animals ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า animals ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ animals ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า animals ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง สัตว์, สัตว์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า animals

สัตว์

noun (common name for animals)

A mouse is not a large animal.
หนูไม่ได้เป็นสัตว์ใหญ่

สัตว์

interjection noun adverb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Animals conduct what various farming activities?
สัตว์ ทํา เกษตรกรรม หลาย อย่าง อะไร บ้าง?
The animal can hold this defensive position for a considerable time.
เม่น สามารถ อยู่ ใน ท่า นี้ ได้ นาน ที เดียว.
Jehovah strongly censured those who flouted his direction by offering lame, sick, or blind animals for sacrifice. —Mal.
พระ ยะโฮวา ทรง ประณาม คน ที่ จงใจ ไม่ ทํา ตาม คํา สั่ง นี้ โดย ถวาย สัตว์ พิการ, ป่วย, หรือ ตา บอด เป็น เครื่อง บูชา.—มลคี.
Under normal circumstances, animal remains that are left uneaten are finished off by bacteria as well as mechanical and chemical agents, such as wind and water.
ใน สภาพการณ์ ปกติ ทั่ว ไป ซาก สัตว์ ที่ ไม่ ถูก สัตว์ อื่น กิน จะ ถูก ย่อย สลาย โดย แบคทีเรีย รวม ทั้ง กระบวนการ ทาง เคมี และ กลศาสตร์ เช่น น้ํา และ ลม.
In five years (1993-98), the number of animals almost halved, and by 2002 the population had plummeted by 97 percent.
ใน ช่วง ห้า ปี (1993-1998) จํานวน ของ มัน ลด ลง เกือบ ครึ่ง และ ใน ปี 2002 มี จํานวน ลด ลง 97 เปอร์เซ็นต์.
However, Time warned: “Unless the member nations can find a way to make the rules stick, . . . they may find that the animals they’re trying to protect no longer exist.”
อย่าง ไร ก็ ดี วารสาร ไทม์ เตือน ว่า “เว้น แต่ ชาติ สมาชิก ต่าง ๆ จะ หา วิธี ปฏิบัติ ตาม กฎ ดัง กล่าว, . . . มิ ฉะนั้น บรรดา สัตว์ ที่ พวก เขา พยายาม ปก ป้อง อยู่ จะ ไม่ เหลือ รอด ให้ เห็น สัก ตัว เดียว.”
And given this, we started getting questions like, "If you can grow human body parts, can you also grow animal products like meat and leather?"
และด้วยเหตุนี้ เราเริ่มจะได้รับคําถามดั่งเช่น "ถ้าคุณสามารถปลูกชิ้นส่วนมนุษย์ได้ล่ะก็ คุณจะปลูกผลิตภัณฑ์สัตว์เช่นเนื้อหรือหนังได้หรือเปล่า"
The Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) expects that Dalmatians will be the next to be dumped when this breed, made popular by a recent movie, becomes unfashionable.
ราช สมาคม เพื่อ ป้องกัน การ ทารุณ สัตว์ (อาร์ เอส พี ซี เอ) คาด ว่า ต่อ ไป พวก ดัลเมเชียน จะ ถูก ทิ้ง เมื่อ พันธุ์ นี้ ซึ่ง เคย เป็น ที่ นิยม เนื่อง จาก ภาพยนตร์ เรื่อง หนึ่ง เมื่อ ไม่ นาน มา นี้ กลับ เสื่อม ความ นิยม.
Like it or not, you've reminded me that I'm a social animal.
ชอบหรือไม่ก็ตาม เธอทําให้พี่คิดได้ว่าพี่เป็นสัตว์สังคม
When forests are destroyed, animals are robbed of homes, hiding places, and feeding and nesting sites.
เมื่อ ป่า ไม้ ถูก ทําลาย สัตว์ ก็ ไม่ มี ที่ อยู่ อาศัย, ที่ หลบ ซ่อน, รวม ทั้ง ไม่ มี แหล่ง อาหาร และ ที่ ทํา รัง.
They're gonna treat him like some lap animal.
พวกนั้นจะดูแลเค้าเหมือนเขาเป็นสัตว์ในห้องทดลอง
You bit her like an animal.
แกกัดเธอ อย่างกับเธอเป็นสัตว์
Restricted to animals and man; for plants use
เฉพาะสัตว์และมนุษย์, สําหรับพืชใช้
According to the Law, the dung of the sacrificial animal was to be taken outside the camp and burned.
ตาม ที่ กล่าว ใน พระ บัญญัติ มูล ของ สัตว์ ที่ ใช้ เป็น เครื่อง บูชา ต้อง นํา ออก ไป นอก ค่าย แล้ว เผา ทิ้ง.
Well, I'm an experimental dermatologist, so what we did was we thought we'd have to expose our experimental animals to sunlight.
ก็ผมเป็นแพทย์โรคผิวหนัง ที่ทําการค้นคว้าทดลอง ดังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือ เราคิดว่า เราจะต้องให้สัตว์ทดลองของเรา ออกไปถูกแสงแดด
But in many parts of Africa, hundreds who attend the funeral descend on the home of the deceased and expect a feast, where animals are often sacrificed.
แต่ ใน ภูมิภาค หลาย แห่ง ของ แอฟริกา ผู้ คน นับ ร้อย ที่ มา ร่วม งาน ศพ จะ พา กัน ย้อน กลับ ไป บ้าน ผู้ ตาย และ คาด หมาย การ เลี้ยง ใหญ่ ซึ่ง มัก จะ มี การ ฆ่า สัตว์ บ่อย ๆ.
Abel brought an animal, and his sacrifice was accepted.”
เฮเบล ได้ นํา สัตว์ มา ถวาย และ เครื่อง บูชา ของ เขา เป็น ที่ ยอม รับ.”
And that man's an animal.
ไอหมอนั่นเป็นสัตว์ตัวนึง
Even if some similar areas are found in animals, the fact is that scientists cannot get apes to produce more than a few crude speech sounds.
ถึง จะ มี การ พบ บริเวณ คล้าย ๆ กัน นั้น ใน สัตว์ ความ จริง ก็ คือ นัก วิทยาศาสตร์ ไม่ สามารถ สอน ลิง ให้ เปล่ง เสียง ได้ มาก ไป กว่า คํา ง่าย ๆ ไม่ กี่ คํา.
27 Thus on the sixth “day,” land animals characterized as wild and domestic appeared.
27 ดัง นั้น ใน “วัน” ที่ หก สัตว์ บก ซึ่ง แยก ประเภท เป็น สัตว์ ป่า และ สัตว์ เลี้ยง ก็ ปรากฏ ขึ้น มา.
Also, if you look at the back cushions, there are two lobes at the back in the case of a hyena, whereas catlike animals have larger back cushions with three lobes.”
เช่น กัน ถ้า คุณ ดู รอย อุ้ง เท้า หลัง ของ ไฮยีนา จะ มี สอง ลอน ที่ เท้า หลัง ขณะ ที่ สัตว์ ตระกูล แมว มี อุ้ง เท้า หลัง ใหญ่ กว่า และ มี สาม ลอน.”
And over here we have a drawing of some farm animals.
ตรงนี้เรามีรูปวาดสัตว์เลี้ยง บางชนิดในฟาร์ม
The magazine FDA Consumer stated that the death rate from breast cancer was the highest in countries like the United States, where the intake of fat and animal protein is high.
วารสาร เอฟ ดี เอ คอนซูมเมอร์ กล่าว ว่า อัตรา การ ตาย ด้วย มะเร็ง เต้า นม มี สูง ที่ สุด ใน ประเทศ ต่าง ๆ ที่ มี ลักษณะ อย่าง สหรัฐ ซึ่ง ผู้ คน รับประทาน ไขมัน และ โปรตีน จาก สัตว์ ใน ปริมาณ สูง.
For a more comprehensive list of the Bible’s figurative use of animal traits, see Insight on the Scriptures, Volume 1, pages 268, 270-1, published by Jehovah’s Witnesses.
สําหรับ การ ใช้ ลักษณะ นิสัย ของ สัตว์ ใน เชิง อุปมา ใน คัมภีร์ ไบเบิล ซึ่ง มี รายการ ที่ ละเอียด กว่า ขอ ดู หนังสือ การ หยั่ง เห็น เข้าใจ พระ คัมภีร์ (ภาษา อังกฤษ) เล่ม 1 หน้า 268, 270-271.
Even animals posed no threat, for God had placed the man and his wife in loving dominion over all of them.
แม้ แต่ สัตว์ ก็ ไม่ เป็น อันตราย เพราะ พระเจ้า ทรง มอบ ให้ ผู้ ชาย นั้น กับ ภรรยา ปกครอง เหนือ สรรพสัตว์ ด้วย ความ รัก.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ animals ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ animals

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว