even ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า even ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ even ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า even ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เรียบ, สงบ, ยิ่งไปกว่านั้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า even

เรียบ

adjective

On that evening, he instituted a simple ceremony to memorialize his death.
ใน คืน นั้น พระ เยซู ทรง ตั้ง การ ฉลอง ที่ เรียบ ง่าย เพื่อ ระลึก ถึง การ สิ้น พระ ชนม์ ของ พระองค์.

สงบ

adjective

How can you protect thousands if you can't even protect one?
เมื่อเจ้าไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้คนที่เจ้ารัก แล้วเจ้าจะสามารถดูแลประเทศให้สงบสุขได้อย่างไร?

ยิ่งไปกว่านั้น

adverb

A stricken conscience can even trigger depression or a deep sense of failure.
สติ รู้สึก ผิด ชอบ ที่ รบกวน อาจ ถึง กับ ก่อ ให้ เกิด ความ ซึมเศร้า หรือ ความ รู้สึก ล้มเหลว อย่าง ยิ่ง.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

should i even ask?
ไม่น่าถามเล้ย
I knew of God’s high regard for the human body, but even this did not deter me.” —Jennifer, 20.
ฉัน รู้ ว่า พระเจ้า ทรง ประเมิน ค่า ร่าง กาย ของ มนุษย์ ไว้ สูง แต่ เรื่อง นี้ ก็ ไม่ อาจ ฉุด รั้ง ฉัน จาก การ ทํา ร้าย ตัว เอง.”—เจนนิเฟอร์, อายุ 20 ปี.
(Micah 5:6-8) The Watch Tower commented: “This may be taken as an indication that some of the remnant will be on earth even after Armageddon is fought and will then have some more work to do in the name of the Lord and to his praise and glory.”
(มีคา 5:6-8) วอชเทาเวอร์ ฉบับ นั้น ชี้ แจง เพิ่ม เติม ว่า “ข้อ นี้ อาจ เข้าใจ เสมือน ว่า เป็น สิ่ง บ่ง บอก ชน ที่ เหลือ บาง คน จะ ยัง อยู่ ทาง โลก นี้ ภาย หลัง สงคราม อาร์มาเก็ดดอน และ ตอน นั้น จะ คง มี งาน ทํา อีก บ้าง ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ เพื่อ เป็น คํา สรรเสริญ และ สง่า ราศี แด่ พระองค์.”
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
และ ถึง แม้ งาน เย็บ กระโจม ไม่ ใช่ งาน มี หน้า มี ตา และ ต้อง ใช้ แรง กาย มาก พวก เขา สุข ใจ ที่ ได้ ทํา งาน นี้ ทํา งาน ทั้ง “กลางวัน และ กลางคืน” เพื่อ ส่ง เสริม ผล ประโยชน์ ของ พระเจ้า เช่น เดียว กับ คริสเตียน สมัย ปัจจุบัน หลาย คน ที่ เลี้ยง ตัว เอง ด้วย การ ทํา งาน อาชีพ ไม่ เต็ม เวลา หรือ ทํา งาน ที่ มี ตาม ฤดู กาล เพื่อ สละ เวลา ส่วน ใหญ่ ช่วย ประชาชน ได้ ฟัง ข่าว ดี.—1 เธซะโลนิเก 2:9; มัดธาย 24:14; 1 ติโมเธียว 6:6.
And when you layer that over with the kind of ubiquitous communications that we're starting to see, what you find is, in fact, even more access suffused into spaces.
และเมื่อใดที่คุณทําให้มันเป็นแบบนั้นได้ ด้วยการติดต่อกันได้ทุกๆ ที่อย่างที่เราเริ่มเห็นกัน เราจะพบว่า จริงๆ แล้ว
I heard you even took weird pictures with Park Chae Rin.
ฉันได้ยินมาว่าคุณถ่ายภาพแปลกๆ กับ ปาร์คแชริม
Even if the hope of everlasting life were not included in Jehovah’s reward to his faithful servants, I would still desire a life of godly devotion.
แม้ หาก ไม่ รวม ความ หวัง ที่ จะ มี ชีวิต นิรันดร์ อยู่ ใน บําเหน็จ ที่ พระ ยะโฮวา จะ ประทาน แก่ ผู้ รับใช้ ที่ ซื่อ สัตย์ ของ พระองค์ กระนั้น ผม ก็ ยัง ปรารถนา ชีวิต ที่ เลื่อมใส พระเจ้า.
You can't even catch me with those short legs.
ฉันไม่ได้โง่นะ
Coincidentally, the evening before, I had been accused of being responsible for the plight of the other prisoners because I would not join in their prayers to the Virgin Mary.
อย่าง ประจวบ เหมาะ ใน ตอน เย็น วัน ก่อน ผม ถูก กล่าวหา ว่า เป็น ต้น เหตุ ทํา ให้ นัก โทษ คน อื่น ตก อยู่ ใน สภาพ ลําบาก เพราะ ผม จะ ไม่ เข้า ร่วม ใน การ ที่ พวก เขา อธิษฐาน ถึง พระ แม่ มารี.
I've been doing the evening news now for over 35 years.
ฉันได้ทําตอนเย็น ข่าวนี้นานกว่า 35 ปี
You give me that new wonder drug of yours, I'll be even better.
อืม ถ้ามันขึ้นอยู่กับการที่หมอชอบคนไข้แค่ไหนนะ
Don't even bother.
ไม่ต้องมาสนใจหรอก
Even as a boy he worked in a carpenter shop.
แม้ แต่ เมื่อ เป็น เด็ก พระองค์ ทํา งาน ใน โรงงาน ช่าง ไม้.
she's not even human...
นางไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ํา...
Even though I don’t get presents on my birthday, my parents still buy me gifts on other occasions.
ถึง ผม จะ ไม่ ได้ รับ ของ ขวัญ ใน วัน เกิด คุณ พ่อ คุณ แม่ ก็ ซื้อ ของ ขวัญ ให้ ผม ใน โอกาส อื่น.
20 Not even persecution or imprisonment can shut the mouths of devoted Witnesses of Jehovah.
20 แม้ การ ข่มเหง หรือ การ ถูก จํา คุก ก็ ไม่ อาจ ปิด ปาก พยาน ผู้ เลื่อมใส ของ พระ ยะโฮวา.
On the contrary, since Darwin’s time what has been learned about the eye shows that it is even more complex than he understood it to be.
ใน ทาง ตรง กัน ข้าม ตั้ง แต่ สมัย ดาร์วิน เป็น ต้น มา สิ่ง ที่ เรา ได้ เรียน เกี่ยว กับ ดวง ตา นั้น แสดง ให้ เห็น ความ ซับซ้อน ยิ่ง กว่า ที่ เขา เคย เข้าใจ เสีย อีก.
But do you even wanna play football?
เธอยังอยากจะเล่นฟุตบอลมั๊ย?
To make the visit even more appetizing, the center of the daisy is replete with pollen and nectar, nutritious foods that many insects thrive on.
เพื่อ จะ เชิญ ชวน ให้ แมลง มา เยือน มาก ขึ้น ใจ กลาง ของ ดอก เดซี จึง มี เรณู และ น้ํา หวาน อย่าง อุดม อาหาร ที่ มี คุณค่า ซึ่ง แมลง หลาย ชนิด ชอบ กิน.
I never even had a chance.
ฉันไม่เคยได้มีโอกาส
Even in a dream, it's still you.
ต่อให้เกิดขึ้นในความฝัน แต่มันก็ยังเป็นตัวคุณ
Furthermore, even when family members feel that the situation is serious, it may be difficult to convince the sufferer that he or she needs medical attention.
ยิ่ง กว่า นั้น แม้ แต่ เมื่อ สมาชิก ครอบครัว คิด ว่า อาการ ของ ผู้ ป่วย เป็น เรื่อง ร้ายแรง แต่ ก็ อาจ เป็น เรื่อง ยาก ที่ จะ โน้ม น้าว ให้ ผู้ ป่วย เชื่อ ว่า เขา ต้อง รับ การ รักษา ทาง การ แพทย์.
Can we live even much longer, perhaps forever?
เรา สามารถ มี ชีวิต อยู่ นาน มาก กว่า นั้น บาง ที ตลอด ไป ได้ ไหม?
Why do you look pretty even when you're mad?
ทําไมเธอดูน่ารักเวลาเธอโมโหเนี๊ยะ?
So I also took classes in marketing and finance, which is more practical. I’d even consider going to the free talks offered by the Stock Exchange of Thailand. All of these are directly related to and will help me get the job I want after I graduate- either in a marketing company or in a bank,” she says.
“สิ่งที่ฉันเรียนในหลักสูตรนั้นเต็มไปด้วยทฤษฏี ฉันจึงตัดสินใจเรียนเพิ่มวิชาการตลาดและการเงินซึ่งใช้ได้จริงในการทํางานมากกว่า ฉันคิดด้วยว่าจะไปฟังการอบรมฟรีที่ตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ฉันได้งานที่หวังไว้หลังจากเรียนจบ ซึ่งอาจจะเป็นตําแหน่งในบริษัทการตลาด หรือธนาคาร” อรณิชากล่าว

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ even ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ even

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว