อาหาร?
Like fast-food chains, flowers advertise their presence with bright colors.
เช่น เดียว กับ ร้าน อาหาร ฟาสต์ฟูด ดอกไม้ จะ โฆษณา ตัว เอง โดย อาศัย สี สัน สดใส.
I came as fast as I could.
ผมมาอย่างเร็วเท่าที่จะทําได้
Now, someone had to eat all that stuff, so we got fast food.
ต้องมีคนที่จะกินของทั้งหมดนั่น เพราะฉะนั้นเราเลยมีอาหารจานด่วน
Thanks for getting here so fast.
ขอบคุณที่มาเร็วขนาดนี้
Not so fast!
ช้าก่อน
Jesus referred to a misuse of free will when he said of the Devil: “He did not stand fast in the truth.”
พระ เยซู แสดง ให้ เห็น ว่า ซาตาน พญา มาร ได้ ใช้ เสรีภาพ ใน การ เลือก ไป ใน ทาง ที่ ผิด โดย ตรัส ว่า “มัน ไม่ ได้ ยึด มั่น กับ ความ จริง.”
The sun drops fast this time of year.
ฤดูนี้อาทิตย์ตกเร็วนะ
But most of the world in the middle are pushing forwards very fast.
แต่เกือบจะทั้งหมดของส่วนที่อยู่ตรงกลางกําลังไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
As the French newspaper Le Monde reports, “the need for water is growing twice as fast as the world’s population.”
ดัง ที่ หนังสือ พิมพ์ ของ ฝรั่งเศส เลอ มองด์ รายงาน “ความ ต้องการ น้ํา กําลัง เพิ่ม ขึ้น อย่าง รวด เร็ว เป็น สอง เท่า ของ การ เพิ่ม ประชากร โลก.”

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ fast ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ fast

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว