mother ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า mother ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ mother ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า mother ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง แม่, มารดา, คุณแม่, แม่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า mother

แม่

noun (one’s female parent)

My mother carefully opened the door.
แม่ของฉันเปิดประตูอย่างระมัดระวัง

มารดา

noun (one’s female parent)

When a child dies, it is particularly hard for the mother.
เมื่อ ลูก เสีย ชีวิต มารดา จะ เศร้า เสียใจ มาก เป็น พิเศษ.

คุณแม่

noun

My mother has summoned the entire family to breakfast to discuss the impending nuptials.
คุณแม่ต้องการให้เราไปทานอาหารร่วมกันทั้งครอบครัว เพื่อปรึกษากันเรื่องงานแต่งงานที่ใกล้เข้ามาแล้ว

แม่

noun

My mother carefully opened the door.
แม่ของฉันเปิดประตูอย่างระมัดระวัง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.
A migrant mother with her three children during the Great Depression of the 1930’s
แม่ ที่ อพยพ เข้า เมือง กับ ลูก สาม คน ของ เธอ ใน ช่วง ภาวะ เศรษฐกิจ ตก ต่ํา ครั้ง ใหญ่ ใน ทศวรรษ 1930
My mother has been sick since last month.
แม่ฉันป่วยมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว
When a child dies, it is particularly hard for the mother.
เมื่อ ลูก เสีย ชีวิต มารดา จะ เศร้า เสียใจ มาก เป็น พิเศษ.
Your mother must have been lonely.
แม่ขอคุณคงจะเหงามากสินะ
My mother knew him well.
แม่ของฉันรู้ว่าเขาเป็นอย่างดี
HE WAS A GIFT TO ME FROM MY MOTHER.
เขาเป็นของขวัญของฉันจากแม่ของฉัน
Help Mother!
ช่วยด้วย ท่านแม่
Tom and his wife, who took care of Tom’s elderly mother, were disturbed by her excursions into their bedroom in the middle of the night.
ทอม และ ภรรยา เขา ซึ่ง คอย ดู แล มารดา ผู้ สูง อายุ ของ ทอม รู้สึก ไม่ สบาย ใจ ที่ มารดา เดิน เข้า มา ใน ห้อง นอน ตอน กลางคืน.
19 Her mother-in-law then said to her: “Where did you glean today?
19 แม่ ผัว พูด กับ เธอ ว่า “วัน นี้ ไป เก็บ ข้าว ตก ที่ ไหน หรือ?
But you're a great mother.
แต่คุณเป็นแม่ที่ดีนะ
I'm your mother.
ฉันเป็นแม่เธอ
OUR parents —our father and mother— can be a valuable source of encouragement, support, and counsel.
บุพการี ของ เรา—บิดา มารดา ของ เรา—เป็น แหล่ง การ หนุน ใจ, การ เกื้อ หนุน, และ คํา แนะ นํา ที่ มี ค่า.
Human mother, human child.
แม่ที่เป็นมนุษย์ ลูกที่เป็นมนุษย์
This was a very difficult time for Mother not only because Father was absent but also because she knew that my younger brother and I would soon face the test of neutrality.
ช่วง นั้น เป็น เวลา ที่ แม่ ประสบ ความ ยุ่งยาก ลําบาก มาก ไม่ ใช่ เพียง แต่ ขาด พ่อ เท่า นั้น แต่ เพราะ แม่ รู้ ว่า ใน ไม่ ช้า ผม และ น้อง ชาย ต้อง เผชิญ การ ทดสอบ ความ เป็น กลาง.
Jesus’ mother too has come to the wedding.
มารดา ของ พระ เยซู ก็ ได้ มา ร่วม ใน งาน สมรส ครั้ง นั้น ด้วย.
Talking to other mothers, I learned that some completely healthy children never crawl.
เมื่อ คุย กับ แม่ คน อื่น ๆ ดิฉัน จึง ได้ ทราบ ว่า เด็ก ที่ สมบูรณ์ แข็งแรง ดี บาง คน ไม่ เคย คลาน เลย.
What challenges does one single mother face, and how do we view people like her?
มารดา ไร้ คู่ คน หนึ่ง เผชิญ ข้อ ท้าทาย อะไร บ้าง และ เรา มี ทัศนะ อย่าง ไร ต่อ คน เหล่า นั้น ที่ เป็น อย่าง เธอ?
Another mother expressed her feelings when told that her six-year-old son had suddenly died because of a congenital heart problem.
มารดา อีก คน หนึ่ง อธิบาย ความ รู้สึก ของ เธอ เมื่อ ทราบ ว่า บุตร ชาย วัย หก ขวบ ของ เธอ เสีย ชีวิต กะทันหัน เนื่อง จาก ปัญหา เกี่ยว กับ หัวใจ ซึ่ง มี ตั้ง แต่ เกิด.
We're gonna get you back to your mother.
เราจะพาคุณกลับไปหาแม่ของคุณ
Amy needs her mother.
เอมี่ต้องการแม่ของเธอ
Ben and I are having lunch with his mother.
หนูกับเบนกําลังทานข้าวเที่ยงอยู่กับแม่ของเขาค่ะ
Showing love for their mother as well as appreciation for the value of missionary work, the younger brother said: “I have a family and children now.
โดย แสดง ความ รัก ต่อ แม่ อีก ทั้ง ความ หยั่ง รู้ คุณค่า ของ งาน มิชชันนารี น้อง ชาย พูด ว่า “ตอน นี้ ผม มี ครอบครัว และ ลูก ๆ.
Alma 53:21; 56:47–48 (The stripling warriors were taught by their mothers)
แอลมา 53:21; 56:47–48 (นักรบหนุ่มได้รับการสอนจากมารดาของพวกเขา)
Your parents never stop being a mother and a father.
ความ รู้สึก ของ การ เป็น พ่อ และ แม่ ไม่ เคย หมด ไป จาก ใจ ท่าน.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ mother ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ mother

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว