water ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า water ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ water ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า water ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง น้ํา, ชล, รด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า water

น้ํา

nounverb (clear liquid H2O)

He's got control over fire, water, metal and who knows what else.
เขามีอํานาจสั่งได้ทั้งไฟ, น้ํา, โลหะ และใครจะรู้อะไรอีก

ชล

noun (clear liquid H2O)

รด

verb

He watered it too much, even though I warned him not to.
เขารดน้ํามันมากเกินไป ทั้งๆที่ฉันบอกว่าไม่ต้องรดมากก็ได้

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

You need some more water?
ต้องการน้ํามั้ย
Food, water, shelter, medical care, and emotional and spiritual support are provided as soon as possible
จัด หา สิ่ง จําเป็น ให้ เร็ว ที่ สุด เท่า ที่ จะ เป็น ไป ได้ เช่น อาหาร น้ํา ที่ พัก อาศัย การ รักษา พยาบาล รวม ทั้ง ช่วย ปลอบโยน และ ช่วย พี่ น้อง ให้ สามารถ กลับ ไป ประชุม ไป ประกาศ ได้ อีก
It's a hard problem because the water sloshes about, but it can do it.
มันเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะน้ํากระฉอกได้ แต่มือหุ่นนี้ก็เทน้ําได้
* And then shall ye immerse them in the water, 3 Ne.
* และแล้วจงจุ่มพวกเขาในน้ํา, ๓ นี.
Taste water.
ได้ดื่มน้ํา
So he didn't just learn water.
เขาไม่ได้เรียนรู้เฉพาะคําว่าน้ํา (water)
Since a traveler’s body needs to adjust to different strains of bacteria in the atmosphere, food, and water, it is especially important during the first few days that you be careful about what you eat.
เนื่อง จาก ร่าง กาย ของ ผู้ เดิน ทาง จําเป็น ต้อง ปรับ ตัว ให้ เข้า กับ สาย พันธุ์ ของ แบคทีเรีย ที่ ต่าง ออก ไป ซึ่ง อยู่ ใน บรรยากาศ, อาหาร, และ น้ํา จึง เป็น สิ่ง สําคัญ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ใน สอง สาม วัน แรก ที่ จะ ต้อง ระมัดระวัง เรื่อง อาหาร การ กิน.
Under normal circumstances, animal remains that are left uneaten are finished off by bacteria as well as mechanical and chemical agents, such as wind and water.
ใน สภาพการณ์ ปกติ ทั่ว ไป ซาก สัตว์ ที่ ไม่ ถูก สัตว์ อื่น กิน จะ ถูก ย่อย สลาย โดย แบคทีเรีย รวม ทั้ง กระบวนการ ทาง เคมี และ กลศาสตร์ เช่น น้ํา และ ลม.
“A POWER had taken ahold of my tongue and the words just flowed like water.
“อํานาจ หนึ่ง ได้ เข้า ครอบ งํา ลิ้น ของ ฉัน และ ถ้อย คํา พรั่งพรู ออก มา ดุจ น้ํา.
And so, as the surrounding water gets warmer, it speeds up the melting of the ice.
น้ําโดยรอบจึงอุ่นขึ้น มันเพิ่มความเร็วในการละลายของน้ําแข็ง
There the tunnelers entered a stratum of sand containing water under high pressure, which eventually engulfed the boring machine.
ที่ นั่น ผู้ เจาะ อุโมงค์ ได้ ทะลวง เข้า ไป ใน ชั้น ทราย ที่ มี น้ํา แรง ดัน สูง ซึ่ง ใน ที่ สุด เครื่อง เจาะ ก็ จม มิด น้ํา.
(Ecclesiastes 2:10) Solomon built houses for himself, planted vineyards, and made gardens, parks, and pools of water for himself.
(ท่าน ผู้ ประกาศ 2:10) ซะโลโม ได้ สร้าง ปราสาท หลาย หลัง สําหรับ ตัว เอง, ทํา สวน องุ่น, และ สวน ผลไม้, สวน พฤกษชาติ, และ สร้าง สระ น้ํา หลาย สระ สําหรับ ตัว เอง.
(Matthew 24:37-39) Similarly, the apostle Peter wrote that just as “the world of that time suffered destruction when it was deluged with water,” so also “the day of judgment and of destruction of the ungodly men” looms over the present world.—2 Peter 3:5-7.
(มัดธาย 24:37-39, ล. ม.) อัครสาวก เปโตร เขียน ใน ทํานอง คล้าย กัน ว่า “โลก ใน สมัย นั้น ประสบ พินาศกรรม คราว ถูก น้ํา ท่วม” ฉัน ใด “วัน แห่ง การ พิพากษา และ วัน พินาศ แห่ง บรรดา คน ที่ ดูหมิ่น พระเจ้า” ก็ จะ มี มา ยัง โลก สมัย ปัจจุบัน ฉัน นั้น.—2 เปโตร 3:5-7, ล. ม.
Water has entered her lungs!
น้ําท่วมปอดของเธอ!
A few of us survived the rising water and the cold, snowy night.
พวก เรา ซึ่ง มี กัน อยู่ ไม่ กี่ คน รอด ผ่าน คืน นั้น มา ได้ ทั้ง ๆ ที่ ระดับ น้ํา สูง ขึ้น เรื่อย ๆ และ มี อากาศ หนาว จัด อีก ทั้ง หิมะ ตก.
* Struck rock at Horeb and water gushed forth, Ex.
* ตีศิลาที่โฮเรบและน้ําพุ่งออกมา, อพย.
In the United States, the Mississippi River alone empties almost 60 percent more water into the sea each year than all the rivers and streams in Australia combined.
ใน สหรัฐ แม่น้ํา มิสซิสซิปปี สาย เดียว ปล่อย น้ํา ออก มา เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ มาก กว่า ที่ แม่น้ํา ลําธาร ทั้ง หมด ของ ออสเตรเลีย รวม กัน จะ สามารถ ปล่อย น้ํา ลง สู่ ทะเล ได้ ใน แต่ ละ ปี.
In 1943, I symbolized my dedication to God by water baptism.
ปี 1943 ผม แสดง สัญลักษณ์ การ อุทิศ ตัว แด่ พระเจ้า ด้วย การ รับ บัพติสมา.
You should still cultivate water virtue in your daily life, turn off the tap when you brush your teeth.
คุณยังควรเรียนรู้เรื่องการใช้น้ําอย่างถูกต้อง ในชีวิตประจําวัน ปิดก๊อกน้ําตอนที่แปรงฟัน
If you do not replenish the water that is lost through perspiration, the heart has to work harder to circulate the blood.
ถ้า คุณ ไม่ ชดเชย น้ํา ใน ร่าง กาย ที่ เสีย ไป กับ เหงื่อ หัวใจ ก็ ต้อง ทํา งาน หนัก ขึ้น เพื่อ สูบ ฉีด โลหิต.
Many people assume that fresh water shortages are due to individual wastefulness: running the water while you brush your teeth, for example, or taking really long showers.
เกิดขึ้นเพราะ ความสิ้นเปลืองของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น การปล่อยให้น้ําไหลระหว่างคุณแปรงฟัน หรือ การอาบน้ําเป็นเวลานานมากๆ
He extolled the Creator, under whose direction our globe hangs on nothing visible in space and water-laden clouds are suspended above the earth.
ท่าน สรรเสริญ พระ ผู้ สร้าง ผู้ ซึ่ง ทํา ให้ ลูก โลก ของ เรา ห้อย อยู่ ใน อวกาศ โดย ไม่ ติด กับ อะไร ทั้ง สิ้น และ ทํา ให้ เมฆ ที่ เต็ม ไป ด้วย น้ํา ลอย อยู่ เหนือ แผ่นดิน โลก.
He that puts faith in me, just as the Scripture has said, ‘Out from his inmost part streams of living water will flow.’”
ผู้ วางใจ ใน เรา ‘แม่น้ํา ประกอบ ด้วย ชีวิต จะ ไหล ออก มา จาก ภาย ใน ผู้ นั้น’ เหมือน ได้ มี คํา เขียน ไว้ แล้ว.”
The water is boiling!
น้ําเดือดแล้ว!
Oh, I need some water.
ขอดื่มน้ําหน่อย

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ water ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ water

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว