teacher ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า teacher ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ teacher ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า teacher ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ครู, อาจารย์, ผู้สอน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า teacher

ครู

noun (person who teaches)

I would hope that my teachers were eager to work.
ฉันหวังว่าครูของฉันจะกระตือรือร้นที่จะทํางาน

อาจารย์

noun (person who teaches)

Tom knew Mary was a teacher.
ทอมรู้ว่าแมรีเป็นอาจารย์

ผู้สอน

noun

How did the school help them to progress as evangelizers, shepherds, and teachers?
โรง เรียน นั้น ช่วย เขา อย่าง ไร ให้ ก้าว หน้า ฐานะ ผู้ เผยแพร่, ผู้ บํารุง เลี้ยง, และ ผู้ สอน?

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I'll go back to the lab and say, we need teachers.
ผมกลับไปที่แล็บและบอกว่า เราจําเป็นต้องมีครู
We learn a lot about the Devil when we consider Jesus’ words to religious teachers of his day: “You are from your father the Devil, and you wish to do the desires of your father.
เรา เรียน รู้ มาก มาย เกี่ยว กับ พญา มาร เมื่อ พิจารณา ถ้อย คํา ที่ พระ เยซู ตรัส กับ ผู้ สอน ศาสนา ใน สมัย ของ พระองค์ ที่ ว่า “เจ้า ทั้ง หลาย มา จาก พญา มาร ซึ่ง เป็น พ่อ ของ เจ้า และ เจ้า ประสงค์ จะ ทํา ตาม ความ ปรารถนา แห่ง พ่อ ของ เจ้า.
How did the school help them to progress as evangelizers, shepherds, and teachers?
โรง เรียน นั้น ช่วย เขา อย่าง ไร ให้ ก้าว หน้า ฐานะ ผู้ เผยแพร่, ผู้ บํารุง เลี้ยง, และ ผู้ สอน?
New Testament Seminary Teacher Manual—Home-Study Lesson (Unit 12)
คู่มือครูเซมินารี พันธสัญญาใหม่—บทเรียนภาคการศึกษาที่บ้าน (หน่วย 12)
Always let the teachers lead the way.
กับนักการศึกษาแห่งความสร้างสรรค์ในชุมชนของคุณ
We explained to the teacher that we wanted our presentation to be different from what the other students were planning to prepare.
เรา ได้ ชี้ แจง แก่ ครู ว่า เรา ต้องการ ให้ การ แสดง ของ เรา ต่าง จาก สิ่ง ที่ นัก เรียน คน อื่น ๆ วาง แผน จะ ทํา.
Their passion encourages me to go back to drawing classes, but this time as a teacher myself.
ความกระตือรือร้นของคุณครูเหล่านี้ ผลักดันให้ฉันกลับไปที่ชั้นเรียนวาดเขียน แต่ครั้งนี้ฉันทํหน้าที่เป็นคุณครู
The men collecting the two drachmas tax had asked Peter: “Does your teacher not pay the two drachmas tax?”
ชาย คน หนึ่ง ที่ เก็บ เงิน ภาษี จํานวน สอง แดร็กมา ได้ ถาม เปโตร ว่า “อาจารย์ ของ ท่าน ไม่ เสีย เงิน บํารุง การ นมัสการ ใน โบสถ์ นั้น หรือ”?
DID the Great Teacher really die on the torture stake?— Yes, he did.
ครู ผู้ ยิ่ง ใหญ่ สิ้น พระ ชนม์ บน เสา ทรมาน จริง ๆ หรือ?— ใช่ แล้ว พระองค์ สิ้น พระ ชนม์ แบบ นั้น จริง ๆ.
I posed to her the same questions that I had asked my religion teachers.
ผม ถาม คํา ถาม เดียว กัน กับ ที่ เคย ถาม บรรดา อาจารย์ สอน ศาสนา.
They have little time for homework, and teachers who regularly watch exhausted students struggling to keep their heads up all too often respond by lowering standards.”
พวก เขา ไม่ ค่อย มี เวลา ทํา การ บ้าน และ พวก ครู ซึ่ง พบ เป็น ประจํา ว่า นัก เรียนที่ เพลีย จน หมด เรี่ยว แรง พยายาม ฝืน ตัว ไม่ ให้ หลับ ก็ มัก จะ ตอบ สนอง โดย ลด มาตรฐาน ลง.”
A deputy and a teacher?
นี่มันรูปแบบของอะไรกัน
“I don’t think so, but I’ll come back to you later,” said the teacher.
ครู พูด ว่า “ครู คิด ว่า เธอ ไม่ ได้ เป็น อย่าง ที่ บอก แต่ เดี๋ยว ครู จะ ย้อน กลับ มา ที่ เธอ อีก ที.”
The man also fell down at the feet of the Great Teacher and thanked him.
ชาย นั้น กราบ ซบ หน้า ลง ที่ เท้า ของ ครู ผู้ ยิ่ง ใหญ่ แล้ว ขอบคุณ พระองค์.
Now, they rank number one across the board, in reading, math and science, and one of the keys to Shanghai's incredible success is the way they help teachers keep improving.
ตอนนี้ พวกเขาติดอันดับหนึ่งในทุกด้าน ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และหนึ่งในกุญแจสําคัญของความสําเร็จ อย่างเหลือเชื่อของเซี่ยงไฮ้ ก็คือวิธีที่เขาช่วยครูพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
The dictionary defines " teacher " as...
พจนานุกรมบัญญัติคําว่าครูว่า..
(Jeremiah 10:23) Indeed, there is no teacher, no expert, no counselor better equipped to teach us the truth and to make us wise and happy.
(ยิระมะยา 10:23) อัน ที่ จริง ไม่ มี ครู, ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ ให้ คํา ปรึกษา คน ใด จะ มี คุณสมบัติ ดี ไป กว่า นี้ เพื่อ สอน เรา เกี่ยว กับ ความ จริง และ ทํา ให้ เรา มี สติ ปัญญา และ ความ สุข.
Granted, some teachers simply do not have the ability to hold the interest of a class.
จริง อยู่ ครู บาง คน ไม่ มี ความ สามารถ จะ จับ ความ สนใจ ของ นัก เรียน ใน ชั้น.
To show that none of his followers should elevate themselves above fellow believers, Jesus said: “You, do not you be called Rabbi, for one is your teacher, whereas all you are brothers.
เพื่อ แสดง ว่า ไม่ ควร ที่ ใคร สัก คน ใน บรรดา สาวก ของ พระองค์ จะ ยก ตัว เอง เหนือ เพื่อน ร่วม ความ เชื่อ พระ เยซู ตรัส ว่า “ท่าน ทั้ง หลาย อย่า ให้ ผู้ ใด เรียก ท่าน ว่า รับบี เพราะ ท่าน มี ครู แต่ ผู้ เดียว ส่วน ท่าน ทั้ง หลาย เป็น พี่ น้อง กัน หมด.
She told me that she was a teacher.
เธอ บอก ดิฉัน ว่า เธอ เป็น ครู.
So the government launched a whole host of programs to address these challenges, and the teachers became the implicit executors of these programs.
ดังนั้น รัฐบาลจึงทําโครงการต่าง ๆ มากมาย เพื่อแก้ปัญหาความยากลําบากเหล่านี้ ครูจึงกลายมาเป็นผู้ปฏิบัติการ ในโครงการเหล่านี้ไปโดยปริยาย
So in a traditional model, most of the teacher's time is spent doing lectures and grading and whatnot.
ดังนั้นในการเรียนแบบเก่า เวลาส่วนใหญ่ของครู ใช้ไปกับการบรรยายในห้อง ให้เกรด และอื่นๆ
It's sad because the people who I described, they were very disinterested in the learning process, want to be effective teachers, but they have no models.
มันน่าเศร้า เพราะกลุ่มคนที่ผมได้กล่าวถึง พวกเขาไม่ได้สนใจอะไรมากนัก กับกระบวนการเรียนรู้ พวกเขาต้องการเป็นครูที่ทรงประสิทธิภาพ แต่กลับไม่มีแบบอย่าง
How can they forget hearing their parents read from My Book of Bible Stories or from Listening to the Great Teacher?
เขา จะ ลืม ได้ อย่าง ไร ที่ ได้ ฟัง บิดา มารดา อ่าน จาก หนังสือ ของ ฉัน เกี่ยว ด้วย เรื่อง ราว ใน พระ คัมภีร์ ไบเบิ้ล หรือ จาก หนังสือ การ รับ ฟัง ครู ผู้ ยิ่ง ใหญ่?
JESUS CHRIST was fulfilling his role as the Great Teacher and Disciple Maker when he told his followers: “Pay attention to how you listen.”
พระ เยซู คริสต์ กําลัง ทํา ตาม บทบาท ของ พระองค์ ใน ฐานะ ครู และ ผู้ สอน คน ให้ เป็น สาวก องค์ ยิ่ง ใหญ่ เมื่อ พระองค์ ทรง บอก เหล่า สาวก ว่า “จง พิจารณา ว่า เจ้า ทั้ง หลาย ฟัง อย่าง ไร.”

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ teacher ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ teacher

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว