cold ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า cold ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ cold ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า cold ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เย็น, หนาว, ความเย็น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า cold

เย็น

adjective (having a low temperature)

Often, prisoners were kept in heavy shackles in cold, damp dungeons.
บ่อย ครั้ง ผู้ ถูก คุม ขัง จะ ถูก ล่าม โซ่ ไว้ อย่าง แน่น หนา ใน อุโมงค์ ใต้ ดิน ที่ ทั้ง เย็น และ ชื้น.

หนาว

adjective

And on this cold, cold night it's gonna be crowded and sweaty and stuff.
และในคืนที่หนาวๆอย่างนี้ เราคงต้องนอนเบียดกันเหงื่อตก

ความเย็น

noun

Every night, I would wake up in a cold sweat, frightened and alone.
ทุกๆคืน ผมต้องตื่นขึ้นมา พร้อมกับเหนื่อย และตัวที่เย็นเฉียบ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Not only does this insulate the bird against extreme cold but it also enables it to move two or three times faster than it otherwise could.
ขน ของ มัน นอก จาก จะ เป็น ฉนวน ที่ ปก ป้อง มัน จาก สภาพ อากาศ ที่ หนาว เย็น อย่าง หฤโหด แล้ว ยัง ช่วย ให้ มัน ว่าย น้ํา ได้ เร็ว ขึ้น สอง หรือ สาม เท่า.
I feel cold.
ผมหนาว
You're as cold as the earth.
ตัวคุณเย็นจัง
♪ Where the gin is cold, but the piano's hot ♪
ที่ที่ยินมีอากาศแสนเย็น แต่เปียโนนั้นร้อน
A few of us survived the rising water and the cold, snowy night.
พวก เรา ซึ่ง มี กัน อยู่ ไม่ กี่ คน รอด ผ่าน คืน นั้น มา ได้ ทั้ง ๆ ที่ ระดับ น้ํา สูง ขึ้น เรื่อย ๆ และ มี อากาศ หนาว จัด อีก ทั้ง หิมะ ตก.
And, with a martial scorn, with one hand beats Cold death aside, and with the other sends
และมีของที่น่ารังเกียจการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือข้างหนึ่งเต้นกันตายเย็นและมีอื่น ๆ ที่จะส่ง
It's cold here.
มันเย็นที่นี่.
It was very cold.
มันหนาวมากๆเลยล่ะ
It's cold.
หนาวชิปเป๋ง
Yeah, could be the cold water.
ใช่, อาจเพราะน้ําเย็น
They paid careful attention to all the factors that affected success -- everything from the cold chain for vaccines to financial management of their health system; from roads and electricity for clinics to girls’ education.
การพุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเพื่อบรรลุการปฏิรูปที่ซับซ้อนเช่นนั้น
The following are among the most important: To the extent possible, avoid crowds, and try not to shake hands with people who obviously have a cold.
มาตรการ ที่ สําคัญ ยิ่ง บาง อย่าง มี ดัง ต่อ ไป นี้: เท่า ที่ ทํา ได้ ให้ หลีก เลี่ยง ฝูง ชน และ พยายาม อย่า จับ มือ กับ คน ที่ เห็น ชัด ว่า เป็น หวัด.
It was even cold in the summer, but we were glad to have it because we couldn’t afford rent.
ห้อง นั้น ยัง คง หนาว เย็น แม้ แต่ ใน ช่วง ฤดู ร้อน แต่ พวก เรา ก็ ดีใจ ที่ มี ห้อง พัก เนื่อง จาก เรา ไม่ สามารถ จ่าย ค่า เช่า ได้.
Hey, is you not all frigidy cold, eh?
เฮ้ เธอหนาวหรือเปล่าล่ะ
Other than your doctor's cold finger, I'd say it's about as personal as it can get.
ถ้าเทียบกับการขัดจรวดแล้ว มันถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่แพ้กันหรอกนะ
It's cold.
มันหนาวมาก
As the name suggests -- the cold chain -- it's the requirements of keeping a vaccine right from production all the way through to when the vaccine is applied, to keep it refrigerated.
อย่างชื่อของมันเลยครับ ระบบให้ความเย็น มันจําเป็นที่วัคซีนจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต ตลอดไปจนถึงตอนนําไปใช้ มันต้องถูกแช่เย็น
It's all right, she's just out cold.
ไม่เป็นไร เธอแค่สลบไป
Don't you think that's a little too cold when we've known each other for at least 10 years?
คุณไม่คิดว่ามันดูเย็นชาไปหน่อยเหรอในเมื่อ เรารู้จักกันอย่างน้อยก็สิบปีแล้ว
You think capote got national acclaim for " in cold blood " by judging the murderers?
นี่นายคิดว่ากวีเอกคาโปเต้ได้รับการสรรเสริญจากผู้คน วําหรับเรื่อง " In Cold Blood " ด้วยการตัดสินฆาตกรงั้นหรอ?
With more than 200 different viruses that cause the common cold, trying to find one cure for the cold is “like trying to cure measles, chickenpox, mumps and rubella all at once,” comments Professor Ronald Eccles, director of the center at the University of Wales, Cardiff.
เนื่อง ด้วย มี ไวรัส ต่าง ๆ กัน มาก กว่า 200 ชนิด ซึ่ง ทํา ให้ เป็น ไข้หวัด ศาสตราจารย์ รอนัลด์ เอคเคิลส์ ผู้ อํานวย การ ศูนย์ ดัง กล่าว ที่ มหาวิทยาลัย เวลส์ เมือง คาร์ดิฟฟ์ ให้ ความ เห็น ว่า การ พยายาม ค้น หา การ รักษา สัก อย่าง สําหรับ ไข้หวัด เป็น “เหมือน การ พยายาม รักษา โรค หัด, โรค อีสุกอีใส, คางทูม และ หัด เยอรมัน พร้อม ๆ กัน.
“Many false prophets will arise and mislead many; and because of the increasing of lawlessness, the love of the greater number will grow cold.”
“จะ มี ผู้ พยากรณ์ เท็จ หลาย คน มา หลอก คน มาก มาย ให้ หลง และ ความ ชั่ว จะ เพิ่ม ขึ้น ทํา ให้ ความ รัก ของ คน ส่วน ใหญ่ ลด น้อย ลง
I was cold, she gave it to me.
ฉันหนาว เธอให้มันกับฉัน
On his missionary trips, the apostle Paul had to cope with heat and cold, hunger and thirst, sleepless nights, various dangers, and violent persecution.
ใน การ เดิน ทาง ของ ท่าน ฐานะ มิชชันนารี อัครสาวก เปาโล ต้อง รับมือ กับ ความ ร้อน และ ความ หนาว, ความ หิว และ กระหาย, การ อด หลับ อด นอน, อันตราย รอบ ด้าน, และ การ กดขี่ ข่มเหง อย่าง รุนแรง.
* Just as heat and cold, dry and wet, light and dark are opposites, death is the opposite of life.
* ความ ตาย กับ ชีวิต เป็น สิ่ง ที่ ตรง ข้าม กัน เหมือน ความ ร้อน กับ ความ เย็น แห้ง กับ เปียก มืด กับ สว่าง.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ cold ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ cold

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว