very ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า very ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ very ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า very ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง มาก, แสน, อย่างมาก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า very

มาก

adverbadposition (to a high degree)

แสน

adverb (to a high degree)

And we will live in a very peaceful world. Thank you very much.
และพวกเราจะได้อาศัยอยู่ในโลกที่แสนสงบสุข ขอบคุณมากค่ะ

อย่างมาก

adverb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

What I ask of you is very simple.
สิ่งที่ผมขอนี่มันง่ายมากเลยนะ
You can zoom around very simply.
คุณสามารถขยายทั่วภาพได้ง่ายๆ
Very, very well.
ดีมากครับ
He later met her again, this time in the market, and she was very happy to see him.
ต่อ มา เขา พบ เธอ อีก ครั้ง คราว นี้ อยู่ ใน ตลาด และ เธอ ดีใจ มาก ที่ เห็น เขา.
“Honesty is something you don’t find very often,” said the businesswoman.
นัก ธุรกิจ หญิง คน นี้ บอก ว่า “ความ ซื่อ สัตย์ เป็น สิ่ง ที่ คุณ หา พบ ไม่ ได้ บ่อย ๆ.”
We'll impact it very heavily with cattle to mimic nature, and we've done so, and look at that.
เราจะปล่อยวัวเข้าไปเป็นจํานวนมาก เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ และเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้
14 A few feel Jehovah’s enduring love in a very special way.
14 คริสเตียน กลุ่ม เล็ก ๆ กลุ่ม หนึ่ง รู้สึก ได้ ว่า พระ ยะโฮวา แสดง ความ รัก ที่ มั่นคง ต่อ พวก เขา ใน วิธี ที่ พิเศษ (โย.
It's just that Rose Greer was acting very strange.
ไม่มีอะไรหรอกแค่รู้สึกเหมือนว่า คุณนายโรสท่าทางแปลกๆ ไปน่ะ
You're making this very hard on yourself, Felipe.
นายทําให้ตัวเองลําบากแล้ว เฟลิเป้
So these are just very interesting takeaways, in general.
พวกนี้เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ มากโดยทั่วไป
Today, my aunt, she's fighting bravely and going through this process with a very positive attitude.
วันนี้ ป้าของผม เธอกําลังสู้อย่างกล้าหาญ ผ่านขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ ด้วยการมองโลกในแง่ดีอย่างยิ่ง
He doesn't look very dangerous.
ดูไม่เห็นว่ามันจะอันตรายตรงไหน
At the very least, I think that might be a two-man op.
อย่างน้อยที่สุดนะ ฉันคิดว่า มันน่าจะเป็นภาระกิจของสองคน
9 The psalmist was inspired to equate a thousand years of human existence with a very short time in the experience of the eternal Creator.
9 ผู้ ประพันธ์ เพลง สรรเสริญ ได้ รับ การ ดล ใจ ให้ กล่าว เทียบ การ ดํารง อยู่ ของ มนุษย์ ใน ช่วง หนึ่ง พัน ปี ว่า เท่า กับ ประสบการณ์ ใน ชั่ว เวลา ที่ สั้น มาก ของ พระ ผู้ สร้าง องค์ ถาวร.
8 “The calamitous days” of old age are unrewarding —perhaps very distressing— to those who give no thought to their Grand Creator and who have no understanding of his glorious purposes.
8 “ยาม ทุกข์ ร้อน” แห่ง วัย ชรา นั้น ไม่ น่า ชื่นชม—อาจ ถึง กับ เป็น ทุกข์ มาก—สําหรับ คน ที่ ไม่ คิด ถึง พระ ผู้ สร้าง องค์ ยิ่ง ใหญ่ ของ ตน และ คน ที่ ไม่ เข้าใจ พระ ประสงค์ อัน ยอด เยี่ยม ของ พระองค์.
So here you will become famous by the end of your 50s, and become very, very famous afterward.
ฉะนั้น คุณก็จะมีชื่อเสียงมากในช่วงปลายอายุ 50 และจะโด่งดังมากหลังจากนั้น
If they all produce a very similar-looking face, then we can start to become confident that they're not imposing their own cultural biases on the drawings.
ถ้าเราทุกคนผลิตภาพที่มีหน้าตาคล้าย ๆ กัน เราก็จะเริ่มมั่นใจมากขึ้น ว่าพวกเราไม่บังคับให้เกิดความอคติทางวัฒนธรรม ในการวาดภาพจนเกินไป
Very smart.
ฉลาดมาก
It is very encouraging to me, though, when the instructor highlights points that I am capable of working on.
แต่ ก็ นับ เป็น การ หนุน กําลังใจ ผม มาก ที่ ครู โรง เรียน เพ่ง ความ สนใจ ไป ที่ จุด ต่าง ๆ ซึ่ง ผม สามารถ ทํา ได้.
As the two of us were leaving the shop, we met a very pleasant young man who was going home from work, riding a bicycle.
ขณะ ที่ เรา สอง คน ออก จาก ร้าน เรา พบ ชาย หนุ่ม ที่ น่า คบ คน หนึ่ง ขี่ จักรยาน กลับ บ้าน หลัง เลิก งาน.
It's got to be a good pitch because a very important bod is going to see it.
มันก็จะเป็นสนามที่ดีเพราะ คนที่สําคัญมากคือจะไปดูมัน
We need to view “the very knowledge of God” as “silver” and as “hid treasures.”
เรา ต้อง มอง ว่า “ความ รู้ ของ พระเจ้า” เป็น เหมือน กับ “เงิน” และ “ทรัพย์ ที่ ซ่อน อยู่.”
But my leanings toward Communistic atheism grew, since the church did not answer the questions that had disturbed me from a very young age.
แต่ ผม มี แนว โน้ม ที่ จะ เป็น พวก อเทวนิยม คอมมิวนิสต์ เนื่อง จาก โบสถ์ ไม่ ได้ ตอบ คํา ถาม ที่ รบกวน ใจ ผม มา ตั้ง แต่ ผม ยัง เด็ก.
James continues: “Frequently during the lunch break at our company, there are very interesting conversations.
เจมส์ เล่า ต่อ ดัง นี้: “บ่อย ครั้ง ใน ช่วง พัก กิน ข้าว เที่ยง ที่ บริษัท ของ เรา มัก มี การ พูด คุย ที่ น่า สนใจ มาก ๆ.
The very behavior we've been witnessing.
ทําให้เกิดพฤติกรรม อย่างที่เราได้เห็นกัน

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ very ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ very

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว