by ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า by ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ by ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า by ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง โดย, ข้าง, เคียง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า by

โดย

adpositionadverb (indicates a means)

ข้าง

adposition (near, or next to)

Could there be people out there who've met by chance like us?
มีผู้คนมากมายข้างนอกนั่น ใครที่มีโอกาสพบกันเหมือนพวกเราละ?

เคียง

adjective (near, or next to)

No, you need the gods to descend and fight by your side!
ไม่, เจ้า้ต้องให้พระเจ้าลงมา และต่อสู้เคียงข้างท่าน!

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
The war of Armageddon is not an act of aggression by God.
สงคราม อาร์มาเก็ดดอน ไม่ ใช่ การ กระทํา ด้วย ความ โกรธ แค้น ของ พระเจ้า.
In preparation for welcoming many more interested ones to our meetings, however, we were encouraged to refer to one another by family names.
อย่าง ไร ก็ ตาม เพื่อ เตรียม เรา พร้อม ที่ จะ ต้อนรับ คน ใหม่ ๆ อีก หลาย คน ผู้ ซึ่ง จะ หลั่งไหล มา ยัง การ ประชุม ต่าง ๆ ของ พวก เรา เรา ได้ รับ คํา แนะ นํา ให้ เรา ใช้ นามสกุล ใน การ เรียก ซึ่ง กัน และ กัน.
In some cultures, it is considered poor manners to address a person older than oneself by his first name unless invited to do so by the older one.
ใน บาง วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรม ไทย ถือ ว่า เป็น การ เสีย มารยาท ที่ จะ เรียก ผู้ มี อายุ มาก กว่า โดย ไม่ มี คํานํา หน้า ชื่อ.
As the 12 figures take their turns at the windows, two by two, they seem to survey the crowd below.
ขณะ ที่ หุ่น 12 ตัว ผลัด กัน ออก มา ที่ หน้าต่าง ที ละ สอง ตัว หุ่น เหล่า นั้น ดู เหมือน จะ ตรวจ ดู ฝูง ชน ข้าง ล่าง.
If you aim for his shirt, you might miss by 2 feet.
หากคุณมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสื้อของเขา คุณอาจจะพลาดจาก 2 ฟุต
CLOSE to a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.
ประชาชน เกือบ หนึ่ง ล้าน คน ได้ รับ บัพติสมา จาก พยาน พระ ยะโฮวา ใน สาม ปี ที่ แล้ว.
Afterward, they are peeled by machine, classified according to size, and cut into slices for use in button manufacturing.
หลัง จาก นั้น ใช้ เครื่อง มือ กะเทาะ เปลือก แยก คัด ขนาด และ หั่น เป็น ชิ้น บาง ๆ เพื่อ นํา ไป ผลิต เป็น กระดุม.
A section of a Bible printed in the 15th century by Johannes Gutenberg has been discovered in a church archive at Rendsburg, Germany.
ส่วน หนึ่ง ของ คัมภีร์ ไบเบิล ซึ่ง พิมพ์ ใน ศตวรรษ ที่ 15 โดย โยฮันเนส กูเทนเบิร์ก ถูก ค้น พบ ใน ห้อง เก็บ เอกสาร ของ โบสถ์ ที่ เรนท์สบูร์ก เยอรมนี.
17 Also, the entire universe, from atoms to galaxies, is governed by definite physical laws.
17 นอก จาก นั้น เอกภพ ทั้ง สิ้น ตั้ง แต่ อะตอม ถึง กาแล็กซี ย่อม ควบคุม โดย กฎ ทาง กายภาพ ที่ แน่นอน.
(Luke 21:37, 38; John 5:17) They no doubt sensed that he was motivated by deep-rooted love for people.
(ลูกา 21:37, 38; โยฮัน 5:17) พวก เขา มอง ออก อย่าง แน่นอน ว่า พระองค์ ได้ รับ การ กระตุ้น จาก ความ รัก อัน ลึกซึ้ง ที่ มี ต่อ ผู้ คน.
Jesus of Nazareth was personally appointed by God to a position of great authority.
พระ เยซู ชาว นาซาเรท ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง จาก พระเจ้า โดย ตรง เพื่อ ให้ ดํารง ตําแหน่ง ที่ มี อํานาจ หน้า ที่ อัน ยิ่ง ใหญ่.
Additional guests, including users outside the domain, can be invited after the meeting starts by clicking [Invite people] Invite people.
คุณสามารถส่งคําเชิญให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่น รวมถึงผู้ใช้นอกโดเมนได้หลังจากที่การประชุมเริ่มต้น โดยคลิก [Invite people] เชิญผู้คน
The students were encouraged to fulfill what Psalm 117 says by urging others to “Praise Jah.”
นัก เรียน ได้ รับ การ สนับสนุน ให้ ทํา ตาม สิ่ง ที่ เพลง สรรเสริญ บท 117 ได้ กล่าว ไว้ โดย กระตุ้น ผู้ อื่น ให้ “สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
The Creator permitted Moses to take a hiding place on Mount Sinai while He “passed by.”
พระ ผู้ สร้าง ทรง อนุญาต ให้ โมเซ หลบ อยู่ ใน ที่ ซ่อน แห่ง หนึ่ง บน ภูเขา ซีนาย ขณะ ที่ พระองค์ “ผ่าน ไป.”
A Protestant bishop wrote to his clergy, ‘[Hitler] has been sent to us by God.’”
บิชอป โปรเตสแตนต์ เขียน ถึง พวก นัก เทศน์ ของ ตน ว่า ‘พระเจ้า ทรง ส่ง [ฮิตเลอร์] มา ให้ เรา.’”
He then enlarged on that basic truth by saying that the dead can neither love nor hate and that “there is no work nor planning nor knowledge nor wisdom in the Grave.”
ต่อ จาก นั้น ท่าน ได้ ขยาย ความ จริง พื้น ฐาน นั้น โดย กล่าว ว่า คน ตาย ไม่ สามารถ รัก หรือ ชัง ได้ และ บอก ว่า “ไม่ มี การ งาน, หรือ โครงการ, หรือ ความ รู้ หรือ สติ ปัญญา ใน [หลุม ฝัง ศพ].”
We are regularly surprised by these developments.
พวกเราต่างประหลาดใจอยู่บ่อยครั้ง ต่อการพัฒนาเหล่านี้
By nurturing this wrong desire, he set himself up in rivalry to Jehovah, who as Creator rightfully holds a position of overall supremacy.
โดย การ เพาะ เลี้ยง ความ ปรารถนา ที่ ผิด เช่น นี้ เขา ตั้ง ตัว ขึ้น ใน การ แข่งขัน ชิง ดี กับ พระ ยะโฮวา ผู้ ซึ่ง ใน ฐานะ พระ ผู้ สร้าง ทรง ครอง ตําแหน่ง ที่ มี อํานาจ สูง สุด โดย ชอบธรรม ใน ทุก แง่ มุม.
Everyone is restricted in his freedom by physical laws, such as the law of gravity, which cannot be ignored with impunity.
ทุก คน ถูก จํากัด ใน เรื่อง เสรีภาพ ของ ตน เนื่อง ด้วย กฎ ทาง กายภาพ เช่น กฎ แรง โน้มถ่วง ซึ่ง ไม่ อาจ ละเลย ได้ โดย ไม่ เกิด ผล เสียหาย.
As Christians, we are judged by “the law of a free people”—spiritual Israel in the new covenant, having its law in their hearts.—Jeremiah 31:31-33.
ใน ฐานะ คริสเตียน เรา ถูก พิพากษา โดย “กฎหมาย แห่ง ชน ชาติ เสรี”—ยิศราเอล ฝ่าย วิญญาณ ภาย ใต้ คําสัญญา ไมตรี ใหม่ ซึ่ง มี กฎหมาย แห่ง คํา สัญญา ไมตรี ใหม่ ใน ใจ ของ พวก เขา.—ยิระมะยา 31:31-33.
Did the butterfly’s wing come about by evolution?
ปีก ผีเสื้อ เกิด ขึ้น โดย วิวัฒนาการ หรือ มี ผู้ ออก แบบ?
To help students understand the process of becoming perfect, invite a student to read aloud the following statement by President Russell M.
เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนของการเป็นคนดีพร้อม เชื้อเชิญให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านคํากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม.
As a result, they may become confused by bright lights on tall buildings.
ด้วย เหตุ นี้ พวก มัน อาจ สับสน โดย แสง ไฟ ที่ เห็น จาก ตึก สูง.
Jehovah strongly censured those who flouted his direction by offering lame, sick, or blind animals for sacrifice. —Mal.
พระ ยะโฮวา ทรง ประณาม คน ที่ จงใจ ไม่ ทํา ตาม คํา สั่ง นี้ โดย ถวาย สัตว์ พิการ, ป่วย, หรือ ตา บอด เป็น เครื่อง บูชา.—มลคี.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ by ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ by

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว