just ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า just ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ just ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า just ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เพิ่ง, เพียง, เท่านั้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า just

เพิ่ง

adverbadjective

So you're not just coming back from war to marry your high school sweetheart because you're supposed to?
ไม่ใช่แค่นายเพิ่งกลับมาจากสงคราม เพื่อมาแต่งงานกับเพื่อนรร.มัธยมสุดสวย เพราะว่านายจําเป็นต้องแต่งงั้นเหรอ?

เพียง

adverb

And this thing here, just pretend it never happened, okay?
และสิ่งที่เกิดตรงนี้ เราเพียงแต่แสร้งทํา ไปว่ามันไม่เกิดขึ้น โอเค?

เท่านั้น

adverbadjective

My work is just beginning.
งานของฉันพึ่งเริ่มเท่านั้น

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I should just leave it alone.
ฉันน่าจะปล่อยวาง
They're just icons; you click on them.
เป็นแค่ไอคอนที่พวกคุณกดคลิก
I'm sorry, did I just say that all out loud?
ขอโทษนะฉันพูดดังไปรึเปล่า?
19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.
19 ครั้น ถึง เวลา ไซรัส แห่ง เปอร์เซีย ก็ มี ชัย เหนือ บาบูโลน อย่าง ที่ ได้ พยากรณ์ ไว้.
Now, if we do 5, prime factorization of 5, well, 5 is just 1 and 5, so 5 is a prime number.
ทีนี้ ถ้าเราทํา 5, การแยกตัวประกอบ เฉพาะของ 5, ทีนี้, 5 ก็แค่ 1 กับ 5, 5 จึงเป็นจํานวนเฉพาะ.
I was just thinking the same thing.
ฉันก็คิดแบบนั้นแหละ
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
Just as the Israelites followed the divine law that said: “Congregate the people, the men and the women and the little ones . . . , in order that they may listen and in order that they may learn,” Jehovah’s Witnesses today, both old and young, men and women, gather together and receive the same teaching.
เช่น เดียว กับ ที่ ชน ยิศราเอล ติด ตาม พระ บัญญัติ ของ พระเจ้า ซึ่ง กล่าว ว่า “จง ให้ คน ทั้ง ปวง มา ประชุม กัน, ทั้ง ชาย หญิง กับ เด็ก ทั้ง ปวง. . . , ให้ เขา ทั้ง หลาย ได้ ยิน ฟัง [และ เพื่อ พวก เขา จะ เรียน รู้, ล. ม.]” พยาน พระ ยะโฮวา ใน ทุก วัน นี้ ทั้ง ผู้ สูง อายุ และ ผู้ เยาว์ ทั้ง ผู้ ชาย และ ผู้ หญิง ก็ มา ชุมนุม กัน และ รับ เอา คํา สอน เดียว กัน นี้. ข้อ คัมภีร์ ข้าง ต้น กล่าว ต่อ ไป โดย ให้ เหตุ ผล ว่า “[เนื่อง จาก เขา ต้อง, ล.
I just want to show this picture.
ภาพนั้นเป็นภาพกราฟฟิกนะครับ ผมอยากจะให้คุณดูภาพนี้
And the Promised Land was right before them, so they had just to move toward it as a ship moves toward a light marking its destination.
แผ่นดิน ที่ สัญญา ไว้ ก็ อยู่ ตรง หน้า พวก เขา นั่น เอง ดัง นั้น พวก เขา ก็ แค่ มุ่ง หน้า ไป ยัง แผ่นดิน นั้น เหมือน เรือ ที่ มุ่ง หน้า ไป สู่ แสง สว่าง ที่ เป็น จุด หมาย ปลาย ทาง.
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
และ ถึง แม้ งาน เย็บ กระโจม ไม่ ใช่ งาน มี หน้า มี ตา และ ต้อง ใช้ แรง กาย มาก พวก เขา สุข ใจ ที่ ได้ ทํา งาน นี้ ทํา งาน ทั้ง “กลางวัน และ กลางคืน” เพื่อ ส่ง เสริม ผล ประโยชน์ ของ พระเจ้า เช่น เดียว กับ คริสเตียน สมัย ปัจจุบัน หลาย คน ที่ เลี้ยง ตัว เอง ด้วย การ ทํา งาน อาชีพ ไม่ เต็ม เวลา หรือ ทํา งาน ที่ มี ตาม ฤดู กาล เพื่อ สละ เวลา ส่วน ใหญ่ ช่วย ประชาชน ได้ ฟัง ข่าว ดี.—1 เธซะโลนิเก 2:9; มัดธาย 24:14; 1 ติโมเธียว 6:6.
This is h of g of x, but h of x would just be x to the fifth, right?
นี่คือ h ของ g ของ x แต่ h ของ x ก็แค่ x กําลังห้า จริงไหม?
But I just got out of the police station.
ฉันเพิ่งออกมาจากสถานีตํารวจนะ
On the court as well as off, you’re expected to walk, talk, and act just like the rest of the guys.”
ไม่ ว่า จะ อยู่ ใน สนาม หรือ นอก สนาม มี การ คาด หมาย ว่า คุณ จะ เดิน พูด และ ประพฤติ เหมือน คน หนุ่ม อื่น ๆ.”
Focus all of your time and attention on the kids who are on the bubble, the so-called "bubble kids" -- kids where your intervention can get them just maybe over the line from failing to passing.
ที่ปรึกษาแนะให้ครูทุ่มเทเวลาและสมาธิทั้งหมด ไปกับเด็กที่อยู่บนฟองสบู่ เด็กที่เรียกกันว่า เด็กฟองสบู่ -- เด็กที่การกระทําของครู อาจช่วยพยุงให้พวกเขาข้ามเส้น จากสอบตกเป็นสอบผ่าน
Everything I just said will come to pass.
ทุกสิ่งที่ฉันพูดจะผ่านมาแล้วผ่านไป
Give me just a minute here.
ให้ฉันแค่นาทีที่นี่
You know, I think I'm just gonna go get my supervisor right now.
นายรู้ไหม ฉันต้องไป บอกเจ้านายฉัน ตอนนี้แล้วล่ะ
Not just with you, but with my mom, with everybody.
ไม่ใช่แค่เธอ แต่กับแม่ กับทุกคน
Those guys are just backup.Real s.W.A.T.'s in there already-
พวกนั้นแค่กําลังเสริม สวาทตัวจริง อยู่ข้างในแล้ว
I know. I just have so many questions.
ข้ารู้ ข้าเพียงมีคําถาม
Who was not careful just now?
ใครขาดความรับผิดชอบกันน่ะ
You just sold them out?
คุณแค่ขายพวกเขา?
Then Jesus said that people would be acting just like that before this world ends. —Matthew 24:37-39.
แล้ว พระ เยซู ก็ ตรัส ว่า ผู้ คน จะ ทํา อย่าง เดียว กัน นั้น ก่อน ที่ โลก นี้ จะ ถึง กาล อวสาน.—มัดธาย 24:37-39, ล. ม.
It's just that Rose Greer was acting very strange.
ไม่มีอะไรหรอกแค่รู้สึกเหมือนว่า คุณนายโรสท่าทางแปลกๆ ไปน่ะ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ just ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ just

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว