only ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า only ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ only ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า only ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เท่านั้น, เพียง, เอง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า only

เท่านั้น

adverb (no more than)

As adoptive parents there's only so many we can answer.
ดูเหมือนว่าจะมีแต่ผู้ปกครอง เท่านั้นที่จะตอบคําถามได้

เพียง

adverbadjective

I wasn't the only one who Vargo contacted.
ฉันไม่ใช่เพียงคนเดียวที่รู้ว่าวาร์โก้ติดต่อกับใคร.

เอง

adverb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

We were only rejecting blood as therapy.”
เรา เพียง แต่ ปฏิเสธ การ ใช้ เลือด ใน การ บําบัด รักษา.”
We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
When we give of ourselves to others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.
เมื่อ เรา ช่วยเหลือ คน อื่น ๆ พวก เขา ไม่ เพียง ได้ รับ ความ ช่วยเหลือ แต่ เรา ยัง ประสบ ความ สุข และ ความ อิ่ม ใจ พอ ใจ ใน ระดับ หนึ่ง ด้วย ซึ่ง ทํา ให้ เรา รับมือ กับ ภาระ ของ ตน เอง ได้ ง่าย ขึ้น.—กิจการ 20:35.
But, as behavioral scientist Robert Plomin notes, researchers “have only identified a chromosomal region, not a gene for reading disability.”
แต่ ดัง ที่ โรเบิร์ต โพล มิน นัก พฤติกรรม ศาสตร์ ตั้ง ข้อ สังเกต นัก วิจัย “แค่ ระบุ บริเวณ โครโมโซม เท่า นั้น ไม่ ใช่ ระบุ ยีน ที่ ทํา ให้ ไร้ ความ สามารถ ใน การ อ่าน.”
Not only has the consumption of alcohol in Germany tripled since 1950 but as the center further estimates, some 2.5 million persons are in need of treatment for alcohol abuse.
กล่าว กัน ว่า หลัง จาก ที่ เผา ด้วย อุณหภูมิ ราว ๆ 1,000 ถึง 2,000 องศา เซลเซียส แล้ว อิฐ เหล่า นั้น “ถูก หลัก สุขอนามัย ไม่ แพ้ อิฐ ธรรมดา.”
Moreover, it doesn’t require special training or athletic skill —only a good pair of shoes.
นอก จาก นี้ การ เดิน ไม่ จําเป็น ต้อง มี การ ฝึก พิเศษ หรือ มี ทักษะ ด้าน กีฬา แค่ มี รอง เท้า ดี ๆ สัก คู่ ก็ พอ.
You're only not devastated if you're seeing someone else.
ก็เธอไม่รู้สึกว่า ถูกทําร้าย ก็แสดงว่าเธอมีคนอื่น
This universe is only one of an infinite number.
จักรวาลนี้แค่หนึ่งในจํานวนอีกมากมาย
Not only does this insulate the bird against extreme cold but it also enables it to move two or three times faster than it otherwise could.
ขน ของ มัน นอก จาก จะ เป็น ฉนวน ที่ ปก ป้อง มัน จาก สภาพ อากาศ ที่ หนาว เย็น อย่าง หฤโหด แล้ว ยัง ช่วย ให้ มัน ว่าย น้ํา ได้ เร็ว ขึ้น สอง หรือ สาม เท่า.
Thus, Jesus was known not only as “the carpenter’s son” but also as “the carpenter.”
ดัง นั้น พระ เยซู จึง เป็น ที่ รู้ จัก ไม่ เพียง ฐานะ “ลูก ช่าง ไม้” เท่า นั้น แต่ ฐานะ “ช่าง ไม้” ด้วย.
It's the only window open to the outside world...
ที่ที่เป็นหน้าต่างแห่งเดียวที่เปิดสู่โลกภายนอก
The only thing we know at this point is how much we don't know.
สิ่งเดียวที่เรารู้ ณ จุดนี้ คือเราไม่รู้อะไร มากแค่ไหน
I guess I understand why that's the only part you remember.
ฉันว่าฉันเข้าใจ ว่าทําไมเธอถึงจําได้แต่ส่วนนั้น
Only in Haven.
มีเฉพาะแต่ในเฮเวน
Users who have only the Reseller Admin role bypass their own organization's Admin console when they sign in.
ผู้ใช้ที่มีเฉพาะบทบาทผู้ดูแลระบบของตัวแทนจําหน่ายจะข้ามคอนโซลผู้ดูแลระบบขององค์กรตนเองเมื่อลงชื่อเข้าใช้
12 This kind of appreciation for Jehovah’s righteous principles is maintained not only by studying the Bible but also by sharing regularly in Christian meetings and by engaging in the Christian ministry together.
12 ที่ จะ คง ไว้ ซึ่ง การ หยั่ง รู้ ค่า แบบ นี้ ต่อ หลักการ ต่าง ๆ อัน ชอบธรรม ของ พระ ยะโฮวา ก็ ใช่ ว่า เป็น เพียง การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล เท่า นั้น แต่ โดย การ มี ส่วน ร่วม การ ประชุม คริสเตียน และ เข้า ส่วน ร่วม งาน รับใช้ ของ คริสเตียน ด้วย กัน เป็น ประจํา.
The householder only answered through the intercom, never coming out to meet Hatsumi.
เจ้าของ บ้าน ก็ เพียง แต่ พูด ตอบ ผ่าน ทาง ระบบ ติด ต่อ สื่อสาร ภาย ใน เท่า นั้น ไม่ เคย ออก มา พบ ฮัตสึมิ เลย.
The diagnosis of social phobia, however, is usually applied only to those whose fears are so extreme that they significantly disrupt normal functioning.
อย่าง ไร ก็ ดี โรค กลัว สังคม ตาม การ วินิจฉัย ของ แพทย์ นั้น โดย ทั่ว ไป แล้ว หมาย ถึง เฉพาะ ผู้ ที่ มี ความ กลัว สุด ขีด จริง ๆ จน ทํา ให้ การ ปฏิบัติ หน้า ที่ ตาม ปกติ หยุด ชะงัก.
Therefore, you can experience true happiness only if you fill those needs and follow “the law of Jehovah.”
ด้วย เหตุ นั้น คุณ สามารถ ประสบ ความ สุข แท้ ก็ ต่อ เมื่อ คุณ สนอง ความ ต้องการ ดัง กล่าว และ ปฏิบัติ ตาม “พระ บัญญัติ ของ พระ ยะโฮวา” เท่า นั้น.
Only I can return you to your regal self.
เพียงข้าเท่านั้นที่สามารถคืนเจ้าสู่รูปลักษณ์อันสง่างามได้
Not only have nations ignored UN peace procedures but they have flouted and openly defied its rulings for settling conflicts.
ชาติ ต่าง ๆ ไม่ เพียง แต่ เพิกเฉย ต่อ การ ดําเนิน งาน เพื่อ สันติภาพ ของ สหประชาชาติ เท่า นั้น แต่ ยัง ดูถูก และ ต่อ ต้าน อย่าง โจ่งแจ้ง ต่อ คํา ตัดสิน ตก ลง เพื่อ ยุติ ข้อ พิพาท.
Faithful ones with an earthly hope will experience the fullness of life only after they pass the final test that will occur right after the end of the Millennial Reign of Christ. —1 Cor.
ผู้ ซื่อ สัตย์ ที่ มี ความ หวัง ทาง แผ่นดิน โลก จะ ประสบ ความ ครบ ถ้วน ของ ชีวิต เฉพาะ เมื่อ พวก เขา ผ่าน การ ทดลอง ครั้ง สุด ท้าย ที่ จะ เกิด ขึ้น ทันที หลัง จาก สิ้น สุด การ ปกครอง หนึ่ง พัน ปี ของ พระ คริสต์.—1 โค.
(Psalm 83:18) Thus, during the spring of 1931, when I was only 14, I took my stand for Jehovah and his Kingdom.
(บทเพลง สรรเสริญ 83:18) ด้วย เหตุ นี้ ใน ช่วง ฤดู ใบ ไม้ ผลิ ปี 1931 อายุ ผม ตอน นั้น แค่ 14 ปี ผม ได้ ยึด เอา จุด ยืน อยู่ ฝ่าย พระ ยะโฮวา และ ราชอาณาจักร ของ พระองค์.
These deformed monsters existed only in men’s fertile imagination.
สัตว์ ประหลาด อัปลักษณ์ เหล่า นี้ มี อยู่ เพียง ใน จินตนาการ ที่ ฟู เฟื่อง ของ คน เรา เท่า นั้น.
‘Now I know that you have faith in me, because you have not held back your son, your only one, from me.’
บัด นี้ เรา ทราบ แล้ว ว่า เจ้า มี ความ เชื่อ ใน เรา เพราะ เจ้า มิ ได้ หวง ลูก ชาย ของ เจ้า ลูก ชาย คน เดียว ของ เจ้า ไว้ จาก เรา.’

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ only ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ only

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว