bit ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า bit ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ bit ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า bit ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง บิต, ชิ้น, เศษ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า bit

บิต

noun (basic unit of information in computing and digital communications; A binary digit can have only one of two values, and may be physically represented with a two-state device. These state values are most commonly represented as either a 0 or1)

I always felt he was a bit of a lost soul.
ฉันมักจะรู้สึกว่าเขาเป็นบิตของจิตวิญญาณที่หายไป.

ชิ้น

noun

Instead, every bit of behavior has multiple levels of causality.
แทนที่จะเป็นอย่างนั้น ทุกชิ้นส่วนของ พฤติกรรม มีระดับของความเสียหายแบบทวีคูณ

เศษ

noun

Τhe little bit οf plastic comes out with the first slug and the shells gο in the bag.
เศษพลาสติกติดมากับกระสุน ส่วนปลอกกระสุนติดอยู่ในถุง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

The fear in his eyes is a bit of a turn off.
ความกลัวในตาเขา เป็นเล็กน้อย
A little bit embarrassing.
เขินนิดหน่อย
They were torn to bits.
พวกเขาถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
Left bit shift
เลื่อนบิตซ้าย
So it might seem a little bit daunting now.
มันอาจดูน่าเหนื่อยใจหน่อยตอนนี้
Now the history that we've achieved is that we've grown at 2.0 percent per year over the whole period, 1891 to 2007, and remember it's been a little bit negative since 2007.
สิ่งที่เราทําสําเร็จในอดีตคือเรามีการเติบโต ที่ 2.0 เปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยตลอด จากปี 1891 ถึง 2007 และอย่าลืมว่าเราโตแบบติดลบตั้งแต่ปี 2007
Stretch it out just a bit longer for me, guys,'cause we are almost out of the woods.
เพราะเราเกือบ ออกจากป่าได้แล้ว
I'm actually a little bit in the middle of a...
จริงๆแล้วฉันค่อนข้างที่จะ...
That' s a bit extreme, isn' t it?
อย่างนี้มันแรงนะ
So tell me a little bit about what this dark spot means.
บอกผมหน่อยได้มั้ยครับว่า เจ้าจุดดําๆนี่คืออะไร
Speaking about poor church attendance, Peter Sibert, a Catholic priest in England, says: “[People] choose the bits of religion that they like.
ปีเตอร์ ซีเบิร์ต บาทหลวง คาทอลิก ใน อังกฤษ กล่าว เกี่ยว กับ การ ที่ มี ผู้ ไป โบสถ์ น้อย ว่า “[ผู้ คน] เลือก เอา ส่วน เล็กน้อย ๆ ที่ พวก เขา ชอบ จาก ศาสนา.
❖ Make time for relaxation: Even Jesus, a perfect man with abundant stamina, invited his disciples to go “privately into a lonely place and rest up a bit.”
❖ พักผ่อน ให้ เพียง พอ: แม้ แต่ พระ เยซู ผู้ เป็น มนุษย์ สมบูรณ์ ที่ มี พละกําลัง มาก มาย ก็ ยัง ชวน สาวก ของ พระองค์ ให้ ไป “หา ที่ สงัด หยุด พัก หาย เหนื่อย สัก หน่อย หนึ่ง.”
I remember one late night I found a bit of PHP code.
ดิฉันจําได้ว่า ดึกมากคํ่าคืนหนึ่ง ดิฉันไปพบรหัส PHP บางส่วนเข้า
You bit her like an animal.
แกกัดเธอ อย่างกับเธอเป็นสัตว์
And the trick here is to use a single, readable sentence that the audience can key into if they get a bit lost, and then provide visuals which appeal to our other senses and create a deeper sense of understanding of what's being described.
และเคล็ดลับของมันอยู่ที่ใช้ประโยคที่อ่านง่ายอันเดียว ไว้เป็นหลัก เมื่อผู้ชมเริ่มหลงเนื้อหา และใส่รูปภาพที่ทําให้พวกเราสัมผัส... และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น กับสิ่งที่เรากําลังพยายามอธิบาย
I must speak to you a little bit of my history, because we'll be speaking on this during my speech here.
ก่อนที่ผมจะพูด ผมจะต้องเล่าประวัติของผมให้ฟังสักนิดเสียก่อน
I was just trying to tidy up a bit.
ฉันแค่ทําให้หายรก
As James 3:3 states, “Behold, we put bits in the horses’ mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.”
ตามที่ ยากอบ 3:3 กล่าว “ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟัง เราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัว”
Let me give you a little bit of background.
พวกคุณส่วนมากสินะ งั้นผมขอเท้าความนิดนึง
Sadly, people didn't pay much attention to this bit of news.
น่าเศร้า ที่ผู้คนไม่ได้สนใจข่าวเล็กๆนั้นเลย
Thanks. I should say I'm a little bit nervous and...
ขอบคุณค่ะ ที่จริง อยากจะบอกว่าแอบตื่นเต้นนะ..
So game theory is a branch of, originally, applied mathematics, used mostly in economics and political science, a little bit in biology, that gives us a mathematical taxonomy of social life and it predicts what people are likely to do and believe others will do in cases where everyone's actions affect everyone else.
ทฤษฎีเกมเดิมทีนั้นเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ประยุกต์ แต่ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รวมถึงชีววิทยาบางสาขา มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยจําแนกกลุ่ม ของพฤติกรรมของมนุษย์โดยใช้คณิตศาสตร์ และทํานายว่ามนุษย์มีแนวโน้ม ที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างไร ตลอดจนคิดว่าคนอื่นจะทําอย่าไร ในกรณีที่การกระทําของคนทุกคน ล้วนส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆ
And what I want to talk to you about today is what that gift is, and I also want to explain to you why it is that it hasn't made a damn bit of difference.
และสิ่งที่ผมอยากพูดถึงในวันนี้ก็คือ อะไรคือของขวัญชิ้นนี้ และอยากอธิบายให้ฟัง ว่ามันไม่ได้สร้างความแตกต่างแม้เพียงนิด
And if you wanted to color- code it a little bit better, we could do that just'cause it's fun.
แล้วถ้าคุณอยากทําสีให้ดีกว่านี้ เราก็ทําได้เพื่อความสนุก
It was a bit sentimental, kind of a Harlequin romance, but charming.
มันเป็นเรื่องที่ให้อารมณ์แบบรักโรแมนติกน่ะ แต่ซึ้งมาก

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ bit ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ bit

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว