more ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า more ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ more ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า more ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง มากกว่า, มากขึ้น, อีก, มอร์, เซอร์โธมัส มอร์, เพิ่มเติม, โธมัส มอร์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า more

มากกว่า

adjectivedeterminer

มากขึ้น

adjectiveadverb

อีก

adverb

มอร์

noun

Uh, Chuck, how much does Morgan make at the Buy More?
โอ้, ชัค, มอร์แกนได้เท่าไหร่Nทํางานที่ บาย มอร์?

เซอร์โธมัส มอร์

noun

เพิ่มเติม

proper (An item on the Actions menu that displays additional actions the user can select.)

More wooden benches needed to be built, and additional sound equipment was installed.
ต้องสร้างม้านั่งไม้เพิ่มขึ้นอีก และมีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม.

โธมัส มอร์

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
You need some more water?
ต้องการน้ํามั้ย
In preparation for welcoming many more interested ones to our meetings, however, we were encouraged to refer to one another by family names.
อย่าง ไร ก็ ตาม เพื่อ เตรียม เรา พร้อม ที่ จะ ต้อนรับ คน ใหม่ ๆ อีก หลาย คน ผู้ ซึ่ง จะ หลั่งไหล มา ยัง การ ประชุม ต่าง ๆ ของ พวก เรา เรา ได้ รับ คํา แนะ นํา ให้ เรา ใช้ นามสกุล ใน การ เรียก ซึ่ง กัน และ กัน.
If we follow this guideline, we will not make the truth more complicated than it needs to be.
ถ้า เรา ทํา ตาม แนว แนะ ดัง กล่าว เรา ก็ จะ ไม่ ทํา ให้ ความ จริง เป็น เรื่อง ที่ เข้าใจ ยาก.
When we give of ourselves to others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.
เมื่อ เรา ช่วยเหลือ คน อื่น ๆ พวก เขา ไม่ เพียง ได้ รับ ความ ช่วยเหลือ แต่ เรา ยัง ประสบ ความ สุข และ ความ อิ่ม ใจ พอ ใจ ใน ระดับ หนึ่ง ด้วย ซึ่ง ทํา ให้ เรา รับมือ กับ ภาระ ของ ตน เอง ได้ ง่าย ขึ้น.—กิจการ 20:35.
Are you not worth more than they are?”
เจ้า ทั้ง หลาย มี ค่า มาก กว่า พวก มัน มิ ใช่ หรือ?”
Learn more about shared drives, including requirements & access levels and how to migrate existing content to a shared drive.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรฟ์ที่แชร์ รวมถึงข้อกําหนดและระดับการเข้าถึงและวิธี ย้ายข้อมูลเนื้อหาที่มีอยู่ไปยังไดรฟ์ที่แชร์
(Micah 5:6-8) The Watch Tower commented: “This may be taken as an indication that some of the remnant will be on earth even after Armageddon is fought and will then have some more work to do in the name of the Lord and to his praise and glory.”
(มีคา 5:6-8) วอชเทาเวอร์ ฉบับ นั้น ชี้ แจง เพิ่ม เติม ว่า “ข้อ นี้ อาจ เข้าใจ เสมือน ว่า เป็น สิ่ง บ่ง บอก ชน ที่ เหลือ บาง คน จะ ยัง อยู่ ทาง โลก นี้ ภาย หลัง สงคราม อาร์มาเก็ดดอน และ ตอน นั้น จะ คง มี งาน ทํา อีก บ้าง ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ เพื่อ เป็น คํา สรรเสริญ และ สง่า ราศี แด่ พระองค์.”
And when you layer that over with the kind of ubiquitous communications that we're starting to see, what you find is, in fact, even more access suffused into spaces.
และเมื่อใดที่คุณทําให้มันเป็นแบบนั้นได้ ด้วยการติดต่อกันได้ทุกๆ ที่อย่างที่เราเริ่มเห็นกัน เราจะพบว่า จริงๆ แล้ว
Do you want to see some more?
อยากเห็นมันเพิ่มอีกมั๊ย?
They spend more time with their kids than their fathers ever spent with them.
พวกเขาใช้เวลากับลูก ๆ มากขึ้น มากกว่าเมื่อตอนคุณพ่อของเขาทํากับเขา
“The more clearly we can see the universe in all its glorious detail,” concludes a senior writer for Scientific American, “the more difficult it will be for us to explain with a simple theory how it came to be that way.”
นัก เขียน อาวุโส คน หนึ่ง ของ วารสาร ไซเยนติฟิก อเมริกัน ลง ความ เห็น ว่า “ยิ่ง เรา สามารถ เห็น ราย ละเอียด อัน สง่า งาม ของ เอกภพ ได้ ชัดเจน ขึ้น เท่า ใด ก็ ยิ่ง ยาก ขึ้น เท่า นั้น ที่ พวก เรา จะ อธิบาย ด้วย ทฤษฎี ง่าย ๆ ว่า เอกภพ เป็น เช่น นั้น ได้ อย่าง ไร.”
On the contrary, since Darwin’s time what has been learned about the eye shows that it is even more complex than he understood it to be.
ใน ทาง ตรง กัน ข้าม ตั้ง แต่ สมัย ดาร์วิน เป็น ต้น มา สิ่ง ที่ เรา ได้ เรียน เกี่ยว กับ ดวง ตา นั้น แสดง ให้ เห็น ความ ซับซ้อน ยิ่ง กว่า ที่ เขา เคย เข้าใจ เสีย อีก.
During nearly eight years of war, Iran suffered an estimated 400,000 deaths —more battle deaths than the United States had during World War II!
ระหว่าง เกือบ แปด ปี ของ สงคราม อิหร่าน สูญ เสีย ชีวิต คน ไป ประมาณ 400,000 คน—ความ ตาย ใน การ สู้ รบ มาก กว่า ที่ สหรัฐ ประสบ ระหว่าง สงคราม โลก ที่ 2!
From then on they began to approach us more freely and listen to what we had to say about God’s Kingdom.
ตั้ง แต่ นั้น พวก เขา เริ่ม เข้า หา เรา อย่าง สะดวก ใจ ยิ่ง ขึ้น และ ฟัง สิ่ง ที่ เรา พูด เกี่ยว กับ ราชอาณาจักร ของ พระเจ้า.
May I add one more thing?
ผมขอพูดอะไรอีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับ
In so doing, they keep their mind off their own problems and keep focused on the more important things. —Phil.
โดย ทํา อย่าง นั้น พวก เขา ก็ จะ ไม่ คิด ถึง ปัญหา ของ ตัว เอง และ ความ คิด ของ เขา ก็ จะ จดจ่อ อยู่ กับ สิ่ง ที่ สําคัญ กว่า.—ฟิลิป.
To make the visit even more appetizing, the center of the daisy is replete with pollen and nectar, nutritious foods that many insects thrive on.
เพื่อ จะ เชิญ ชวน ให้ แมลง มา เยือน มาก ขึ้น ใจ กลาง ของ ดอก เดซี จึง มี เรณู และ น้ํา หวาน อย่าง อุดม อาหาร ที่ มี คุณค่า ซึ่ง แมลง หลาย ชนิด ชอบ กิน.
Moreover, our 1989 Memorial attendance of 24,144 shows that many more interested ones are seeking help.
ยิ่ง กว่า นั้น พิธี อนุสรณ์ ของ เรา ปี 1989 มี ผู้ เข้า ร่วม 24,144 คน แสดง ให้ เห็น ว่า มี คน สนใจ ใหม่ ๆ จํานวน มาก ขึ้น กําลัง แสวง หา ความ ช่วยเหลือ.
“My father suggested that I start off with the Bible books that I find more appealing, like Psalms and Proverbs.
“พ่อ ของ ดิฉัน แนะ ให้ เริ่ม อ่าน คัมภีร์ ไบเบิล จาก พระ ธรรม ที่ ดิฉัน ชอบ เช่น บทเพลง สรรเสริญ และ สุภาษิต.
At least part of it has been translated into more than 2,300 languages.
มี การ แปล อย่าง น้อย บาง ส่วน ของ คัมภีร์ ไบเบิล ออก เป็น ภาษา ต่าง ๆ มาก กว่า 2,300 ภาษา.
More recently, there have been moves to put “teeth” into international agreements.
ไม่ นาน มา นี้ มี การ เคลื่อน ไหว เพื่อ บีบ ให้ ปฏิบัติ ตาม ข้อ ตก ลง ระหว่าง ประเทศ.
Live here in heaven, and may look on her; But Romeo may not. -- More validity,
อาศัยอยู่ที่นี่ในสวรรค์และอาจจะดูกับเธอ; แต่โรมิโออาจจะไม่ได้. -- ความถูกต้องเพิ่มเติม
If you don't know about checkers, you can check the Web and Google it to find a little more information about checkers.
ถ้าคุณไม่รู้เกี่ยวกับหมากฮอส ลองหาจาก web หรือ google เพื่อที่จะหาข้อมูลที่ไม่มากนักเกี่ยวกับหมากฮอส
* What would make you want to buy more?
* อะไรจะทําให้คุณอยากซื้อมากขึ้น

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ more ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ more

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว