loved ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า loved ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ loved ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า loved ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ซึ่งเป็นที่รัก, ที่รัก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า loved

ซึ่งเป็นที่รัก

adjective

He thought you had to destroy the one you love to be complete.
พ่อคิดว่า จะต้องฆ่าคนที่รักเท่านั้น เรื่องถึงจะจบ

ที่รัก

noun

He thought you had to destroy the one you love to be complete.
พ่อคิดว่า จะต้องฆ่าคนที่รักเท่านั้น เรื่องถึงจะจบ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

You'll find love again someday.
คุณจะเจอความรักซักวันหนึ่ง
And pray for God’s help to develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25.
และ อธิษฐาน ขอ ความ ช่วยเหลือ จาก พระเจ้า เพื่อ พัฒนา ความ รัก ชนิด สูง ส่ง นี้ ซึ่ง เป็น ผล แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า.—สุภาษิต 3:5, 6; โยฮัน 17:3; ฆะลาเตีย 5:22; เฮ็บราย 10:24, 25.
(Luke 21:37, 38; John 5:17) They no doubt sensed that he was motivated by deep-rooted love for people.
(ลูกา 21:37, 38; โยฮัน 5:17) พวก เขา มอง ออก อย่าง แน่นอน ว่า พระองค์ ได้ รับ การ กระตุ้น จาก ความ รัก อัน ลึกซึ้ง ที่ มี ต่อ ผู้ คน.
Our love shall survive longer than any time
# รักเราจะยังคงอยู่ # # ตราบนานเท่านาน #
I love this family.
ฉันชอบครอบครัวนี้
Show that God teaches “love your neighbor.” —Matt.
จง ชี้ แจง ว่า พระเจ้า ทรง สอน ว่า “จง รัก เพื่อน บ้าน.”—มัด.
Your father didn't love me when we married.
พ่อเจ้าก็มิได้รักข้าเมื่อเราแต่งงานกัน
Some, such as those dealing with love, a fruit of the spirit, are heartfelt.
บาง เพลง เช่น เพลง ที่ เกี่ยว ข้อง กับ ความ รัก ซึ่ง เป็น ผล อย่าง หนึ่ง แห่ง พระ วิญญาณ เป็น เพลง ที่ กระทบ หัวใจ.
He then enlarged on that basic truth by saying that the dead can neither love nor hate and that “there is no work nor planning nor knowledge nor wisdom in the Grave.”
ต่อ จาก นั้น ท่าน ได้ ขยาย ความ จริง พื้น ฐาน นั้น โดย กล่าว ว่า คน ตาย ไม่ สามารถ รัก หรือ ชัง ได้ และ บอก ว่า “ไม่ มี การ งาน, หรือ โครงการ, หรือ ความ รู้ หรือ สติ ปัญญา ใน [หลุม ฝัง ศพ].”
God recommends his own love to us in that, while we were yet sinners, Christ died for us.”
พระเจ้า ทรง เสนอ ความ รัก ของ พระองค์ แก่ เรา ใน ประการ ที่ ว่า ขณะ ที่ เรา ยัง เป็น คน บาป อยู่ พระ คริสต์ ทรง สิ้น พระ ชนม์ เพื่อ เรา.”
3 “I love the Father.”
3 “เรา รัก พระ บิดา.”
In the fight between money and love, all too often money wins hands down.
ใน การ ต่อ สู้ ระหว่าง เงิน กับ ความ รัก บ่อย เหลือ เกิน ที่ เงิน เป็น ฝ่าย ชนะ ราบ คาบ.
Realize, though, that no matter how much we love another person, we cannot control his or her life, nor can we prevent “time and unforeseen occurrence” from befalling those we love.
แต่ จง ตระหนัก ว่า ไม่ ว่า เรา จะ รัก อีก คน หนึ่ง มาก แค่ ไหน เรา ก็ ไม่ อาจ ควบคุม ชีวิต ของ เขา หรือ เธอ ได้ และ เรา ไม่ อาจ ป้องกัน คน ที่ เรา รัก ไว้ จาก “วาระ และ เหตุ การณ์ ที่ ไม่ ได้ คาด ล่วง หน้า.”
Why, possibly, did Paul tell the Corinthians that “love is long-suffering”?
อาจ เป็น ได้ ว่า เพราะ เหตุ ใด เปาโล จึง บอก พี่ น้อง ชาว โกรินโธ ว่า “ความ รัก อด กลั้น ไว้ นาน”?
(Mark 12:28-31) Paul exhorts us to make sure that the love we show as Christians is sincere.
(มาระโก 12:28-31) เปาโล กระตุ้น เตือน เรา ให้ ตรวจ ดู ให้ แน่ ใจ ว่า ความ รัก ที่ เรา แสดง ออก ใน ฐานะ คริสเตียน ออก มา จาก ใจ จริง.
Jesus proved that he had the same love for us that his Father had.
พระ เยซู พิสูจน์ ว่า พระองค์ มี ความ รัก ต่อ เรา อย่าง เดียว กับ ที่ พระ บิดา มี.
14 A few feel Jehovah’s enduring love in a very special way.
14 คริสเตียน กลุ่ม เล็ก ๆ กลุ่ม หนึ่ง รู้สึก ได้ ว่า พระ ยะโฮวา แสดง ความ รัก ที่ มั่นคง ต่อ พวก เขา ใน วิธี ที่ พิเศษ (โย.
After all, gratitude for the depth of the love that God and Christ have shown us compelled us to dedicate our lives to God and become disciples of Christ. —John 3:16; 1 John 4:10, 11.
แท้ จริง แล้ว การ สํานึก บุญคุณ ความ รัก อัน ใหญ่ ยิ่ง ที่ พระเจ้า และ พระ คริสต์ ทรง สําแดง ต่อ เรา กระตุ้น เรา ให้ อุทิศ ชีวิต แด่ พระเจ้า และ เข้า มา เป็น สาวก ของ พระ คริสต์.—โยฮัน 3:16; 1 โยฮัน 4:10, 11.
16 Our showing love to others is not limited to those who may live in our vicinity.
16 การ ที่ เรา แสดง ความ รัก ต่อ คน อื่น ใช่ ว่า จะ จํากัด อยู่ แค่ คน เหล่า นั้น ซึ่ง อยู่ ใน บริเวณ ใกล้ เคียง กับ เรา.
And who of us has not experienced deep pain and emptiness after losing a loved one in death?
และ มี ใคร ใน พวก เรา ที่ ไม่ เคย ประสบ กับ ความ เจ็บ ปวด แสน สาหัส และ หมด กําลังใจ โดย สิ้นเชิง เมื่อ ผู้ เป็น ที่ รัก เสีย ชีวิต?
Walt was never gonna love you in any real way.
วอล์ไม่มีทางที่จะชอบเธอ แบบนั้นแน่ๆ
There'll just be the two of us, my love.
มันจะมีแค่เรา ที่รัก
19 Fourth, we can seek the help of holy spirit because love is part of the fruitage of the spirit.
19 ประการ ที่ สี่ ซึ่ง เรา สามารถ ทํา ได้ คือ การ แสวง หา ความ ช่วยเหลือ จาก พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ เนื่อง จาก ความ รัก เป็น หนึ่ง ใน ผล ของ พระ วิญญาณ.
Love never fails.”
ความ รัก ไม่ ล้มเหลว เลย.”
5 If you are assigned by a member of the Congregation Service Committee to conduct a Bible study with someone who has become inactive in the preaching work, you may be asked to consider specific chapters in the “God’s Love” book.
5 ถ้า คุณ ได้ รับ มอบหมาย จาก คณะ กรรมการ การ รับใช้ ของ ประชาคม ให้ นํา การ ศึกษา กับ ใคร สัก คน ที่ เลิก ประกาศ คุณ อาจ ถูก ขอ ให้ พิจารณา บาง บท โดย เฉพาะ จาก หนังสือ “เป็น ที่ รัก.”

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ loved ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ loved

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว