shop ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า shop ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ shop ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า shop ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ร้าน, ร้านค้า, จ่าย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า shop

ร้าน

noun (establishment that sells goods)

He was at his flower shop arranging a bouquet for a communion party.
เขาอยู่ที่ร้านดอกไม้ของเขา กําลังจัดดอกไม้ให้งานประชาคม.

ร้านค้า

noun

Sales of special viewing glasses exceeded all expectations, and many shops sold out.
แว่นตา ชนิด พิเศษ สําหรับ ดู ดวง อาทิตย์ ขาย ดี เกิน คาด และ ร้าน ค้า หลาย ร้าน ก็ ขาย จน หมด สต๊อก.

จ่าย

verb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Even as a boy he worked in a carpenter shop.
แม้ แต่ เมื่อ เป็น เด็ก พระองค์ ทํา งาน ใน โรงงาน ช่าง ไม้.
As the two of us were leaving the shop, we met a very pleasant young man who was going home from work, riding a bicycle.
ขณะ ที่ เรา สอง คน ออก จาก ร้าน เรา พบ ชาย หนุ่ม ที่ น่า คบ คน หนึ่ง ขี่ จักรยาน กลับ บ้าน หลัง เลิก งาน.
Are you going to ride the bicycle to the shop?
เธอจะขี่จักรยาน ไปที่ร้านหรือ?
Shop's a couple hours away in Enid, Oklahoma.
ร้านนี้อยู่ห่างออกไป 2-3 ชั่วโมงใน อีนิดด์ โอกลาโฮมา
Second place was shared by “go out to eat together” and “go shopping together.”
อันดับ สอง รวม เอา “การ ออก ไป กิน ข้าง นอก ด้วย กัน” และ “การ ไป ซื้อ ของ ด้วย กัน.”
" I saw Suzy sitting'in a shoeshine shop " ten times fast.
" ฉันเห็นทหารแบกปืนเบิกปูนไปโบกตึก " เร็วๆ ไม่ได้แน่ๆ
I'm probably the only American I know in Paris who thinks shopping for food is as much fun as buying a dress.
คนที่คิดว่าการเดินซื้ออาหาร สนุกกว่าการไปเดินซื้อเสื้อผ้า
They both bought wetsuits, and the woman in the shop was the last person we know of to have seen them alive.
ทั้งสองคนซื้อชุดดํานํ้า ผู้หญิงในร้านนั้น เป็นคนสุดท้าย ที่เรารู้ว่า ได้เห็นเขายังมีชีวิตอยู่
My coffee shop is in a bad neighborhood.
ร้านคอฟฟี่ ช็อปของผม อยู่แถวบริเวณที่ไม่ค่อยปลอดภัยดีน่ะ
Once when my wife, Velia, and her sister entered a beauty shop, the proprietors didn’t even have the decency to say: “We don’t welcome Mexicans here.”
ครั้ง หนึ่ง เวเลีย ภรรยา ของ ผม กับ น้อง สาว ได้ เข้า ร้าน เสริม สวย เจ้าของ ร้าน ไร้ มารยาท จริง ๆ แค่ จะ พูด ว่า “ที่ นี่ เรา ไม่ ต้อนรับ คน เม็กซิโก” ก็ ไม่ มี.
And since everyone is shopping for gifts at the same time, crowds and long lines make shopping an exasperating experience for many.
และ เนื่อง จาก ทุก คน ไป หา ซื้อ ของ ขวัญ ใน เวลา เดียว กัน หลาย คน จึง หงุดหงิด อารมณ์ เสีย ที่ ต้อง เจอ กับ ฝูง ชน แน่น ขนัด และ ต้อง เข้า คิว นาน.
And this is a route of exhibition gardens, and edible towpaths, and bee-friendly sites, and the story of pollinators, and it's a route that we designed that takes people through the whole of our town, past our cafes and our small shops, through our market, not just to and fro from the supermarket, and we're hoping that, in changing people's footfall around our town, we're also changing their behavior.
และนี่เป็นเส้นทางหนึ่งของสวนที่นําออกแสดง ทางเดินเลียบนํ้าที่ทานได้ ที่อยู่ของผึ้งที่เป็นมิตร และเรื่องราวของ การผสมเกษร และมันเป็นเส้นทางที่เราได้ออกแบบ ให้พาคนผ่านทะลุไปได้ทั่วเมือง ผ่านร้านกาแฟและร้านค้าเล็กๆ ทะลุผ่านตลาด ไม่ได้เป็นเพียงแค่ไปและกลับจากซุปเปอร์มารเก็ต เรากําลังหวังว่า ในการเปลี่ยนฝีเท้าคนเดิน ไปรอบๆเมือง เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาไปด้วย
Children Shopping Online
เด็ก ซื้อ ของ ทาง อินเทอร์เน็ต
Sales of special viewing glasses exceeded all expectations, and many shops sold out.
แว่นตา ชนิด พิเศษ สําหรับ ดู ดวง อาทิตย์ ขาย ดี เกิน คาด และ ร้าน ค้า หลาย ร้าน ก็ ขาย จน หมด สต๊อก.
Were you at the costume shop today?
เธอไปร้านขายชุดหรือเปล่า
Now, you have exactly the same problem when you shop for a stereo.
ทีนี้ คุณมีปัญหาเหมือนกัน ตอนไปหาซื้อสเตริโอ
We are being taken to a place where humans go animal shopping, all right?
ที่พวกมนุษย์จะเข้ามาเลือกรับเลี้ยงสัตว์ เข้าใจมะ?
Worn-out workers linger around coffee shops and bars after work.
คน งาน ที่ อิดโรย เถลไถล อยู่ ตาม ร้าน กาแฟ และ บาร์ หลัง เลิก งาน แล้ว.
Hey, man, a lot of shops around here carry knives just like that.
นี่คุณ แถวนี้มีตั้งหลายร้านที่มีมีดเหมือนกัน
Christians may want to ask themselves, ‘Has shopping become a highlight or chief pleasure in my life?’
คริสเตียน น่า จะ คิด รอบคอบ และ ถาม ตัว เอง ว่า ‘การ หา ซื้อ ของ กลาย เป็น เรื่อง สําคัญ หรือ ความ สนุก เพลิดเพลิน ใน ชีวิต ของ ฉัน ไป แล้ว หรือ?’
John’s carpentry shop was the best built and best stocked in his community.
โรง งาน ช่าง ไม้ ของ จอห์น เป็น โรง งาน ที่ ดี ที่ สุด และ มี เครื่อง ไม้ เครื่อง มือ ครบครัน ที่ สุด ใน ชุมชน ของ เขา.
We started with four, and we've now got 64 on, and the result of that was that people were then going into shops asking for a local Todmorden egg, and the result of that was, some farmers upped the amount of flocks they got of free range birds, and then they went on to meat birds, and although these are really, really small steps, that increasing local economic confidence is starting to play out in a number of ways, and we now have farmers doing cheese and they've upped their flocks and rare breed pigs, they're doing pasties and pies and things that they would have never done before.
เราก็เกาะติดอยู่ตรงนั้น เราเริ่มต้นกันด้วยสี่ราย จนถึงเดี๋ยวนี้เรามี 64 ราย และผลของมันก็คือ แล้วคนที่เข้าไปในร้าน ถามหาไข่ที่ผลิตในท้องถิ่นของเมือง และผลที่ตามมา ก็คือ เกษตรกรบางคนได้เพิ่มจํานวนไก่ที่เขามี เลี้ยงแบบปล่อย แล้วต่อมาก็ไปเลี้ยงไก่เนื้อ และถึงแม้ว่าเหล่านี้เป็นก้าวสั้นมากๆ ก็ตาม การเพิ่มความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น กําลังเริ่มเกิดขึ้นในหลายๆ รูปแบบ เดี๋ยวนี้เรามีชาวนาที่ทําเนยแข็ง และพวกเขาได้เพิ่มจํานวนไก่และหมูพันธุ์ที่หายาก พวกเขาทําขนมปัง ทําพาย และอื่นๆ ซึ่งพวกเขาไม่เคยทํามาก่อน
We are slaves to the first few fractions of a second -- and that's where much of my work has to win or lose, on a shelf in a shop.
เราถูกครอบงําด้วยภาพของช่วงเวลาเพียง 2-3 วินาที และเวลานี้เองที่กําหนดว่างานส่วนใหญ่ของผม จะชนะหรือแพ้ สิ่งนั้นที่วางอยู่บนชั้นวางของ
On weekends, some who have been contacted while relaxing at parks, recreation sites, campgrounds, or in cottages or while waiting in parking lots or in shopping malls have been found to be favorably disposed to the good news.
ใน วัน สุด สัปดาห์ มี การ พบ ว่า บาง คน ที่ เคย ได้ เข้า พูด คุย ด้วย ใน ขณะ พักผ่อน ที่ สวน สาธารณะ, สถาน ที่ หย่อนใจ, บริเวณ ที่ ตั้ง ค่าย พัก แรม, หรือ ตาม บ้าน พัก ตากอากาศ หรือ ขณะ ที่ รอ อยู่ ใน ลาน จอด รถ หรือ ใน ศูนย์ การ ค้า มี แนว โน้ม จะ ตอบรับ ข่าว ดี อย่าง น่า พอ ใจ.
Both the executive and the shop owner were contacted because the Witnesses took the initiative to cast their “nets” in different locations.
มี การ พบ ทั้ง ผู้ บริหาร และ เจ้าของ ร้าน เนื่อง จาก พยาน ฯ ใช้ ทุก โอกาส ประกาศ กับ ผู้ คน ใน ที่ ต่าง ๆ.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ shop ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ shop

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว