Co znamená under v Angličtina?

Jaký je význam slova under v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat under v Angličtina.

Slovo under v Angličtina znamená pod, pod, pod, pod, pod, pod-, spodní, podřízený, , v bezvědomí, dolů, dolů, dospodu, pod, v, pod dohledem, v utajení, podle, za, pod vedením, podlézt, dostat se pod, dostat se pod, zkrachovat, uspat, spadat pod, patřit pod, být vystaven, u protinožců, schovat se, ponořit se, potopit se, řízení pod vlivem, být menší než, být dražen na aukci, držet v tajnosti, být zakrytý, mylně se domnívat, pod mocí kouzla, pod mocí kouzla, méně než hodinu, projednávat se, stavět se, pod kontrolou, pod pláštěm, za žádných okolností, pod přísahou, pod par, pod par, pod tlakem, podezřelý, za těch okolností, pod pultem, pod pultem, pod dohledem, tajně, tajně, pod psa, pod pokličkou, pod pokličkou, nedosahovat dobrých výsledků, podprůměrný, neúspěšný, mladistvý, nezletilý, neplnoletý, mladistvý, nezletilý, neplnoletý, tajný, tajný, utajovaný, tajně, pod nohama, v pohybu. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova under

pod

preposition (beneath)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The mechanic is working under the car.
Mechanik pracuje pod autem.

pod

preposition (below the surface of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The rock made a big splash and disappeared under the water.
Skála se táhla pod vodou.

pod

preposition (of lower rank) (kde)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The general respects the people under him.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Svého syna přeřadil pod sebe, aby na něj mohl dohlížet.

pod

preposition (less than) (méně než)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The car costs under ten thousand.
To auto stojí pod deset tisíc.

pod

preposition (behind)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Experts detected a simple drawing under the painting.
Odborníci našli pod malbou jednoduchou kresbu.

pod-

adjective (prefix (lacking)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
That car is under-powered.

spodní

adjective (on a lower level)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The under shelf is sagging from the weight of the books.

podřízený

adjective (dated (class: subordinate)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He is an under official, with little authority.

adjective (lower in amount, degree)

The under dosage resulted in continued fever.

v bezvědomí

adjective (informal (unconscious as result of anesthesia) (pod sedativy)

While she was under, they removed her tonsils.

dolů

adverb (down)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Let's go under and hunt for shells.

dolů, dospodu

adverb (beneath)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The carpet belongs under, and the furniture on top of it.

pod

preposition (while subject to) (vedením, vládou)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Things improved under the reign of the queen.

v

preposition (subject to) (záruce apod.)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The product is still under warranty.

pod dohledem

preposition (receiving care from)

My mother is under a new doctor now and says he's much more attentive.

v utajení

preposition (for classification)

What should I file these receipts under?

podle

preposition (according to)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Under current rules, you have lots of power.

za

preposition (because of) (okolností, podmínek apod.)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Under these circumstances we are content.

pod vedením

preposition (taking instruction from)

He studied under a master teacher.

podlézt

phrasal verb, transitive, inseparable (go underneath [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The dog dug a hole to get under the fence.

dostat se pod

phrasal verb, transitive, inseparable (reach underneath [sth])

It was raining and the damp got under the car bonnet.
Pršelo a vlhkost se dostala pod kapotu.

dostat se pod

phrasal verb, transitive, inseparable (achieve lower score) (o skóre)

No matter how much I practice golf, I can't get under 85.

zkrachovat

phrasal verb, intransitive (figurative (business: go into liquidation) (o podniku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
GM did go under, despite their claims.

uspat

phrasal verb, transitive, separable (informal (anaesthetize) (před operací)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Local anesthetics don't work on me, so the dentist has to put me under.

spadat pod, patřit pod

verbal expression (be categorized, grouped within)

This report comes under the heading of "Finance", so it can be filed in that folder.

být vystaven

verbal expression (be exposed to, suffer)

The squadron came under attack. The policy came under intense scrutiny.

u protinožců

adverb (informal (in, to Australia, New Zealand) (neformální: v Austrálii)

I'm moving to start a new life down under.

schovat se

(dive, hide)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
To avoid saying hello, he ducked under a desk.
Schoval se pod stůl, aby nemusel pozdravit.

ponořit se, potopit se

(plunge into water) (do vody)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ryan ducked under the water and resurfaced a few seconds later.

řízení pod vlivem

noun (US, uncountable, written, initialism (driving under the influence) (alkoholu nebo návykových látek)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
In this state, driving under the influence is punishable by up to a year in jail.

být menší než

(figure: go lower than)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Viewing figures went under 10 million after the lead actor left the show.

být dražen na aukci

verbal expression (figurative (be offered for sale at auction)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The building, which dates back to the 1870s, is to go under the hammer later this month.

držet v tajnosti

verbal expression (figurative, informal (not reveal)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The company is keeping the latest model under wraps until the official launch.

být zakrytý

verbal expression (statue: cover up) (socha apod.)

The museum is keeping the statue under wraps while restoration work continues.

mylně se domnívat

(used in expressions (mistakenly believe)

The company is labouring under the illusion that it can take shortcuts to get the results it wants.

pod mocí kouzla

adverb (in a trance)

The wicked witch put the princess under a spell.

pod mocí kouzla

adjective (entranced, enchanted)

Everyone who heard him speak fell under the spell of his rhetoric. I've been under her spell ever since I kissed her that first time.

méně než hodinu

adverb (less than 60 minutes)

It takes under an hour to fly from Seville to Madrid.

projednávat se

adverb (being deliberated)

A new road is under consideration to reduce congestion. Your suggestions are currently under consideration.

stavět se

adverb (currently being built)

The new hospital is currently under construction. The website is under construction.

pod kontrolou

adverb (being managed)

Don't worry, I've got everything under control here at the office.

pod pláštěm

expression (concealed) (přeneseně: utajeně)

Under cover of legitimate businesses, the Mob continued its illegal activities.

za žádných okolností

adverb (not for any reason)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Under no circumstances should Johnny eat sweets today.
Johnny by dnes v žádném případě neměl jíst sladkosti.

pod přísahou

adverb (having sworn to tell the truth)

I was put under oath before I took the stand. Lying under oath is a form of perjury.

pod par

adjective (informal (unwell) (golf)

Alicia had the flu and was feeling under par.

pod par

adjective (informal (inferior, not up to standard) (golf)

I'm disappointed in your work: this project is really under par.

pod tlakem

adverb (subjected to coercion) (přeneseně)

He was under pressure to make a decision so he finally said "yes.".
Byl pod tlakem a musel učinit rozhodnutí, takže nakonec řekl ano.

podezřelý

adverb (suspected of a crime)

The police are watching the house. I'm under suspicion of murder.

za těch okolností

adverb (in view of the situation)

Under the circumstances, we have no other choice but to expel John from school.

pod pultem

adjective (figurative (secret, illegal)

Alan had done an under-the-counter deal to obtain a supply of contraband cigarettes.

pod pultem

adverb (figurative (secretly, illegally)

She was being paid under the counter so she avoided paying taxes.

pod dohledem

preposition (observed)

Under the eyes of his tutor, James became the smartest kid in his school.

tajně

adverb (figurative, informal (secret, illegal)

The construction foreman pays his day laborers under the table.

tajně

adverb (figurative, informal (drunk)

I don't really remember the party; I think I spent most of it under the table.

pod psa

adjective (figurative, informal (unwell) (cítit se)

I didn't go to work today because I was feeling under the weather.

pod pokličkou

adverb (statue: covered) (tajemství)

The statue is being kept under wraps until Independence Day.

pod pokličkou

adjective (figurative, informal (secret) (tajemství)

John and Mary's affair was under wraps for a very long time.

nedosahovat dobrých výsledků

intransitive verb (perform poorly)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Children from poor families are more likely to underachieve at school.

podprůměrný, neúspěšný

noun ([sb] who performs poorly)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Teresa was an underachiever at college and left with very poor grades.

mladistvý, nezletilý, neplnoletý

adjective (person: legally too young)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It is against the law to buy alcohol for people who are underage.

mladistvý, nezletilý, neplnoletý

adjective (act: involving a minor) (trestný čin týkající se mladistvého)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Underage sex is illegal in many countries.

tajný

adjective (agent, policeman: spying) (agent)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
An undercover agent agreed to sell him narcotics.

tajný, utajovaný

adjective (operation: secret, clandestine) (operace)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The undercover operation was aimed at infiltrating terrorists.

tajně

adverb (operation: in secret) (operace)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Police went undercover to learn how the bribery scheme worked.

pod nohama

adverb (on the ground, under one's feet)

Sharon liked the sound of snow crunching underfoot.

v pohybu

adverb (moving)

Finally, everyone was in the car and we were underway.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu under v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova under

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.