breakfast ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า breakfast ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ breakfast ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า breakfast ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง อาหารเช้า, ข้าวเช้า, มื้อเช้า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า breakfast

อาหารเช้า

noun (first meal of the day)

He often eats breakfast here.
เขามักจะทานอาหารเช้าที่นี่

ข้าวเช้า

noun (first meal of the day)

She comes for breakfast because that's what she did on Sundays and October 13th was a Sunday.
เธอจะมากินข้าวเช้าที่นี่เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เธอทําทุกวันอาทิตย์ และวันที่ 13 ตุลาคมก็คือวันอาทิตย์นั่นเอง

มื้อเช้า

noun

Remind me to ask you what you want for breakfast more often.
เตือนให้ผมถามคุณว่าต้องการอะไรเป็นมื้อเช้าบ่อยหน่อยนะ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Stay for breakfast.
อยู่กินข้าวก่อน
Looks like we're having curly-toed weirdo for breakfast.
ดูเหมือนเราจะได้กิน คนแคระแปลกๆเป็นอาหารเช้านะ
Remind me to ask you what you want for breakfast more often.
เตือนให้ผมถามคุณว่าต้องการอะไรเป็นมื้อเช้าบ่อยหน่อยนะ
Breakfast is ready, sir. "
อาหารเช้าพร้อม, Sir. "
I used to make breakfast for you all the time.
ฉันทํามื้อเช้าให้เธอกินตลอด
That's your breakfast?
นั่นอาหารเช้าของเธอเหรอ
What do you want for breakfast, munchkin?
อยากกินอะไรเช้านี้ตัวน้อย
Yes, a ride before breakfast always gives me a healthy appetite.
ใช่ การขี่ม้าก่อนอาหารเช้า จะทําให้มีสุขภาพที่ดีและเจริญอาหาร
Now I sharpened this blade before breakfast.
ข้าเพิ่งลับมีดเล่มนี้มา ก่อนกินมื้อเช้า
And for breakfast, I had Splenda.
ผักชีฝรั่ง เมื่อเช้าก็กินน้ําตาลเทียม
The account tells us: “Jesus said to them: ‘Come, take your breakfast.’
บันทึก เรื่อง ราว บอก เรา ว่า “พระ เยซู ตรัส แก่ เขา ทั้ง หลาย ว่า, ‘เชิญ มา รับประทาน อาหาร เถิด.’
Parents text and do email at breakfast and at dinner while their children complain about not having their parents' full attention.
พ่อแม่ส่งข้อความและอีเมลล์ ระหว่างอาหารเช้า และอาหารเย็น ขณะที่เด็กๆ บ่น ว่าไม่ได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากพ่อแม่
" Sex. Breakfast of champions. "
" เซ็กซ์ อาหารเช้าของแชมป์เปี้ยน "
Isn't it nice he'll be joining us for breakfast?
ให้มาร่วมวงอาหารเช้าท่าจะดี?
He got up early, prepared breakfast, then took each of them a warm drink.
เขา ตื่น ขึ้น แต่ เช้า ตรู่ จัด เตรียม อาหาร เช้า จาก นั้น ก็ นํา เครื่อง ดื่ม อุ่น ๆ ไป ให้ แต่ ละ คน.
The woman rises at six o’clock and prepares breakfast for the family and for herself, which they will eat at midmorning.
ผู้ หญิง จะ ตื่น นอน เวลา หก นาฬิกา และ เตรียม อาหาร เช้า ให้ ครอบครัว และ ตัว เอง ซึ่ง จะ รับประทาน กัน ราว ๆ เก้า โมง.
After they finished breakfast, Jesus asked Peter: ‘Do you love me more than fishing?’
หลัง จาก กิน อาหาร เช้า แล้ว พระ เยซู ถาม เปโตร ว่า ‘คุณ รัก ผม มาก กว่า การ จับ ปลา ไหม?’
Really wouldn't kill you to share a little bit of your breakfast with him, Sam.
มันไม่ถึงตายหรอก จริงๆนะ ถ้านายจะยอมแบ่งอาหารเช้า ให้มันกินบ้าง แซม
Did she have a breakfast meeting scheduled for this morning?
เธอได้มีตารางพบปะทานอาหารเช้า เมื่อเช้านี้มั้ย?
I wanted to surprise her with breakfast and the announcement.
ผมอยากจะเซอร์ไพรส์เธอด้วยอาหารเช้ากับประกาศ
Back inside, at the breakfast table, my curiosity gets the better of me.
พอ กลับ เข้า บ้าน ไป รับประทาน อาหาร เช้า ผม รู้สึก อยาก รู้ ขึ้น มา.
So the philosophical breakfast club helped invent the modern scientist.
ดังนั้น ชมรมอาหารเช้าแห่งปรัชญา เป็นผู้ช่วยให้กําเนิดนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
It's just breakfast, must we eat at such an expensive place?
แค่อาหารเช้า ต้องกินซะแพงหูฉี่อย่างนี้เหรอ
Eager to share with my parents what he was learning, Monroe often came over at breakfast time, read an article from The Watchtower, and then “accidentally” left the magazine behind.
ด้วย ความ กระตือรือร้น อยาก บอก เล่า สิ่ง ที่ ท่าน ได้ เรียน รู้ แก่ คุณ พ่อ คุณ แม่ ของ ดิฉัน ลุง มอนโร จึง มัก จะ มา ที่ บ้าน ช่วง รับประทาน อาหาร มื้อ เช้า แล้ว ก็ อ่าน สัก บทความ หนึ่ง จาก วารสาร หอสังเกตการณ์ แล้ว ก็ จะ “แกล้ง” ละ วารสาร ไว้ ที่ บ้าน เรา.
Especially here in Washington, if you try to make a breakfast date, and you say, "How about eight o'clock?"
โดยเฉพาะที่นี่ในกรุงวอชิงตัน ถ้าหากคุณพยายามนัดพบในตอนเช้า และคุณพูดว่า "เจอกันแปดโมงเช้าไหม?"

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ breakfast ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ breakfast

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว