would ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า would ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ would ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า would ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง จะ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า would

จะ

Auxiliary

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Infectious disease would be defeated; conquest would follow conquest.
โรค ติด เชื้อ จะ ต้อง แพ้ ราบ คาบ; โรค แล้ว โรค เล่า จะ ถูก ขจัด ออก ไป.
Why would you want to fight for a man like that?
ทําไมเจ้าต้องการสู้เพื่อผู้ชายอย่างนั้น?
It would be wise to meditate on how one false step could lead to another and then to serious wrongdoing.
คง ดี ที่ จะ ใคร่ครวญ ว่า การ ก้าว พลาด ไป ขั้น หนึ่ง อาจ ทํา ให้ ก้าว พลาด อีก ขั้น หนึ่ง แล้ว ใน ที่ สุด ก็ อาจ ถึง ขั้น ทํา ผิด ร้ายแรง ได้.
Would you rather we'd let them keep him?
ปล่อยพวกเค้าไปไม่ได้หรือ
What I would find out about who I really am.
กลัวว่าจริงๆแล้วฉันเป็นใครกันแน่
That would include taking the correct dosage at the right times, in the proper manner, and for the right medical reason.
นั่น รวม ถึง การ กิน ยา ถูก ขนาด และ ถูก เวลา, ใน วิธี ที่ ถูก ต้อง, และ ด้วย เหตุ ผล ด้าน การ รักษา ที่ ถูก ต้อง.
This is h of g of x, but h of x would just be x to the fifth, right?
นี่คือ h ของ g ของ x แต่ h ของ x ก็แค่ x กําลังห้า จริงไหม?
Even if the hope of everlasting life were not included in Jehovah’s reward to his faithful servants, I would still desire a life of godly devotion.
แม้ หาก ไม่ รวม ความ หวัง ที่ จะ มี ชีวิต นิรันดร์ อยู่ ใน บําเหน็จ ที่ พระ ยะโฮวา จะ ประทาน แก่ ผู้ รับใช้ ที่ ซื่อ สัตย์ ของ พระองค์ กระนั้น ผม ก็ ยัง ปรารถนา ชีวิต ที่ เลื่อมใส พระเจ้า.
When my parents would ask what I would do if they were put in jail for preaching the good news, I would say, ‘I’ll serve Jehovah.’
เมื่อ คุณ พ่อ คุณ แม่ ถาม ว่า ดิฉัน จะ ทํา อย่าง ไร ถ้า ท่าน ถูก จับ ขัง คุก เพราะ การ ประกาศ ข่าว ดี ดิฉัน ก็ จะ พูด ว่า ‘หนู จะ รับใช้ พระ ยะโฮวา.’
Coincidentally, the evening before, I had been accused of being responsible for the plight of the other prisoners because I would not join in their prayers to the Virgin Mary.
อย่าง ประจวบ เหมาะ ใน ตอน เย็น วัน ก่อน ผม ถูก กล่าวหา ว่า เป็น ต้น เหตุ ทํา ให้ นัก โทษ คน อื่น ตก อยู่ ใน สภาพ ลําบาก เพราะ ผม จะ ไม่ เข้า ร่วม ใน การ ที่ พวก เขา อธิษฐาน ถึง พระ แม่ มารี.
At school Dimitria would not make the sign of the cross.
ที่ โรง เรียน ดิมิเทรีย จะ ไม่ ทํา สัญลักษณ์ ไม้กางเขน.
I would like the grilled rib steak with 6 pieces of lemon chicken, actually 8 pieces.
ฉัีนเอาเสต๊กซี่โครงย่าง 6 ที่ และก็ไก่มะนาว 8 ที่
Interestingly, Satan had also told Eve that she would be “like God”!—Genesis 3:5.
น่า สนใจ ซาตาน ได้ บอก ฮาวา ด้วย ว่า เธอ จะ เป็น “เหมือน พระเจ้า”!—เยเนซิศ [ปฐม กาล] 3:5, ฉบับ แปล ใหม่.
I knew it would mean prison if anyone discovered I was up to my old experiments.
ผมรู้ว่ามันจะหมายถึงคุกถ้าใครค้นพบฉันก็ขึ้นอยู่กับการทดลองเก่าของฉัน
Did Jesus say that a person who received a gift would not be happy?— No, he didn’t say that.
พระ เยซู ตรัส ไหม ว่า คน ที่ ได้ รับ ของ ขวัญ จะ ไม่ มี ความ สุข?— เปล่า พระองค์ ไม่ ได้ ตรัส เช่น นั้น.
Space and time on this epic scale mean that mirror images would look nothing like one another.
อวกาศและเวลานี้ระดับมหากาพย์ หมายความว่าภาพสะท้อนจะดูไม่มี อะไรเหมือนคนอื่น
The theme park would have been way better.
สวนน่าจะทําทางเดินให้ดีกว่านี้
Then Jesus said that people would be acting just like that before this world ends. —Matthew 24:37-39.
แล้ว พระ เยซู ก็ ตรัส ว่า ผู้ คน จะ ทํา อย่าง เดียว กัน นั้น ก่อน ที่ โลก นี้ จะ ถึง กาล อวสาน.—มัดธาย 24:37-39, ล. ม.
So we were thrilled to learn that the theme of this year’s district convention would be “God’s Prophetic Word.”
ดัง นั้น เรา จึง รู้สึก ตื่นเต้น ที่ รู้ ว่า อรรถบท ของ การ ประชุม ภาค ปี นี้ คือ “พระ คํา เชิง พยากรณ์ ของ พระเจ้า.”
Or would he leave the 99 sheep in a safe place and go looking for just the one?
หรือ เขา จะ ละ แกะ 99 ตัว ไว้ ใน ที่ ปลอด ภัย และ ไป ตาม หา แกะ ตัว เดียว นั้น?
Would you have told them to wait?
คุณจะบอกให้พวกเขารอหรอ?
Would you?
คุณเคยจําอะไรไม่ได้
But if an anti- AIDS vaccine did become available, how accessible would it be?
แต่ ถ้า วัคซีน ป้องกัน โรค เอดส์ คิด ขึ้น มา ได้ จริง ละก้อ จะ ซื้อ หา กัน ยาก ง่าย เพียงไร?
* What would make you want to buy more?
* อะไรจะทําให้คุณอยากซื้อมากขึ้น
(Genesis 3:15) As the one through whom the Seed would come, Abraham would naturally be the focus of satanic enmity.
(เยเนซิศ 3:15, ล. ม.) เนื่อง จาก พงศ์พันธุ์ จะ มา ทาง ท่าน ความ เป็น ปฏิปักษ์ ของ ซาตาน ย่อม พุ่ง ตรง มา ที่ อับราฮาม.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ would ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ would

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว