old ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า old ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ old ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า old ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เก่า, แก่, ก่อน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า old

เก่า

adjective (former)

Greece is an old country.
กรีซเป็นประเทศเก่าแก่

แก่

adjective (of a living being: having lived for relatively many years)

The man confessed that he had robbed the old woman.
ผู้ชายสารภาพว่าเค้าปล้นผู้หญิงแก่คนนั้น

ก่อน

adjective (former)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Well, you're gonna get your old life back.
คุณกําลังจะได้ชีวิตคุณคืนแล้วนะ
Just as the Israelites followed the divine law that said: “Congregate the people, the men and the women and the little ones . . . , in order that they may listen and in order that they may learn,” Jehovah’s Witnesses today, both old and young, men and women, gather together and receive the same teaching.
เช่น เดียว กับ ที่ ชน ยิศราเอล ติด ตาม พระ บัญญัติ ของ พระเจ้า ซึ่ง กล่าว ว่า “จง ให้ คน ทั้ง ปวง มา ประชุม กัน, ทั้ง ชาย หญิง กับ เด็ก ทั้ง ปวง. . . , ให้ เขา ทั้ง หลาย ได้ ยิน ฟัง [และ เพื่อ พวก เขา จะ เรียน รู้, ล. ม.]” พยาน พระ ยะโฮวา ใน ทุก วัน นี้ ทั้ง ผู้ สูง อายุ และ ผู้ เยาว์ ทั้ง ผู้ ชาย และ ผู้ หญิง ก็ มา ชุมนุม กัน และ รับ เอา คํา สอน เดียว กัน นี้. ข้อ คัมภีร์ ข้าง ต้น กล่าว ต่อ ไป โดย ให้ เหตุ ผล ว่า “[เนื่อง จาก เขา ต้อง, ล.
I knew it would mean prison if anyone discovered I was up to my old experiments.
ผมรู้ว่ามันจะหมายถึงคุกถ้าใครค้นพบฉันก็ขึ้นอยู่กับการทดลองเก่าของฉัน
Can't be that old.
คงไม่เก่าขนาดนั้น
In the Old Testament, a son of Jacob and Leah (Gen.
ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรของยาโคบกับเลอาห์ (ปฐก.
As a seven-year-old guy, I was impressed.
สําหรับเด็กอายุเจ็ดขวบ ผมประทับใจอย่างยิ่ง
You know, we call it " The Old World " for a reason.
รู้ไหม พวกเขาให้เหตุผลว่ามันคือ " โลกใบเก่า "
Or it's plain old-fashioned jealousy.
หรือนี่จะเป็นแค่การอิจฉาแบบดั้งเดิม
Well, ask your dead back-shootin'relatives, old man.
ไปถามญาตินายที่ยิงข้างหลังสิ คนที่ตายไปแล้วน่ะ
My little seven-year-old Picasso dreams were crushed.
ฝันของปิกัสโซ่น้อยอายุเจ็ดขวบของฉัน เป็นอันต้องสลาย
Heel old wounds.
ล้างอดีตอันน่าอับอายของเจ้าซะ
Growing old and dying... is not something that humans can change by working hard.
สังขารและความตาย ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถเปลี่ยนได้โดยการทํางานหนัก
8 “The calamitous days” of old age are unrewarding —perhaps very distressing— to those who give no thought to their Grand Creator and who have no understanding of his glorious purposes.
8 “ยาม ทุกข์ ร้อน” แห่ง วัย ชรา นั้น ไม่ น่า ชื่นชม—อาจ ถึง กับ เป็น ทุกข์ มาก—สําหรับ คน ที่ ไม่ คิด ถึง พระ ผู้ สร้าง องค์ ยิ่ง ใหญ่ ของ ตน และ คน ที่ ไม่ เข้าใจ พระ ประสงค์ อัน ยอด เยี่ยม ของ พระองค์.
Well, if you're six years old.
ก็ใช่ ถ้าคุณอายุ 6 ขวบ
It excites young and old at every economic, social, and educational level of society.
สร้าง ความ ตื่นเต้น ทั้ง คน หนุ่ม และ คน แก่ ทุก ระดับ ทาง เศรษฐกิจ, สังคม และ การ ศึกษา.
A close look at the city, however, reveals a pattern that was conceived in the days of old Edo.
อย่าง ไร ก็ ตาม เมื่อ พิจารณา อย่าง ละเอียด มาก ขึ้น เรา ก็ จะ เห็น แบบ แผนที่ มี มา ตั้ง แต่ สมัย เอโดะ โบราณ.
Too old, too jaded.
เพราะอายุมากเกินไป ดื้อเกินไป
Finally, after a 140-year extension of life, “Job died, old and satisfied with days.” —Job 42:10-17.
ใน ที่ สุด หลัง จาก มี ชีวิต ยืน ไป อีก 140 ปี “โยบ ก็ ได้ ถึง แก่ ความ ตาย เป็น ผู้ มี อายุ ชรา และ แก่ หง่อม เต็ม ขนาด.”—โยบ 42:10-17.
Another mother expressed her feelings when told that her six-year-old son had suddenly died because of a congenital heart problem.
มารดา อีก คน หนึ่ง อธิบาย ความ รู้สึก ของ เธอ เมื่อ ทราบ ว่า บุตร ชาย วัย หก ขวบ ของ เธอ เสีย ชีวิต กะทันหัน เนื่อง จาก ปัญหา เกี่ยว กับ หัวใจ ซึ่ง มี ตั้ง แต่ เกิด.
There is evidence that rather than being translated from Latin or Greek in Shem-Tob’s time, this text of Matthew was very old and was originally composed in Hebrew.
มี หลักฐาน ว่า แทน ที่ จะ ได้ รับ การ แปล จาก ภาษา ลาติน หรือ กรีก ใน สมัย ของ เชม-ทอบ เนื้อ ความ จาก มัดธาย ฉบับ นี้ เก่า แก่ มาก และ เดิม เขียน เป็น ภาษา ฮีบรู.
We left our old home with just the clothes on our backs.
เราทิ้งบ้านหลังเดิมไว้
I want to tell you all about dear old Bobbie Cardew.
ฉันต้องการจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับรักเก่า Bobbie Cardew
God’s will is that those who exercise faith in the ransom sacrifice should do away with the old personality and enjoy “the glorious freedom of the children of God.” —Romans 6:6; 8:19-21; Galatians 5:1, 24.
พระ ประสงค์ ของ พระเจ้า คือ ให้ บรรดา คน ที่ แสดง ความ เชื่อ ใน เครื่อง บูชา ไถ่ ละ ทิ้ง บุคลิก ลักษณะ เก่า และ รับ ความ พอ ใจ ใน “เสรีภาพ อัน รุ่ง โรจน์ แห่ง บุตร ทั้ง หลาย ของ พระเจ้า.”—โรม 6:6; 8:19-21; ฆะลาเตีย 5:1, 24.
Throw away that old junk!
โยนขยะนั่นทิ้งไปให้หมด
I'd never been very good at fixing stuff when I was living my old life, but it's amazing how resourceful you can become when you're in the middle of the ocean and there's only one way to get to the other side.
ฉันเป็นคนซ่อมอะไรไม่ค่อยเป็นนัก ตอนที่ยังใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม แต่เมื่อคุณอยู่กลางทะเล คุณจะพบว่าคุณสามารถคิด พลิกแพลงได้มากมายอย่างน่าประหลาด เพราะมีวิธีเดียวที่จะไปถึงฝั่งได้

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ old ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ old

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว