home ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า home ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ home ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า home ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง บ้าน, ที่บ้าน, บ้านเกิด, ที่บ้าน, หน้าแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า home

บ้าน

noun (house or structure in which someone lives)

I would rather stay home than go out.
ฉันค่อนข้างอยากอยู่บ้านมากกว่าที่จะออกไป

ที่บ้าน

noun

I would rather stay home than go out.
ฉันค่อนข้างอยากอยู่บ้านมากกว่าที่จะออกไป

บ้านเกิด

noun

Bethany, you may recall, is the home of Lazarus and his sisters.
คุณ อาจ จํา ได้ ว่า เบธาเนีย เป็น บ้าน เกิด ของ ลาซะโร กับ พี่ สาว ของ เขา.

ที่บ้าน

noun (The default tab on the ribbon interface that provides the basic features that users need most frequently for each application.)

I would rather stay home than go out.
ฉันค่อนข้างอยากอยู่บ้านมากกว่าที่จะออกไป

หน้าแรก

noun (The default tab on the ribbon interface that provides the basic features that users need most frequently for each application.)

• On the right side of the home page is a partial list of languages.
• ด้านขวาของหน้าแรกในเว็บไซต์นี้มีรายการภาษาต่าง ๆ บางภาษา.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Yeah, well, maybe the mistake I made was coming home.
ใช่ บางทีเรื่องผิดพลาด คือการที่ผมกลับมาบ้าน
I figured that if his father made him come home, then he wanted to leave everything from this life behind.
ใช่ ฉันแค่ ฉันบอกว่าถ้าพ่อของเขา ทําให้เขากลับบ้าน แล้วเขาต้องการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง จากชีวิตไว้ข้างหลัง
Our home became a sort of hospitality center for many traveling speakers.
บ้าน ของ เรา เป็น ศูนย์ ต้อนรับ หลาย ต่อ หลาย คน ที่ เดิน ทาง มา ให้ คํา บรรยาย.
First, he directed them to cultivate and care for their earthly home and eventually fill it with their offspring.
ข้อ แรก พระองค์ บอก เขา ให้ ดู แล รักษา สวน และ ใน ที่ สุด มี ลูก หลาน จน เต็ม แผ่นดิน โลก.
He's going home.
ปล่อยเขากลับ้านไปซะ
We return home with rejoicing, satisfied and built up spiritually.
เรา กลับ บ้าน ด้วย ความ ชื่นชม ยินดี ได้ รับ ความ พึง พอ ใจ และ การ เสริม สร้าง ฝ่าย วิญญาณ.
For example, the longing for your own identity could drive you to turn against good values you’ve been taught at home.
ยก ตัว อย่าง ความ ต้องการ ที่ อยาก แสดง ว่า ตน เอง ไม่ ใช่ เด็ก อีก ต่อ ไป อาจ กระตุ้น คุณ ให้ ปฏิเสธ ค่า นิยม ดี ๆ ที่ คุณ ได้ รับ การ สอน จาก ครอบครัว.
Why don't you go home now, Chef?
กลับบ้านเเถอะค่ะ, เชฟ
Please, just don't go home.
ขอร้องแค่อย่าพึ่งกลับบ้านคะ
The result is unhappiness and misery, wars, poverty, sexually transmitted diseases, and broken homes.
ผล ก็ คือ ความ ไม่ เป็น สุข และ ความ ทุกข์ ยาก, สงคราม, ความ อัตคัด ขัดสน, โรค ติด ต่อ ทาง เพศ, และ สภาพ บ้าน แตก สาแหรก ขาด.
A free home Bible study can be arranged by writing the publishers of this magazine.
จะ จัด ให้ มี การ ศึกษา พระ คัมภีร์ ที่ บ้าน โดย ไม่ เสีย ค่า ได้ โดย การ เขียน ถึง ผู้ พิมพ์ โฆษณา วารสาร นี้.
Getting Home
เดิน ทาง กลับ บ้าน
New Testament Seminary Teacher Manual—Home-Study Lesson (Unit 12)
คู่มือครูเซมินารี พันธสัญญาใหม่—บทเรียนภาคการศึกษาที่บ้าน (หน่วย 12)
As winter set in, the Soviet State Security Committee (KGB) caught up with me in Tartu at the home of Linda Mettig, a zealous young Witness a few years older than I.
พอ เริ่ม เข้า สู่ ฤดู หนาว คณะ กรรมการ ตํารวจ ลับ แห่ง โซเวียต (เคจีบี) ก็ พบ ตัว ดิฉัน จน ได้ ที่ เมือง ตาร์ตู ใน บ้าน ของ หญิง สาว คน หนึ่ง ที่ ชื่อ ลินดา เมตติก ซึ่ง เป็น พยาน ฯ ที่ กระตือรือร้น อีก คน หนึ่ง และ มี อายุ มาก กว่า ดิฉัน ไม่ กี่ ปี.
What are we gonna call our new home?
เราจะเรียกบ้านใหม่ของเราว่ายังไง
Different ones adopted me, making me feel right at home.
พี่ น้อง ปฏิบัติ ต่อ ผม ราว กับ สมาชิก คน หนึ่ง ใน ครอบครัว ของ เขา ทํา ให้ ผม รู้สึก เหมือน อยู่ ที่ บ้าน.
As the two of us were leaving the shop, we met a very pleasant young man who was going home from work, riding a bicycle.
ขณะ ที่ เรา สอง คน ออก จาก ร้าน เรา พบ ชาย หนุ่ม ที่ น่า คบ คน หนึ่ง ขี่ จักรยาน กลับ บ้าน หลัง เลิก งาน.
We found that he does suffer from dyslexia, and we are now taking steps to give him the help he needs, both at home and at school.
ใน โรง เรียน หนู เรา สามารถ ลง ชื่อ เพื่อ จะ ไป งาน เลี้ยง สังสรรค์, เต้น รํา, และ กิจกรรม อื่น ๆ ได้. หนู เคย อยาก ไป อยู่ บ่อย ๆ.
If sick, try to stay home
ถ้า ป่วย พยายาม อยู่ กับ บ้าน
The ideal place for that peace is within the walls of our own homes, where we have done all we can to make the Lord Jesus Christ the centerpiece.
สถานที่ในอุดมคติสําหรับสันติสุขเช่นนั้นอยู่ภายในรั้วบ้านเราเอง ซึ่งเราทําสุดความสามารถเพื่อให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นจุดศูนย์รวมที่นั่น
And if I bring home another rug, my wife'll murder my motherfucking ass, Chris.
และถ้าผมนํากลับบ้านพรมอีก wife'll ของฉัน ฆ่าตูด motherfucking ของฉันคริส
I will pick up milk on the way home.
ฉันจะแวะชื้อนม ก่อนเข้าบ้าน
“The Disciples Couldn’t Just Stay at Home
“สาวก ไม่ อาจ จะ อยู่ แต่ ใน บ้าน
Hey, I'm home!
เฮ้ ผมกลับมาบ้านแล้วครับ
Lead dust is then breathed in or tracked into homes.
จาก นั้น คน เรา ก็ หายใจ เอา ฝุ่น ตะกั่ว เข้า ไป หรือ ไม่ ก็ มี ฝุ่น ตะกั่ว ติด เสื้อ ผ้า หรือ รอง เท้า เข้า ไป ใน บ้าน.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ home ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ home

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว