opened ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า opened ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ opened ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า opened ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เปิด, ที่เปิดผนึก, ลืมตา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า opened

เปิด

verb

ที่เปิดผนึก

adjective

John sees a book sealed with seven seals and the Lamb who is worthy to open it
ยอห์นเห็นม้วนหนังสือมีตราผนึกอยู่เจ็ดดวงและพระเมษโปดกผู้มีค่าควรที่จะเปิดหนังสือนั้น

ลืมตา

adjective

I've wanted to bring you here from the moment you opened your eyes.
พ่ออยากพาลูกมาที่นี่ ตั้งแต่วินาทีที่ลูกลืมตาดูโลก

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I'm gonna open up the wound and try to find the bleeder, tie it off.
ผมจะเปิดบาดแผลและหาเส้นเลือดที่เลือดออก
So we put up a tent on an open piece of ground on the farm of an interested person.
ดัง นั้น เรา จึง ตั้ง เต็นท์ กลางแจ้ง ใน บริเวณ ไร่ ของ ผู้ สนใจ คน หนึ่ง.
It's the only window open to the outside world...
ที่ที่เป็นหน้าต่างแห่งเดียวที่เปิดสู่โลกภายนอก
Open your ears'n they never stop a'yibberin'.
เปิดหูรับฟัง พวกเขาไม่เคยหยุดคําพูดพร่ํา
Such reading opens up our minds and hearts to Jehovah’s thoughts and purposes, and a clear understanding of these gives meaning to our lives.
การ อ่าน พระ คํา นั้น ทํา ให้ จิตใจ และ หัวใจ เรา เปิด รับ ความ คิด และ พระ ประสงค์ ของ พระ ยะโฮวา และ การ เข้าใจ ชัด แจ้ง ใน สิ่ง เหล่า นี้ ทํา ให้ ชีวิต เรา มี ความ หมาย.
Evidently, when “the heavens were opened up” at the time of Jesus’ baptism, the memory of his prehuman existence was restored to him. —Matthew 3:13-17.
ดู เหมือน ว่า เมื่อ ‘ท้องฟ้า แหวก ออก’ ตอน ที่ พระ เยซู รับ บัพติสมา นั้น ความ ทรง จํา ของ พระองค์ เกี่ยว กับ การ ดํารง อยู่ ก่อน มา เป็น มนุษย์ ได้ กลับ คืน มา สู่ พระองค์.—มัดธาย 3:13-17.
The right hemisphere gives sustained, broad, open, vigilant, alertness, where the left hemisphere gives narrow, sharply- focused attention to detail.
สมองซีกขวานั้นให้ความตื่นตัว เตรียมพร้อม ระแวดระวัง อย่างต่อเนื่อง ในมุมกว้าง เปิดโล่ง ส่วนสมองซีกซ้ายนั้นให้ความสนใจในรายละเอียด พุ่งเป้าสนใจในมุมแคบ
Would you be that open?
อยากไปเปิดหูเปิดตาไหม
Then I opened my eyes and the nightmare was me
เมื่อข้าลืมตาขึ้นและฝันร้ายนั้นคือข้า
Soon as you opened your mouth, Tiffany started doubting whether she wanted to.
ทันทีที่คุณอ้าปาก ทิฟฟานี่ ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าอยากนอนกับคุณรึเปล่า
Unable to open %# for writing
ไม่สามารถเปิด % # เพื่อเขียนได้
If your eBook doesn’t open to the right page, try refreshing the page and check your Wi-Fi connection.
หาก eBook ไม่เปิดไปยังหน้าที่ถูกต้อง ให้ลองรีเฟรชหน้าและตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi
Open your mouth.
อ้าปากซิ
She was trying to lure you out into the open.
หล่อนพยายามล่อคุณออกมา
Open up.
เปิดออก
The story opens during a season of famine in Israel.
เรื่อง ราว เริ่ม ขึ้น ใน ช่วง ที่ เกิด การ กันดาร อาหาร ใน ยิศราเอล.
Do the initial steps to Sign in with Google, select the organization if necessary, open the Routing setting, and enter a description for the new setting.
ปฏิบัติตามขั้นตอนเบื้องต้นในการลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย Google แล้วเลือกองค์กรหากจําเป็น จากนั้นจึงเปิดการตั้งค่าการกําหนดเส้นทางและป้อนคําอธิบายสําหรับการตั้งค่าใหม่
Open the door.
เปิดประตู
In its opening words, the Bible speaks of the holy spirit —also rendered “God’s active force”— as “moving to and fro over the surface of the waters.”
ถ้อย คํา เริ่ม ต้น ของ คัมภีร์ ไบเบิล มี การ พูด ถึง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ซึ่ง ได้ รับ การ แปล อีก ด้วย ว่า เป็น “พลัง ปฏิบัติ การ ของ พระเจ้า” ที่ “เคลื่อน ไหว ไป มา อยู่ เหนือ ผิว น้ํา.”
Studying the Bible opened my eyes to many powerful, motivating truths.
การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล เปิด ตา ผม ให้ มอง เห็น ความ จริง หลาย เรื่อง ซึ่ง เป็น แรง กระตุ้น ที่ ทรง พลัง.
Years ago I watched a man open an envelope like that one.
หลายปีก่อน ฉันเคยเห็นคนคนนึงเปิดซองอย่างนี้
He quietly listens as Kojo opens the Bible and reads a scripture.
เขา ฟัง อย่าง เงียบ ๆ ขณะ ที่ โคโจ เปิด พระ คัมภีร์ อ่าน.
By Jehovah’s sending his Son into the world to bear witness to the truth and to die a sacrificial death, the way was opened for the formation of the united Christian congregation.
โดย การ ที่ พระ ยะโฮวา ได้ ส่ง พระ บุตร ของ พระองค์ เข้า มา ใน โลก เพื่อ เป็น พยาน ถึง ความ จริง และ เพื่อ สละ พระ ชนม์ เป็น เครื่อง บูชา จึง เป็น การ เปิด ช่อง ทาง สําหรับ การ ก่อ ตั้ง ประชาคม คริสเตียน ที่ เป็น เอกภาพ.
Open your eyes, sir.
ลืมตาขึ้นครับ
Also, he paid the penalty for sin inherited by Adam’s offspring, opening the way to everlasting life. —12/15, pages 22-23.
นอก จาก นั้น พระองค์ ได้ ชําระ โทษ สําหรับ บาป ที่ ลูก หลาน ของ อาดาม ได้ รับ ตก ทอด มา ซึ่ง เปิด ทาง ให้ พวก เขา ได้ รับ ชีวิต นิรันดร์.—15/12 หน้า 22-23

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ opened ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ opened

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว