class ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า class ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ class ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า class ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง คลาส, ประเภท, ชั้นเรียน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า class

คลาส

noun (social grouping, based on job, wealth, etc.)

Is this about that guy in your class?
นี่มันเรื่องไอ้หนุ่มคนนั้นในคลาสเครื่องปั้นดินเผารึเปล่า?

ประเภท

noun

Are the four beasts limited to individual beasts, or do they represent classes or aorders?
สัตว์สี่ตัวจํากัดว่าเป็นสัตว์เฉพาะอย่าง, หรือมันแทนประเภทหรือจําพวกใด ?

ชั้นเรียน

noun

Each auxiliary class should have a qualified counselor, preferably an elder.
ทุก ชั้น เรียน ที่ เพิ่ม ขึ้น มา ควร มี ผู้ ให้ คํา แนะ นํา ที่ มี คุณวุฒิ คง ดี กว่า หาก เป็น ผู้ ปกครอง.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

(Isaiah 30:21; Matthew 24:45-47) Gilead School helped the graduates to grow in appreciation for that slave class.
(ยะซายา 30:21; มัดธาย 24:45-47, ล. ม.) โรง เรียน กิเลียด ได้ สนับสนุน นัก เรียน ที่ สําเร็จ การ ศึกษา ให้ หยั่ง รู้ ค่า ชน ชั้น ทาส มาก ขึ้น.
So I also took classes in marketing and finance, which is more practical. I’d even consider going to the free talks offered by the Stock Exchange of Thailand. All of these are directly related to and will help me get the job I want after I graduate- either in a marketing company or in a bank,” she says.
“สิ่งที่ฉันเรียนในหลักสูตรนั้นเต็มไปด้วยทฤษฏี ฉันจึงตัดสินใจเรียนเพิ่มวิชาการตลาดและการเงินซึ่งใช้ได้จริงในการทํางานมากกว่า ฉันคิดด้วยว่าจะไปฟังการอบรมฟรีที่ตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ฉันได้งานที่หวังไว้หลังจากเรียนจบ ซึ่งอาจจะเป็นตําแหน่งในบริษัทการตลาด หรือธนาคาร” อรณิชากล่าว
So much for his eighth-grade class.
มันมากเกินไปสําหรับเขาที่ยังเรียนอยู่แค่เกรด8
You'll be joining my class at The Hill.
นายจะไปเรียนกับฉันที่เดอะฮิลล์
He's in your class.
เขาอยู่ห้องเรียนเดียวกับเธอ
Most online classes, the videos are always available.
ห้องเรียนออนไลน์ส่วนมากจะมีวิดีโอให้ดูเสมอ
This isn't a second class exercise.
เรื่องนี้ไม่ใช่การงานระดับสอง
As you consider the needs of your students and impressions of the Spirit, you might take just a few minutes and show the class how to find doctrinally accurate information using resources such as the Gospel Topics section of LDS.org or Church magazine articles.
ขณะที่ท่านพิจารณาความต้องการของนักเรียนและการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ ท่านอาจใช้เวลาสักสองสามนาทีแสดงให้ชั้นเรียนเห็นวิธีหาข้อมูลหลักคําสอนที่ถูกต้องโดยใช้แหล่งข้อมูลเช่น หมวด Gospel Topics ของ LDS.org หรือบทความในนิตยสารศาสนจักร
Our class of 120 Gilead students came from every corner of the earth.
ชั้น เรียน กิเลียด ของ เรา มี นัก เรียน 120 คน ซึ่ง มา จาก ทุก ส่วน ของ โลก.
I was legally and indisputably a second- class citizen.
ฉันกลายเป็นพลเมืองชั้นสองตามกฏหมายอย่างโต้แย้งไม่ได้
So this wasn't part of the class?
นี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคลาสเหรอคะ?
Their passion encourages me to go back to drawing classes, but this time as a teacher myself.
ความกระตือรือร้นของคุณครูเหล่านี้ ผลักดันให้ฉันกลับไปที่ชั้นเรียนวาดเขียน แต่ครั้งนี้ฉันทําหน้าที่เป็นคุณครู
Rather, God determined that there would be a group, or class, of humans that would rule with Christ in heaven. —Rev.
แทน ที่ จะ เป็น อย่าง นั้น พระเจ้า ทรง กําหนด ไว้ ว่า จะ มี ชน ชั้น หรือ กลุ่ม คน ที่ จะ ปกครอง กับ พระ คริสต์ ใน สวรรค์.—วิ.
I took six months of Kenpo karate class.
ฉันเรียนคาราเต้เคนโปมา 6 เดีอน
Contrary to its name, “economy-class syndrome” can also affect first-class passengers.
แม้ จะ มี ชื่อ ว่า “โรค ชั้น ประหยัด” แต่ ผู้ โดยสาร ชั้น หนึ่ง ก็ เป็น โรค นี้ ได้ เช่น กัน.
What is the responsibility of the watchman class?
หน้า ที่ รับผิดชอบ ของ ชน จําพวก คน ยาม คือ อะไร?
Granted, some teachers simply do not have the ability to hold the interest of a class.
จริง อยู่ ครู บาง คน ไม่ มี ความ สามารถ จะ จับ ความ สนใจ ของ นัก เรียน ใน ชั้น.
Other classes requested brochures and more information, and a professor of religion examined the brochures and recommended them to his class.
ชั้น เรียน อื่น ๆ ต้องการ จุลสาร และ ข้อมูล เพิ่ม ขึ้น และ อาจารย์ ทาง ด้าน ศาสนา คน หนึ่ง ได้ ตรวจ สอบ ดู จุลสาร แล้ว แนะ นํา จุลสาร เหล่า นั้น แก่ ชั้น เรียน ของ เขา.
The video and the class discussion that followed did much to promote a better understanding of Jehovah’s Witnesses.
วีดิทัศน์ นั้น และ การ อภิปราย ที่ ตาม มา ใน ชั้น ช่วย ส่ง เสริม ความ เข้าใจ พยาน พระ ยะโฮวา ดี ยิ่ง ขึ้น.
IdlePriority Class
ว่างงานPriority Class
I don't want to go to prep class.
ผมไม่อยากไปเรียนพิเศษ
Describing how Roman Emperor Nero blamed the Christians for the fire in Rome in 64 C.E., Tacitus wrote: “Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace.
เมื่อ พรรณนา เหตุ การณ์ ตอน ที่ จักรพรรดิ เนโร แห่ง โรม กล่าวหา คริสเตียน ว่า เป็น ต้น เหตุ ของ เพลิง ไหม้ ใน กรุง โรม เมื่อ ปี สากล ศักราช 64 ทาซิทุส เขียน ว่า “เนโร กล่าวหา ชน จําพวก ที่ ประชาชน เรียก ว่า คริสเตียน ซึ่ง เป็น ที่ เกลียด ชัง เนื่อง จาก การ กระทํา ที่ น่า รังเกียจ ของ พวก เขา และ ลง โทษ พวก เขา ด้วย การ ทรมาน แสน สาหัส.
CLASS ASSIGNMENTS
เขต มอบหมาย ของ นัก เรียน
The next day she announced that she was not going to involve her class in any future holiday celebrations, some of which she did not believe in herself!
วัน ต่อ มา เธอ ประกาศ ว่า เธอ จะ ไม่ ทํา ให้ ชั้น เรียน ของ เธอ เข้า พัวพัน กับ การ ฉลอง วัน หยุด ใด ๆ ที่ บาง อย่าง เธอ เอง ก็ ไม่ เชื่อ!
Ask a student to read Mosiah 26:1–4 aloud, and encourage the class to look for attitudes and behaviors that undermined the faith of some individuals during the reign of King Mosiah.
ขอให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านออกเสียง โมไซยาห์ 26:1-4 กระตุ้นให้ชั้นเรียนมองหาเจตคติและพฤติกรรมที่ทําลายศรัทธาของบางคนระหว่างการปกครองของกษัตริย์โมไซยาห์

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ class ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ class

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว