now ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า now ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ now ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า now ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, บัดนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า now

เดี๋ยวนี้

adverbnoun

Take this polyester rag off my face right now, Humphrey!
เอาเศษผ้านี่ออกจากหน้าฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ ฮัมฟรีย์!

ตอนนี้

adverbnounadjective (at the present time)

My relatives are thankful for this transformation, and I have now gained their trust.
ญาติ ๆ ของ ผม ดีใจ ที่ ผม เปลี่ยน ไป และ ตอน นี้ พวก เขา ไว้ ใจ ผม.

บัดนี้

noun adverb (at the present time)

My life now had real purpose, and a different kind of career lay ahead of me.
มาบัดนี้ ชีวิตฉันมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริง และงานประจําชีพที่ไม่เหมือนเดิมรออยู่เบื้องหน้า.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

When that happens, the ladies who are serving you now will return to their original duties.
พอถึงตอนนั้น นางที่คอย รับใช้ท่านอยู่ต้องกลับไปทํางานที่เดิมครับ
We need to wake her right now.
เพราะฉะนั้นไปปลุกนังนั่นขึ้นมา เราต้องทําให้หล่อนฟื้นเดี๋ยวนี้
We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
Now it's my moment.
ตอนนี้ ทีของฉันบ้างละ
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
And that moment is right now, and those moments are counting down, and those moments are always, always, always fleeting.
ช่วงเวลาเหล่านั้นคือตอนนี้ และมันก็กําลังนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ และช่วงเวลาเหล่านั้นมันกําลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
Now, if we do 5, prime factorization of 5, well, 5 is just 1 and 5, so 5 is a prime number.
ทีนี้ ถ้าเราทํา 5, การแยกตัวประกอบ เฉพาะของ 5, ทีนี้, 5 ก็แค่ 1 กับ 5, 5 จึงเป็นจํานวนเฉพาะ.
Now this is a pencil with a few slots over here.
นี่คือดินสอที่มีช่องนิดหน่อยตรงนี้
Well, he's examining the boat now.
ตอนนี้เขากําลังตรวจเรืออยู่
And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out.
และเมื่อฉันได้คุยกับผู้พิพากษาทั่วอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันทําอยู่ตลอด พวกเขาพูดเหมือนกัน คือ เราเอาคนที่เป็นอันตรายเข้าคุก และเราปล่อยให้คนที่ไม่อันตราย คนที่ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงออกมา
Now,” he continues, “we and my parents respect one another.
เขา พูด ต่อ ไป ว่า “บัด นี้ เรา และ คุณ พ่อ คุณ แม่ นับถือ ซึ่ง กัน และ กัน.
Now, they're cool. Trust me.
พวกเขาเจ๋ง เชื่อผมสิ
And now here they lie, poised at the edge of the unknown.
และนี่คือที่มันถูกทิ้งอยู่ โดยไม่รู้ว่าชะตากรรมของพวกมัน จะเป็นอย่างไร
My relatives are thankful for this transformation, and I have now gained their trust.
ญาติ ๆ ของ ผม ดีใจ ที่ ผม เปลี่ยน ไป และ ตอน นี้ พวก เขา ไว้ ใจ ผม.
I've been doing the evening news now for over 35 years.
ฉันได้ทําตอนเย็น ข่าวนี้นานกว่า 35 ปี
All right, well, now you're from there.
เอาล่ะ นายมาจากที่นั่น
You know, I think I'm just gonna go get my supervisor right now.
นายรู้ไหม ฉันต้องไป บอกเจ้านายฉัน ตอนนี้แล้วล่ะ
He noted that “over one billion people now live in absolute poverty” and that “this has fed the forces leading to violent strife.”
เขา ได้ ตั้ง ข้อ สังเกต ดัง นี้: “ผู้ คน มาก กว่า หนึ่ง พัน ล้าน คน อยู่ อย่าง ยาก จน แร้นแค้น ขณะ นี้” และ ว่า “สภาพ เช่น นี้ ยิ่ง เป็น เหตุ ให้ ความ อลหม่าน รุนแรง ยิ่ง ขึ้น.”
FOR 2,000 years now, much attention has been focused on the birth of Jesus.
เป็น เวลา ราว ๆ 2,000 ปี มา แล้ว ที่ ผู้ คน สนใจ เรื่อง การ ประสูติ ของ พระ เยซู กัน มาก.
Who was not careful just now?
ใครขาดความรับผิดชอบกันน่ะ
Now, look, I know you got issues.
ตอนนี้ ฟังนะ... ฉันรู้ ว่านายมีปัญหา
Now what the hell do you think you're doing with that tin star, boy?
เอาตราดีบุกนั่นไปทําอะไรวะ ไอ้น้อง
And now it's just limited to a couple of spots in Nepal and India.
แต่ตอนนี้เราพบมันแค่ไม่กี่ที่ ในเนปาลและอินเดีย
Now you do.
ตอนนี้ลูกได้แล้วไง
Why don't you go home now, Chef?
กลับบ้านเเถอะค่ะ, เชฟ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ now ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ now

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว