swimming ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า swimming ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ swimming ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า swimming ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง การว่ายน้ํา, ว่ายน้ํา, กีฬาว่ายน้ํา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า swimming

การว่ายน้ํา

noun

If you don't dry your hair after you swim, you'll catch a cold.
ถ้าเธอไม่เช็ดผมให้แห้งหลังว่ายน้ํา เธอก็จะเป็นหวัด

ว่ายน้ํา

noun

If you don't dry your hair after you swim, you'll catch a cold.
ถ้าเธอไม่เช็ดผมให้แห้งหลังว่ายน้ํา เธอก็จะเป็นหวัด

กีฬาว่ายน้ํา

noun (water based sport)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

You're just banned from certain campus amenities, uh, water fountains, swimming pools... huh.
แค่ห้ามไม่ให้ใช้สิ่งอํานวยความสะดวก บางอย่างของวิทยาลัย
You know who else loves swimming in those crystal-clear waters?
รักที่จะว่าย ในน้ําใสราวกับคริสตอล?
Never mind jumping off the ferry, swimming back to Mammy.
ไม่เป็นไรแล้วกระโดดข้ามฟาก offthe, ว่ายน้ํากลับไปที่แม่
i swim with the seals.
ผมว่ายกะหน่วยนั้น
“JUMPING around and splashing in the water doesn’t mean you’re swimming,” writes Michael LeBoeuf in his book Working Smart.
ไมเคิล เลอเบิฟ เขียน ใน หนังสือ ของ เขา ชื่อ ทํา งาน อย่าง ฉลาด ดัง นี้: “การ กระโดด ไป มา และ กระโจน ลง น้ํา ไม่ ได้ หมาย ความ ว่า คุณ กําลัง ว่าย น้ํา.”
During our visit it was nearing completion on its former site, which had for years been the location of a huge outdoor heated swimming pool.
ระหว่าง การ เยี่ยม ชม ของ เรา การ บูรณะ โบสถ์ นี้ ขึ้น ใหม่ บน ที่ เดิม ใกล้ จะ แล้ว เสร็จ ซึ่ง ที่ นี้ เคย ใช้ เป็น สระ ว่าย น้ํา อุ่น กลางแจ้ง ขนาด มหึมา เป็น เวลา หลาย ปี.
At day’s end, happy children splash and swim in the lake, men mingle in the cafés, and music echoes through the cool night air.
ตอน เย็น ๆ พวก เด็ก ๆ จะ กระโดด น้ํา เล่น ใน ทะเลสาบ พวก ผู้ ชาย จะ นั่ง คุย กัน ใน ร้าน กาแฟ และ เสียง ดนตรี ดัง กังวาน ไป ทั่ว บรรยากาศ ยาม ค่ํา.
The chances of becoming infected are high wherever people walk barefoot in a confined area—such as at saunas, swimming pools, or even some religious edifices.
โอกาส ติด เชื้อ มี สูง ใน ที่ ใด ก็ ตาม ที่ ผู้ คน เดิน เท้า เปล่า ใน พื้น ที่ ปิด—เช่น ห้อง อบ เซา นา, สระ ว่าย น้ํา, หรือ แม้ กระทั่ง สถาน ที่ ทาง ศาสนา บาง แห่ง.
Men drown at twice the rate of women, because men think they can swim across that lake.
ผู้ชายจมน้ําบ่อยกว่าผู้หญิง 2 เท่า เพราะผู้ชายคิดว่าตัวเองว่ายน้ําข้ามทะเลสาปได้
Then he swims back to help the three sisters.
แล้ว เขา ก็ จะ ว่าย น้ํา กลับ มา ช่วย พี่ น้อง หญิง สาม คน นั้น.
* My head used to swim from the perfume I smelled *
* ชั้นว่ายพุ่งตรง ไปยังกลิ่นน้ําหอมนั้น *
Uh, after my swim.
หลังจากที่ฉันว่ายน้ํานะ
At the same time, I concentrated on training for the upcoming national swimming competitions.
ใน ช่วง นั้น ผม มุ่ง มั่น อยู่ กับ การ ฝึก ซ้อม เพื่อ เข้า ร่วม การ แข่งขัน ว่าย น้ํา ระดับ ชาติ ที่ กําลัง จะ มา ถึง.
And went from swimming one lap -- so 20 yards -- like a drowning monkey, at about 200 beats per minute heart rate -- I measured it -- to going to Montauk on Long Island, close to where I grew up, and jumping into the ocean and swimming one kilometer in open water, getting out and feeling better than when I went in.
แล้วเริ่มจากการว่ายน้ําหนึ่งรอบ -- ราวๆ 20 หลา -- คล้ายกับลิงจมน้ํา ที่อัตราการเต้นของหัวใจราว 200 ครั้งต่อนาที -- ผมวัดมัน -- เพื่อจะไปที่มอนทาอุค ลองไอส์แลนด์ (Montauk Long Island) ใกล้ๆกับที่ผมโตมา แล้วกระโดดลงทะเล และว่ายน้ําไปหนึ่งกิโลเมตรในทะเลเปิด กลับออกมาพร้อมกับความรู้สึกที่ดีกว่าตอนที่เข้าไป
Did you like swimming?
นายชอบว่ายน้ําไหม
Many of Jehovah’s Witnesses in modern times have been baptized by total immersion in small swimming pools or even bathtubs.
พยาน พระ ยะโฮวา หลาย คน ใน สมัย ปัจจุบัน รับ บัพติสมา โดย การ จุ่ม ตัว มิด ใน สระ น้ํา เล็ก ๆ หรือ แม้ แต่ ใน อ่าง อาบ น้ํา.
Whereas most of the women in the pictures were “in underwear, swimming suits or in the nude” and only 40 percent were clothed, 75 percent of the males in the surveyed pictures were clothed.
โดย ที่ ผู้ หญิง ส่วน ใหญ่ ใน ภาพ เหล่า นั้น “อยู่ ใน ชุด ชั้น ใน ชุด ว่าย น้ํา หรือ ไม่ ก็ เปลือย” มี เพียง สี่ สิบ เปอร์เซ็นต์ ที่ สวม เสื้อ ผ้า และ เจ็ด สิบ ห้า เปอร์เซ็นต์ ของ ผู้ ชาย ใน รูป ภาพ ที่ สวม เสื้อ ผ้า.
When you were swimming, you thrived on them, right?
ตอนที่เธอว่ายน้ํา เธอทําได้ดีใช่ไหม
But by then my involvement in swimming had distracted me from spiritual matters.
แต่ ตอน นั้น ผม หมกมุ่น กับ การ ว่าย น้ํา และ นั่น ทํา ให้ ผม เขว ไป จาก สิ่ง ฝ่าย วิญญาณ.
This photograph shows my assistant standing on the bottom at about 70 feet and one of these amazingly beautiful, 45-foot, 70-ton whales, like a city bus just swimming up, you know.
รูปนี้คือผู้ช่วยของผมที่ได้ลงน้ําไป ที่ความลึก 70 ฟุต แล้ววาฬที่สวยงามเหล่านี้ ขนาด 45 ฟุต หนัก 70 ตัน ใหญ่อย่างกับรถบัส ได้ว่ายเข้ามาหา
A Pig With Swim Fins?
หมู ใส่ ตีนกบ หรือ?
Vast multitudes of fish, some of which may still swim beneath these seas.
มีปลาหลายสายพันธ์ ที่ยังเวียนว่ายอยู่ใต้มหาสมุทรนั้น
so how'd you learn to swim so fast?
งั้นนายไปเรียนว่ายน้ําได้เร็วขนาดนี้มาจากไหนกัน?
Didn't you say you couldn't swim?
แกบอกว่าแกว่ายน้ําไม่เป็น
I mean, imagine yourself here in this room, if you were suddenly plunged into blackness, with your only job to find the exit, sometimes swimming through these large spaces, and at other times crawling beneath the seats, following a thin guideline, just waiting for the life support to provide your very next breath.
ลองคิดดูว่า คุณอยู่ในห้องนี้ แล้วทันใดนั้นเอง คุณถูกปล่อยให้อยู่ในความมืด แล้วหน้าที่เดียวของคุณ ก็คือหาทางออกจากตรงนั้น บางครั้งก็ต้องว่ายน้ํา ผ่านพื้นที่กว้างใหญ่ และหลาย ๆ ครั้ง ก็ต้องคลานผ่านที่นั่ง ตามคําสั่งที่เคร่งครัด และก็แค่รอให้เครื่องช่วยชีวิต ให้ลมหายใจต่อไปกับคุณ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ swimming ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ swimming

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว