of ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า of ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ of ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า of ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ของ, แห่ง, เกี่ยวกับ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า of

ของ

adposition (possessive genitive: belonging to)

แห่ง

adposition (possessive genitive: belonging to)

เกี่ยวกับ

verb adposition

And what does Caspian know of this superstition?
แล้วแคสเปี้ยนล่ะรู้เรื่องอะไร เกี่ยวกับความเชื่องมงายนี้บ้าง?

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

2 For the building of mine ahouse, and for the laying of the foundation of Zion and for the priesthood, and for the debts of the Presidency of my Church.
๒ เพื่อการสร้างนิเวศน์กของเรา, และเพื่อการวางรากฐานของไซอันและเพื่อฐานะปุโรหิต, และเพื่อหนี้สินของฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของเรา.
I wonder what else of yours I have.
ฉันสงสัยว่าจะเหมือนอาไรกันอีก
Yes, I know that hurts.We' re gonna take care of that
ใช่ หมอรู้ว่ามันเจ็บ เดี๋ยวเราจะจัดการกับมัน
However, armed employment exposes one to the possibility of becoming bloodguilty if called upon to use one’s weapon.
อย่าง ไร ก็ ตาม อาชีพ ที่ ต้อง พก พา อาวุธ ทํา ให้ คน เรา มี โอกาส ทํา ผิด ฐาน ทํา ให้ โลหิต ตก หาก เขา ต้อง ใช้ อาวุธ นั้น.
You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).
ท่านจะยิ้มเช่นกันเมื่อท่านจดจําข้อนี้ “แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเราด้วย” (มัทธิว 25:40)
Mag full of dummy rounds.
มีแต่กระสุนปลอม
Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.
เขาสนใจอยากรู้เสมอ ว่าฉันรู้สึกยังไง กับข่าวแต่ละวัน
In the most important area of life —faithfulness to God— Solomon failed.
โซโลมอน ล้มเหลว ใน เรื่อง ที่ สําคัญ ที่ สุด ของ ชีวิต คือ ความ ซื่อ สัตย์ ต่อ พระเจ้า.
I knew of God’s high regard for the human body, but even this did not deter me.” —Jennifer, 20.
ฉัน รู้ ว่า พระเจ้า ทรง ประเมิน ค่า ร่าง กาย ของ มนุษย์ ไว้ สูง แต่ เรื่อง นี้ ก็ ไม่ อาจ ฉุด รั้ง ฉัน จาก การ ทํา ร้าย ตัว เอง.”—เจนนิเฟอร์, อายุ 20 ปี.
However, because Mercator had included in his book Luther’s protest against indulgences in 1517, Chronologia was put on the Catholic Church’s index of prohibited books.
อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง จาก เมอร์เคเตอร์ ได้ นํา ข้อ คัดค้าน ของ ลูเทอร์ เกี่ยว กับ การ ขาย ใบ ลด โทษ บาป ใน ปี 1517 ไป ใส่ ไว้ ใน หนังสือ เล่ม นี้ โครโนโลเกีย จึง ถูก ใส่ ไว้ ใน ราย ชื่อ หนังสือ ต้อง ห้าม ของ คริสตจักร คาทอลิก.
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
And pray for God’s help to develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25.
และ อธิษฐาน ขอ ความ ช่วยเหลือ จาก พระเจ้า เพื่อ พัฒนา ความ รัก ชนิด สูง ส่ง นี้ ซึ่ง เป็น ผล แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า.—สุภาษิต 3:5, 6; โยฮัน 17:3; ฆะลาเตีย 5:22; เฮ็บราย 10:24, 25.
The Bible refers to State records of the governments of Judah and Israel, as well as to State matters of Babylon and Persia.
คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ถึง บันทึก ทาง การ ของ รัฐบาล ยูดาห์ และ ยิศราเอล รวม ทั้ง เรื่อง ทาง การ ของ บาบูโลน และ เปอร์เซีย.
The war of Armageddon is not an act of aggression by God.
สงคราม อาร์มาเก็ดดอน ไม่ ใช่ การ กระทํา ด้วย ความ โกรธ แค้น ของ พระเจ้า.
How can the application of 1 Corinthians 15:33 help us to pursue virtue today?
การ นํา 1 โกรินโธ 15:33 มา ใช้ ช่วย เรา ให้ ติด ตาม คุณ ความ ดี ใน ทุก วัน นี้ ได้ อย่าง ไร?
However, my careful study of the Bible helped me to develop a close friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.
อย่าง ไร ก็ ตาม การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล อย่าง ละเอียด ช่วย ผม พัฒนา สาย สัมพันธ์ ที่ ใกล้ ชิด กับ พระ ยะโฮวา พระเจ้า ผู้ เป็น พระ บิดา ของ พระ เยซู.
Our guide tells us that oak barrels are used mainly in the production of still wines, whereas smaller metal barrels are used in the preparation of sparkling wines.
มัคคุเทศก์ บอก เรา ว่า ส่วน ใหญ่ แล้ว ถัง ไม้ โอ๊ก จะ ใช้ ใน การ ผลิต ไวน์ ธรรมดา ใน ขณะ ที่ ถัง โลหะ ซึ่ง มี ขนาด เล็ก กว่า ใช้ ใน การ เตรียม ไวน์ ชนิด มี ฟอง.
(Psalm 25:4) Personal study of the Bible and of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.
(บทเพลง สรรเสริญ 25:4) การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล และ สรรพหนังสือ ของ สมาคม ฯ เป็น ส่วน ตัว สามารถ ช่วย คุณ ให้ รู้ จัก พระ ยะโฮวา ดี ยิ่ง ขึ้น.
The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9.
คํา พยากรณ์ เกี่ยว กับ พินาศกรรม ของ กรุง เยรูซาเลม ให้ ภาพ อย่าง ชัดเจน เกี่ยว กับ พระ ยะโฮวา ฐานะ พระเจ้า ผู้ ทรง ‘ประกาศ สิ่ง เหล่า นั้น ให้ ผู้ คน รู้ ก่อน สิ่ง เหล่า นั้น ได้ เกิด ขึ้น.’—ยะซายา 42:9.
And there's no way of looking into the future.
และมีวิธีการมอง ไปในอนาคตไม่มี
When we give of ourselves to others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.
เมื่อ เรา ช่วยเหลือ คน อื่น ๆ พวก เขา ไม่ เพียง ได้ รับ ความ ช่วยเหลือ แต่ เรา ยัง ประสบ ความ สุข และ ความ อิ่ม ใจ พอ ใจ ใน ระดับ หนึ่ง ด้วย ซึ่ง ทํา ให้ เรา รับมือ กับ ภาระ ของ ตน เอง ได้ ง่าย ขึ้น.—กิจการ 20:35.
Here the rocks yield founts of courage,
จากหินลําน้ําแห่งหาญพุ่งพวย
So we put up a tent on an open piece of ground on the farm of an interested person.
ดัง นั้น เรา จึง ตั้ง เต็นท์ กลางแจ้ง ใน บริเวณ ไร่ ของ ผู้ สนใจ คน หนึ่ง.
(Colossians 1:9, 10) We can take care of our spiritual appearance in two main ways.
(โกโลซาย 1:9, 10) เรา สามารถ เอา ใจ ใส่ การ ปรากฏ กาย ทาง ฝ่าย วิญญาณ ของ เรา ได้ ใน สอง ทาง หลัก ๆ.
A section of a Bible printed in the 15th century by Johannes Gutenberg has been discovered in a church archive at Rendsburg, Germany.
ส่วน หนึ่ง ของ คัมภีร์ ไบเบิล ซึ่ง พิมพ์ ใน ศตวรรษ ที่ 15 โดย โยฮันเนส กูเทนเบิร์ก ถูก ค้น พบ ใน ห้อง เก็บ เอกสาร ของ โบสถ์ ที่ เรนท์สบูร์ก เยอรมนี.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ of ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ of

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว