said ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า said ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ said ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า said ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง พูด, บอก, กล่าว, คุย, สั่ง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า said

พูด

บอก

กล่าว

คุย

สั่ง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Though the Government said that it was necessary to enforce it.
ตามที่ราชการพยายามจะบอกว่า จําเป็นต้องใช้กฏหมายแต่อย่างใด
“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
And lovingly said: “I want to.”
เพราะ รัก จึง เอ่ย คํา “เรา ต้องการ”
The infected potatoes literally rotted in the ground, and those in storage were said to be “melting away.”
มันฝรั่ง ที่ ติด เชื้อ เน่า ตาย ไป ใน ดิน และ กล่าว กัน ว่า มันฝรั่ง ที่ เก็บ ไว้ ใน โรง นา ก็ “ละลาย หาย ไป.”
Not being married, she said: “How is this to be, since I am having no intercourse with a man?”
เนื่อง จาก ยัง ไม่ ได้ แต่งงาน เธอ จึง กล่าว ว่า “เหตุ การณ์ นั้น จะ เป็น ไป อย่าง ไร ได้, เพราะ ข้าพเจ้า ยัง หา ได้ ร่วม กับ ชาย ไม่?”
I said get the fuck outta my car!
กูบอกให้ไสหัวออกไปจากรถกู
And she said, " No, Daniel, over mine. "
เธอบอกว่า ไม่แดเนียล ข้ามศพฉันต่างหาก
Just as the Israelites followed the divine law that said: “Congregate the people, the men and the women and the little ones . . . , in order that they may listen and in order that they may learn,” Jehovah’s Witnesses today, both old and young, men and women, gather together and receive the same teaching.
เช่น เดียว กับ ที่ ชน ยิศราเอล ติด ตาม พระ บัญญัติ ของ พระเจ้า ซึ่ง กล่าว ว่า “จง ให้ คน ทั้ง ปวง มา ประชุม กัน, ทั้ง ชาย หญิง กับ เด็ก ทั้ง ปวง. . . , ให้ เขา ทั้ง หลาย ได้ ยิน ฟัง [และ เพื่อ พวก เขา จะ เรียน รู้, ล. ม.]” พยาน พระ ยะโฮวา ใน ทุก วัน นี้ ทั้ง ผู้ สูง อายุ และ ผู้ เยาว์ ทั้ง ผู้ ชาย และ ผู้ หญิง ก็ มา ชุมนุม กัน และ รับ เอา คํา สอน เดียว กัน นี้. ข้อ คัมภีร์ ข้าง ต้น กล่าว ต่อ ไป โดย ให้ เหตุ ผล ว่า “[เนื่อง จาก เขา ต้อง, ล.
You said this sword belongs to...
คุณบอกมันเป็นของ...
“I met a number of young men who said, ‘We came in the Church because of the lives of these young men and because they taught us the principles of the gospel.’
“ข้าพเจ้าพบปะกับชายหนุ่มหลายคนซึ่งกล่าวว่า ‘เราเข้ามาในศาสนจักรเพราะชีวิตชายหนุ่มเหล่านี้และเพราะพวกเขาสอนหลักธรรมพระกิตติคุณให้พวกเรา’
(1 Timothy 2:9, The New English Bible) Not surprisingly, in the book of Revelation, “bright, clean, fine linen” is said to represent the righteous acts of ones whom God considers holy.
(1 ติโมเธียว 2:9, ฉบับ R 73) จึง ไม่ แปลก ที่ หนังสือ วิวรณ์ กล่าว ว่า “ผ้า ลินิน เนื้อ ดี ที่ สะอาด สดใส” หมาย ถึง การ กระทํา อัน ชอบธรรม ของ ผู้ ที่ พระเจ้า ทรง ถือ ว่า บริสุทธิ์.
Everything I just said will come to pass.
ทุกสิ่งที่ฉันพูดจะผ่านมาแล้วผ่านไป
Thirty- seven said no, we don't like it.
ร้อยละสามสิบเจ็ด บอกว่าไม่ต้องการ ไม่ชอบ
“I have known some young ones who dated nonbelievers,” said a Witness youth.
พยาน ฯ หนุ่ม คน หนึ่ง กล่าว ว่า “ผม รู้ จัก หนุ่ม สาว บาง คน ที่ นัด พบ กับ คน ที่ ไม่ มี ความ เชื่อ.
♪ I said, " Excuse me, you're a hell of a guy ♪
ฉันพูดว่า ประทานโทษ นายนรกส่งมาเกิด
“Honesty is something you don’t find very often,” said the businesswoman.
นัก ธุรกิจ หญิง คน นี้ บอก ว่า “ความ ซื่อ สัตย์ เป็น สิ่ง ที่ คุณ หา พบ ไม่ ได้ บ่อย ๆ.”
God then said: ‘I have seen the suffering of my people in Egypt.
ครั้น แล้ว พระเจ้า ตรัส ว่า: ‘เรา เห็น ความ ทุกข์ แห่ง ผู้ คน ของ เรา ใน อียิปต์ แล้ว.
Then Jesus said that people would be acting just like that before this world ends. —Matthew 24:37-39.
แล้ว พระ เยซู ก็ ตรัส ว่า ผู้ คน จะ ทํา อย่าง เดียว กัน นั้น ก่อน ที่ โลก นี้ จะ ถึง กาล อวสาน.—มัดธาย 24:37-39, ล. ม.
“Reducing the cost burden on road users can help bring down logistics costs and increase Thailand’s competitiveness in the long run,” said Annette Dixon, the World Bank Country Director for Thailand. “We know that countries that have invested in infrastructure have reaped the benefits by increasing their economic growth as well as their position in the global market.”
“การช่วยลดภาระด้านต้นทุนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นจะมีส่วนช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าถูกลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อศักยภาพในการแข่งขันของไทยในระยะยาว” นางแอนเน็ต ดิกสัน ผู้อํานวยการธนาคารโลกประจําประเทศไทยกล่าว
He said it!
เขาบอกว่ามัน!
But in spite of doctors’ suggestions to limit the intake of fat and to engage in regular exercise, it is said that one third of all North Americans are overweight or obese.
แต่ ทั้ง ๆ ที่ มี การ ชี้ แนะ จาก บรรดา แพทย์ ให้ จํากัด การ รับประทาน ไขมัน และ ให้ ออก กําลัง กาย เป็น ประจํา กล่าว กัน ว่า หนึ่ง ใน สาม ของ ชาว อเมริกา เหนือ มี น้ําหนัก เกิน หรือ อ้วน เกิน ปกติ.
I never said I was a voodoo priest.
ไม่เคยบอกซักหน่อยว่าฉัน เป็นนักบวชวูดู
“Your word is truth,” Jesus said to his Father in prayer.
พระ เยซู ทูล พระ บิดา ของ พระองค์ ใน คํา อธิษฐาน ว่า “คํา ของ พระองค์ เป็น ความ จริง.”
I know what I have just said is simply not obvious.
ฉันรู้ว่า ที่ฉันพูดไปนั้นยังไม่ชัดเจน
It was just like he said!
อย่างที่เขาเพิ่งพูดน่ะ!

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ said ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ said

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว