before ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า before ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ before ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า before ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ก่อน, เมื่อก่อน, อยู่ข้างหน้า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า before

ก่อน

adverbadpositionadjective (at an earlier time)

เมื่อก่อน

adverb (at an earlier time)

อยู่ข้างหน้า

verb

What prospect stands before the majority of mankind, but how may some be helped?
จะ เกิด อะไร ขึ้น กับ มนุษยชาติ ส่วน ใหญ่ ใน วัน ข้าง หน้า แต่ บาง คน อาจ ได้ รับ การ ช่วย อย่าง ไร?

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Before she died, she told me something...
ก่อนที่เธอตาย เธอบอกผมบางอย่าง
The Gospel writers knew that Jesus had lived in heaven before coming to earth.
ผู้ เขียน พระ ธรรม กิตติคุณ ทราบ ว่า พระ เยซู เคย มี พระ ชนม์ ชีพ ใน สวรรค์ ก่อน เสด็จ มา ยัง แผ่นดิน โลก.
The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9.
คํา พยากรณ์ เกี่ยว กับ พินาศกรรม ของ กรุง เยรูซาเลม ให้ ภาพ อย่าง ชัดเจน เกี่ยว กับ พระ ยะโฮวา ฐานะ พระเจ้า ผู้ ทรง ‘ประกาศ สิ่ง เหล่า นั้น ให้ ผู้ คน รู้ ก่อน สิ่ง เหล่า นั้น ได้ เกิด ขึ้น.’—ยะซายา 42:9.
And the Promised Land was right before them, so they had just to move toward it as a ship moves toward a light marking its destination.
แผ่นดิน ที่ สัญญา ไว้ ก็ อยู่ ตรง หน้า พวก เขา นั่น เอง ดัง นั้น พวก เขา ก็ แค่ มุ่ง หน้า ไป ยัง แผ่นดิน นั้น เหมือน เรือ ที่ มุ่ง หน้า ไป สู่ แสง สว่าง ที่ เป็น จุด หมาย ปลาย ทาง.
Without rotation, they'll be in full gravity before they get to the command module.
พวกเขาจะอยู่ในแรงโน้มถ่วง เต็ม ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการ โมดูลคําสั่ง
Coincidentally, the evening before, I had been accused of being responsible for the plight of the other prisoners because I would not join in their prayers to the Virgin Mary.
อย่าง ประจวบ เหมาะ ใน ตอน เย็น วัน ก่อน ผม ถูก กล่าวหา ว่า เป็น ต้น เหตุ ทํา ให้ นัก โทษ คน อื่น ตก อยู่ ใน สภาพ ลําบาก เพราะ ผม จะ ไม่ เข้า ร่วม ใน การ ที่ พวก เขา อธิษฐาน ถึง พระ แม่ มารี.
I've never watched a take before.
ฉันไม่เคยชมการถ่ายทําหนังมาก่อน
Smokers who quit before age 50 have half the risk of dying in the next 15 years compared with those who continue to smoke.”
สําหรับ ผู้ ที่ เลิก สูบ ก่อน อายุ 50 ปี อัตรา เสี่ยง ต่อ การ เสีย ชีวิต ใน ช่วง 15 ปี ต่อ จาก นั้น ลด ลง ถึง ครึ่ง หนึ่ง เมื่อ เทียบ กับ ผู้ ที่ สูบ ต่อ ไป.”
Then Jesus said that people would be acting just like that before this world ends. —Matthew 24:37-39.
แล้ว พระ เยซู ก็ ตรัส ว่า ผู้ คน จะ ทํา อย่าง เดียว กัน นั้น ก่อน ที่ โลก นี้ จะ ถึง กาล อวสาน.—มัดธาย 24:37-39, ล. ม.
Luckily she fainted before she got onto the stage.
โชคดีที่เธอหมดสติก่อนที่เธอจะขึ้นเวที
Well, I've seen work like this before.
ฉันเคยเห็นงานศิลปแบบนี้มาก่อน
Lockdown will be in deep space before he realizes I'm gone.
ออกโรงจะอยู่ในห้วงอวกาศก่อนที่ เขาจะรู้ตัวดีว่าฉันหายไป
I just wanted to make sure you had everything you need before I left.
ข้าอยากให้แน่ใจ ว่าท่านมีทุกอย่างที่ต้องการ ก่อนที่ข้าจะไป
After two years in jail, the apostle Paul now stood before the ruler of the Jews, Herod Agrippa II.
หลัง จาก เปาโล ติด คุก สอง ปี ตอน นี้ ท่าน ยืน อยู่ ต่อ หน้า กษัตริย์ เฮโรด อะฆะริปา ที่ สอง ผู้ ซึ่ง ครอบครอง ชาว ยิว.
This could be my last chance to turn this lie around before it gets worse.
นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทําให้การโกหกเป็นจริง ก่อนที่มันจะแย่ไปมากกว่านี้
Before he resurrected Lazarus, for instance, “Jesus raised his eyes heavenward and said: ‘Father, I thank you that you have heard me.
ตัว อย่าง เช่น ก่อน พระองค์ จะ ปลุก ลาซะโร ให้ เป็น ขึ้น จาก ตาย “พระ เยซู ก็ แหงน พระ พักตร์ มอง ท้องฟ้า ทูล ว่า ‘ข้า แต่ พระ บิดา ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ ที่ ทรง ฟัง คํา ทูล ของ ข้าพเจ้า.
Have you ever been here before?
คุณเคยมาที่นี้มาก่อนหรอ?
In her day —before antiseptics and antibiotics— hospital care was not what we have come to expect today.
ใน สมัย นั้น การ พยาบาล ผู้ ป่วย ไม่ ได้ เป็น อย่าง ที่ เรา เห็น อยู่ ใน ขณะ นี้ ยัง ไม่ มี ยา ฆ่า เชื้อ และ ยา ปฏิชีวนะ.
There's probably one person, who's name I won't utter before I die.
อาจมีคนหนึ่งที่ผมจะไม่เอ่ยชื่อ จนกระทั่งวันตายของผม
Now, was this before or after he adopted the 25 cats?
หรือว่าหลังจากเขาไปเอาแมวมาเลี้ยง 25 ตัว
Getting emotionally involved before you’re ready for a serious relationship can damage your reputation —find out how.
จะ พิจารณา ว่า การ รู้สึก ชอบ และ ผูก พัน กับ คน หนึ่ง ก่อน คุณ จะ พร้อม คบหา ดู ใจ กัน อย่าง จริงจัง อาจ ทําลาย ชื่อเสียง ของ คุณ ได้ อย่าง ไร.
Heron of Alexandria created the world’s first steam engine over a thousand years before it was finally reinvented during the Industrial Revolution.
เฮรอนแห่งอเล็กซานเดรีย สร้างเครื่องจักรไอน้ําแรกของโลก มากกว่าพันปี ก่อนที่มันจะถูกประดิษฐ์ขึ้นอีกครั้ง ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม
8 The situation now is even worse than before the Flood of Noah’s day, when “the earth became filled with violence.”
8 สถานการณ์ ปัจจุบัน ยิ่ง เลว ร้าย กว่า ก่อน น้ํา ท่วม ใน สมัย ของ โนฮา เสีย อีก คราว ที่ “แผ่นดิน เต็ม ไป ด้วย ความ รุนแรง.”
(Matthew 10:41) The Son of God also honored this widow when he held her up as an example before the faithless people of his hometown, Nazareth. —Luke 4:24-26.
(มัดธาย 10:41) พระ บุตร ของ พระเจ้า ก็ ทรง ยกย่อง หญิง ม่าย ผู้ นี้ เช่น กัน เมื่อ พระองค์ ยก นาง เป็น ตัว อย่าง แก่ ประชาชน ที่ ขาด ความ เชื่อ ใน เมือง นาซาเรท บ้าน เกิด ของ พระองค์.—ลูกา 4:24-26.
Jehovah knows our activities, our thoughts, and our words even before we speak them.
พระ ยะโฮวา ทรง ทราบ การ กระทํา, ความ คิด, และ คํา พูด ของ เรา แม้ ก่อน ที่ เรา จะ พูด ด้วย ซ้ํา.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ before ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ before

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว