their ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า their ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ their ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า their ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ของพวกเขา, ของเขา, ของเขาเหล่านั้น, เจ้าของ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า their

ของพวกเขา

determiner

Patients often die simply because they yield to their diseases.
ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตไปง่ายๆเพราะพวกเขายอมแพ้ให้กับความเจ็บป่วย

ของเขา

pronoun (belonging to them (plural)

ของเขาเหล่านั้น

adverb

During our ride to the catacombs, the guide filled us in on some of their history.
ระหว่าง เดิน ทาง ไป ยัง อุโมงค์ มัคคุเทศก์ ก็ ได้ เล่า ประวัติ ความ เป็น มา ของ อุโมงค์ เหล่า นี้.

เจ้าของ

determiner

They say some people look like their dogs, too.
บางคนก็ว่าเจ้าของหมาจะหน้าตาคล้ายกับหมาขัวตัวเอง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

When that happens, the ladies who are serving you now will return to their original duties.
พอถึงตอนนั้น นางที่คอย รับใช้ท่านอยู่ต้องกลับไปทํางานที่เดิมครับ
7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?
7, 8. (ก) มี พยาน หลักฐาน อะไร ที่ ว่า ไพร่ พล ของ พระเจ้า ได้ ‘ต่อ เชือก กะโจม ให้ ยาว ออก ไป’?
It requires both parents to give you their blood.
มันจึงต้องมีทั้งพ่อและแม่ที่จะให้เลือดของเราแก่ลูก
(Ephesians 6:1-3) He expects parents to instruct and correct their children.
(เอเฟโซ 6:1-3) พระองค์ ทรง คาด หมาย ให้ บิดา มารดา สั่ง สอน และ แก้ไข ลูก ๆ ของ เขา.
As the 12 figures take their turns at the windows, two by two, they seem to survey the crowd below.
ขณะ ที่ หุ่น 12 ตัว ผลัด กัน ออก มา ที่ หน้าต่าง ที ละ สอง ตัว หุ่น เหล่า นั้น ดู เหมือน จะ ตรวจ ดู ฝูง ชน ข้าง ล่าง.
No doubt they’ll be pleased that you care enough to ask about their life.
พ่อ แม่ คง พอ ใจ แน่ ๆ ที่ คุณ สนใจ มาก พอ ที่ จะ ถาม เรื่อง ราว ชีวิต ของ ท่าน.
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.
They took their system offline.
ไม่ ระบบพวกเค้าออฟไลน์
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
และ ถึง แม้ งาน เย็บ กระโจม ไม่ ใช่ งาน มี หน้า มี ตา และ ต้อง ใช้ แรง กาย มาก พวก เขา สุข ใจ ที่ ได้ ทํา งาน นี้ ทํา งาน ทั้ง “กลางวัน และ กลางคืน” เพื่อ ส่ง เสริม ผล ประโยชน์ ของ พระเจ้า เช่น เดียว กับ คริสเตียน สมัย ปัจจุบัน หลาย คน ที่ เลี้ยง ตัว เอง ด้วย การ ทํา งาน อาชีพ ไม่ เต็ม เวลา หรือ ทํา งาน ที่ มี ตาม ฤดู กาล เพื่อ สละ เวลา ส่วน ใหญ่ ช่วย ประชาชน ได้ ฟัง ข่าว ดี.—1 เธซะโลนิเก 2:9; มัดธาย 24:14; 1 ติโมเธียว 6:6.
(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giving out and that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand.
(1 เธซะโลนิเก 5:14) “ผู้ ที่ ท้อ ใจ” อาจ พบ ว่า พวก เขา ย่อท้อ และ เขา ไม่ สามารถ เอา ชนะ อุปสรรค ที่ พวก เขา เผชิญ หาก ไม่ ได้ รับ การ ช่วยเหลือ.
Don't crazy girls stick flowers behind their ear?
ถ้าเธอบ้า เธอก็ควรที่จะทัดดอกไม้ ไว้บนผม นั่นละฉันถึงจะรู้ว่าเธอบ้า
His angry shouts and threats of violence caused them to wait prudently inside their car.
เจ้า ของ บ้าน ร้อง ตะโกน อย่าง เดือดดาล และ มี ที ท่า ว่า จะ เกิด ความ รุนแรง ขึ้น ได้ ทํา ให้ พวก พยาน ฯ เห็น ว่า เป็น การ สุขุม ที่ จะ คอย อยู่ ใน รถยนต์ ของ ตน.
They spend more time with their kids than their fathers ever spent with them.
พวกเขาใช้เวลากับลูก ๆ มากขึ้น มากกว่าเมื่อตอนคุณพ่อของเขาทํากับเขา
Many who became believers had come from faraway places and were without enough provisions to extend their stay in Jerusalem.
หลาย คน ที่ เปลี่ยน มา เป็น ผู้ มี ความ เชื่อ มา จาก ที่ ต่าง ๆ อัน ห่าง ไกล และ เตรียม สิ่ง จําเป็น มา ไม่ พอ ที่ จะ อยู่ นาน ใน กรุง เยรูซาเลม.
As Christians, we are judged by “the law of a free people”—spiritual Israel in the new covenant, having its law in their hearts.—Jeremiah 31:31-33.
ใน ฐานะ คริสเตียน เรา ถูก พิพากษา โดย “กฎหมาย แห่ง ชน ชาติ เสรี”—ยิศราเอล ฝ่าย วิญญาณ ภาย ใต้ คําสัญญา ไมตรี ใหม่ ซึ่ง มี กฎหมาย แห่ง คํา สัญญา ไมตรี ใหม่ ใน ใจ ของ พวก เขา.—ยิระมะยา 31:31-33.
My relatives are thankful for this transformation, and I have now gained their trust.
ญาติ ๆ ของ ผม ดีใจ ที่ ผม เปลี่ยน ไป และ ตอน นี้ พวก เขา ไว้ ใจ ผม.
Coincidentally, the evening before, I had been accused of being responsible for the plight of the other prisoners because I would not join in their prayers to the Virgin Mary.
อย่าง ประจวบ เหมาะ ใน ตอน เย็น วัน ก่อน ผม ถูก กล่าวหา ว่า เป็น ต้น เหตุ ทํา ให้ นัก โทษ คน อื่น ตก อยู่ ใน สภาพ ลําบาก เพราะ ผม จะ ไม่ เข้า ร่วม ใน การ ที่ พวก เขา อธิษฐาน ถึง พระ แม่ มารี.
Older payphones draw their power directly from the telephone line.
โทรศัพท์สาธารณะที่เก่ากว่าดึงพลังงาน โดยตรงจากบรรทัด
First, he directed them to cultivate and care for their earthly home and eventually fill it with their offspring.
ข้อ แรก พระองค์ บอก เขา ให้ ดู แล รักษา สวน และ ใน ที่ สุด มี ลูก หลาน จน เต็ม แผ่นดิน โลก.
Jehovah had commanded the Israelites to demolish the cities of seven nations in the land of Canaan, killing all their inhabitants.
พระ ยะโฮวา ทรง บัญชา ให้ ชาว อิสราเอล ทําลาย เมือง ของ เจ็ด ชน ชาติ ใน แผ่นดิน คะนาอัน และ ให้ ฆ่า ชาว เมือง เหล่า นั้น ทั้ง หมด.
Once we kill their men, they'll realise their options have run out.
พอเราฆ่ามันได้ มันจะรู้ว่าไม่มีทางเลือกเหลือแล้ว
Users who have only the Reseller Admin role bypass their own organization's Admin console when they sign in.
ผู้ใช้ที่มีเฉพาะบทบาทผู้ดูแลระบบของตัวแทนจําหน่ายจะข้ามคอนโซลผู้ดูแลระบบขององค์กรตนเองเมื่อลงชื่อเข้าใช้
People began to buy their own postcards and make their own postcards.
ผู้คนเริ่มซื้อโปสการ์ดเอง และทําโปสการ์ดเอง
However, the one conducting a meeting may occasionally draw out those in attendance and stimulate their thinking on the subject by means of supplementary questions.
อย่าง ไร ก็ ตาม ผู้ นํา การ ประชุม อาจ ดึง หรือ กระตุ้น ความ คิด ของ ผู้ เข้า ร่วม ประชุม โดย ใช้ คํา ถาม เสริม เป็น ครั้ง คราว.
My people are on their way down to west virginia as we speak.
คนของฉันอยู่ระหว่างเดินทางไป เวสต์ เวอจิเนีย

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ their ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ their

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว