end ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า end ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ end ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า end ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง จบ, ตอนจบ, อวสาน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า end

จบ

nounverb (extreme part)

This is never going to end.
มันจะไม่มีวันจบ

ตอนจบ

noun

The end of the talk is when the speaker walks off the platform.
ตอน จบ ของ คํา บรรยาย คือ ตอน ที่ ผู้ บรรยาย เดิน ลง จาก เวที.

อวสาน

verbnoun

Even if this is the end of the world, you can't do this to him.
ต่อให้วันนี้เป็นวันที่ถึงจุดอวสานของโลกก็ตาม ลูกก็ทําอย่างนี้ไม่ได้

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Uther's reign is at an end.
ยุคของอูเธอร์สิ้นสุดลงแล้ว
(Isaiah 56:6, 7) By the end of the thousand years, all faithful ones will have been brought to human perfection through the ministration of Jesus Christ and his 144,000 fellow priests.
(ยะซายา 56:6, 7) เมื่อ ถึง ปลาย รัชสมัย พัน ปี ผู้ ซื่อ สัตย์ ทุก คน จะ ถูก นํา สู่ สภาพ มนุษย์ สมบูรณ์ โดย การ จัด การ ของ พระ เยซู คริสต์ และ เพื่อน ปุโรหิต ของ พระองค์ 144,000 คน.
Then Jesus said that people would be acting just like that before this world ends. —Matthew 24:37-39.
แล้ว พระ เยซู ก็ ตรัส ว่า ผู้ คน จะ ทํา อย่าง เดียว กัน นั้น ก่อน ที่ โลก นี้ จะ ถึง กาล อวสาน.—มัดธาย 24:37-39, ล. ม.
♪ I'm holding out for a hero till the end of the night ♪
# ฉันรอคอยฮีโร่สักคน จนสิ้นสุดยามค่ําคืน #
But a lot of people tried it, and over a five-day run we ended up with 54 pages of guest book comments, and we were told by the curators there that they'd never seen such an outpouring.
คนจํานวนมากก็ลองเล่นดู ห้าวันที่เปิดให้ชม ลงท้าย เราได้ความคิดเห็นยาว 54 หน้าในสมุด ภัณฑ์รักษ์พิพิธภัณฑ์ที่นั่น บอกเราว่า ไม่เคยเห็น การพูดที่พรั่งพรูออกมาอย่างนั้น
The end of the talk is when the speaker walks off the platform.
ตอน จบ ของ คํา บรรยาย คือ ตอน ที่ ผู้ บรรยาย เดิน ลง จาก เวที.
Tonight we either die in a bombing or end up in jail.
คืนนี้ถ้าเราไม่โดนระเบิดตาย ก็คงต้องติดคุก
Faithful ones with an earthly hope will experience the fullness of life only after they pass the final test that will occur right after the end of the Millennial Reign of Christ. —1 Cor.
ผู้ ซื่อ สัตย์ ที่ มี ความ หวัง ทาง แผ่นดิน โลก จะ ประสบ ความ ครบ ถ้วน ของ ชีวิต เฉพาะ เมื่อ พวก เขา ผ่าน การ ทดลอง ครั้ง สุด ท้าย ที่ จะ เกิด ขึ้น ทันที หลัง จาก สิ้น สุด การ ปกครอง หนึ่ง พัน ปี ของ พระ คริสต์.—1 โค.
1, 2. (a) How will the present wicked system of things end?
1, 2. (ก) ระบบ ชั่ว ใน ปัจจุบัน จะ สิ้น สุด ลง อย่าง ไร?
How does our Kingdom-preaching activity provide further evidence that we are living in the time of the end?
กิจการ งาน ประกาศ เรื่อง ราชอาณาจักร ของ เรา ให้ หลักฐาน เพิ่ม เติม อย่าง ไร ว่า เรา กําลัง อยู่ ใน เวลา อวสาน?
Luckily for me and my little brother, it had a happy ending.
โชคดีของผมและน้องชายของผม มันมีตอนจบที่มีความสุข
27 Today, we face the end of Satan’s entire world.
27 ทุก วัน นี้ อวสาน ของ โลก ทั้ง สิ้น ของ ซาตาน อยู่ ตรง หน้า เรา.
So here you will become famous by the end of your 50s, and become very, very famous afterward.
ฉะนั้น คุณก็จะมีชื่อเสียงมากในช่วงปลายอายุ 50 และจะโด่งดังมากหลังจากนั้น
And then see which of those choices for g of x ends up with this expression.
ค่าลงที่ x ในพจน์นี้ แล้วดูว่าตัวเลือก g ของ x ให้ ผลเป็นพจน์นี้ในที่สุด
Then I'll turn it in at the end of the day.
แล้วฉันจะเปิดตอนสิ้นสุดวันนี้
God’s Kingdom will end wars, sickness, famine, even death itself.
ราชอาณาจักร ของ พระเจ้า จะ ยุติ สงคราม, ความ เจ็บ ป่วย, ความ อดอยาก และ กระทั่ง ความ ตาย.
A period at the end of a sentence is...
จุด.ที่ส่วนสุดท้ายของประโยคคือ..
If so, why did it end?
ถ้า เช่น นั้น ทําไม โลก นั้น จึง ถึง จุด จบ?
How will the present wicked system end?
ระบบ ชั่ว ใน ปัจจุบัน จะ สิ้น สุด อย่าง ไร?
The end result is the same.
ผลสุดท้ายก็เป็นเหมือนกัน
“Sustenance and covering” were but the means to the end that he could continue pursuing godly devotion.
“เครื่อง อุปโภค บริโภค” เป็น เพียง สิ่ง ที่ ทํา ให้ ท่าน สามารถ ติด ตาม ความ เลื่อมใส พระเจ้า ต่อ ๆ ไป เท่า นั้น.
To hold up their end of the bargain.
เพื่อรั้งไว้ในการต่อรอง
A gardener may prepare his ground, sow his seed, and carefully tend the plants, but in the end it is because of the wonderful creative power of God that things grow.
คน ทํา สวน อาจ เตรียม พื้น ดิน หว่าน เมล็ด พืช ของ เขา และ เฝ้า ดู แล การ งอก อย่าง เอา ใจ ใส่ แต่ ใน ที่ สุด เป็น เพราะ อํานาจ ใน การ สร้าง สรรค์ อัน น่า พิศวง ของ พระเจ้า ที่ สิ่ง ต่าง ๆ เติบโต ขึ้น.
* In 2013, the Thai economy is expected to have grown by around 3% as exports, household consumption, investments and government spending all slowed. Tourism was the bright spot, expanding at a record high rate of around 20 percent year-on-year despite a slowdown towards the end of the year. [Note: Actual 2013 GDP data will be released next week by the National Economic and Social Development Board]
* เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะเติบโตราวร้อยละ 3 โดยที่การส่งออก การบริโภคในภาคครัวเรือน การลงทุน และการใช้จ่ายของภาครัฐชะลอตัวลง โดยการท่องเที่ยว ซึ่งขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ราวร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก แม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงในช่วงท้ายปี (หมายเหตุ สํานักงานคฌะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะรายงานข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2556 ในสัปดาห์หน้า)
By the end of this year, you'll be able to drive from L.A. to New York just using the Supercharger network, which charges at five times the rate of anything else.
ภายในสิ้นปี เราจะสามารถขับรถ จากเอลเอไปถึงนิวยอร์ค แค่การใช้เครือข่ายซุเปอร์ชาร์จเจอร์ ซึ่งชาร์จไฟเร็วเป็นห้าเท่าของระบบอื่นๆ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ end ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ end

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว