Co znamená liked v Angličtina?

Jaký je význam slova liked v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat liked v Angličtina.

Slovo liked v Angličtina znamená oblíbený, lajkovaný, mít rád, mít rád, líbit se, mít rád, zlíbit se, zhruba, asi, přibližně, rád dělat, jako, stejný, nic podobného, shodný, podobný, jaksi, , podobný, takový, lajk, podobný, tak, jak, jak, jako, jako, jako, lajknout, oblíbený. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova liked

oblíbený

adjective (found personable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Arthur is a much liked member of the club.

lajkovaný

adjective (social media: favorited) (neformální: sociální sítě)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Zoe's comment was the most liked post on the forum.

mít rád

transitive verb (find personable)

I like him. He seems like a good guy.
Líbí (or: zamlouvá) se mi. Vypadá jako hodný kluk.

mít rád

transitive verb (be romantically attracted to) (láska)

He really likes her a lot.
Má ji opravdu moc rád.

líbit se

transitive verb (consider good) (považovat za dobré)

I like that idea. Let's suggest it to the boss.
Ten nápad se mi líbí. Navrhněme to šéfovi.

mít rád

transitive verb (be fond of) (jídlo, hudbu, knihu apod.)

Do you like pizza?
Chutná ti pizza?

zlíbit se

transitive verb (desire, prefer)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You can do what you like till I get home, then we are cleaning the house.
Než přijdu domů, můžeš si dělat, co se ti zlíbí, ale až dorazím, budeme uklízet.

zhruba, asi, přibližně

adverb (approximately)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He is like six feet tall.
Měří zhruba metr osmdesát.

rád dělat

verbal expression (activity: enjoy) (něco)

Liz likes cooking Thai food.
Liz ráda vaří thajské jídlo.

jako

preposition (informal (in the same way as) (podobně)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
She talks like her brother.
Mluví jako její bratr.

stejný

adjective (formal (the same, identical)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We always agree: We are of like mind.

nic podobného

noun (something similar)

What a strange car. I've never seen the like.
To je ale divné auto. Nikdy jsem neviděl nic podobného.

shodný

adjective (formal (similar)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Like poles repel; opposite poles attract.

podobný

adjective (formal (analogous, comparable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Writing poems, odes, and like forms requires linguistic skills and imagination.

jaksi

adverb (UK, regional, slang (as it were)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
But I really wanted that job, like.

expression (US, regional (almost)

The poor kid like to froze.

podobný

noun (counterpart) (srovnatelný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I don't think they have his like in any other firm.
Nemyslím, že by měli jemu podobného v jiné firmě.

takový

noun (equal) (někdo srovnatelný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He is the kindest man I know. I have never met his like.
Je to ten nejlaskavější člověk, jakého znám. Nikdy jsem nepotkala nikoho takového.

lajk

noun (social media: approval) (hovorový výraz: sociální sítě)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I posted a photo and it got 60 likes.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Moje fotka má už 60 lajků!

podobný

plural noun (informal (people similar to [sb]) (lidé podobné sorty)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My mother wouldn't let me go round with the likes of him. You'll end up in trouble if you go out with the likes of her.
Moje máma by mě nenechala stýkat se s jemu podobnými.

tak, jak

preposition (in the way that)

It was hot again today, like summer should be.

jak, jako

preposition (intensifier) (zdůraznění)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
He ran like hell.
Běžel jak o závod.

jako

preposition (informal (such as)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
So you want a new challenge; like what? I visited many famous monuments on my trip to France, like the Eiffel Tower.
Takže chceš novou výzvu, jako třeba co?

jako

verbal expression (slang (say: expressing attitude) (neformální: vycpávka, uvození přímé řeči)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
He was like, "I don't want to do that".

lajknout

transitive verb (social media: favorite) (hovorový výraz: sociální sítě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I wished Danny a happy birthday and he "liked" my post.

oblíbený

adjective (popular)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Anchovies are not well liked by most people. Trisia is well-liked by all her classmates.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu liked v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.