with ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า with ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ with ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า with ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง กับ, ด้วย, เกี่ยวกับ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า with

กับ

adposition (in addition to)

ด้วย

adposition (in the company of)

เกี่ยวกับ

verb adposition

We cooperate with the elder arrangement in the congregation.
เรา ร่วม มือ กับ วิธี การ จัด เตรียม เกี่ยว กับ ผู้ ปกครอง ใน ประชาคม.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Well we need money to experiment with that, to get those tools in there.
และเราต้องการเงินที่จะทดลองกับมัน เพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นพร้อม
40 You will equip me with strength for the battle;+
40 พระองค์ จะ ทํา ให้ ผม มี กําลัง เพื่อ ไป รบ+
Do you want to be with him or not?
แม่อยากอยู่กับพ่อรึเปล่าคะ?
We didn’t have money for railway tickets, so Leona and I, along with two other girls, hitchhiked our way across Canada to Montreal, Quebec.
เรา ไม่ มี เงิน ค่า ตั๋ว รถไฟ ฉะนั้น ลีโอนา กับ ดิฉัน พร้อม กับ หญิง สาว อีก สอง คน จึง โบก รถ ขอ อาศัย เดิน ทาง สู่ มอนตรีออล ควิเบก.
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
But it's close enough for you to know that you're dealing with mercury chloride.
แต่มันใกล้พอที่เธอจะกา กับเมอร์คิวรีคลอไรด์
With my two children today
กับ ลูก สอง คน ของ ฉัน ใน เวลา นี้
However, my careful study of the Bible helped me to develop a close friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.
อย่าง ไร ก็ ตาม การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล อย่าง ละเอียด ช่วย ผม พัฒนา สาย สัมพันธ์ ที่ ใกล้ ชิด กับ พระ ยะโฮวา พระเจ้า ผู้ เป็น พระ บิดา ของ พระ เยซู.
(Psalm 25:4) Personal study of the Bible and of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.
(บทเพลง สรรเสริญ 25:4) การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล และ สรรพหนังสือ ของ สมาคม ฯ เป็น ส่วน ตัว สามารถ ช่วย คุณ ให้ รู้ จัก พระ ยะโฮวา ดี ยิ่ง ขึ้น.
I need to be alone with him.
ผมต้องการอยู่ลําพังกับเขา
Roya has an interview with Congressman Mackie at noon today in this building.
โรยามีนัดสัมภาษณ์กับส.ส.แม็คกี้ ตอนบ่ายนี้ในตึก
Exactly how much blood are you two comfortable with?
ต้องให้มีการเสียเลือดเท่าไหร่ พ่อกับแม่ถึงจะพอใจกันครับ
Not being married, she said: “How is this to be, since I am having no intercourse with a man?”
เนื่อง จาก ยัง ไม่ ได้ แต่งงาน เธอ จึง กล่าว ว่า “เหตุ การณ์ นั้น จะ เป็น ไป อย่าง ไร ได้, เพราะ ข้าพเจ้า ยัง หา ได้ ร่วม กับ ชาย ไม่?”
Can't I stay with you, Dexter?
ขอผมอยู่กับคุณนะ เด็กเตอร์
Now this is a pencil with a few slots over here.
นี่คือดินสอที่มีช่องนิดหน่อยตรงนี้
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
Soon after working with such ink, a person could take a wet sponge and wipe the writing away.
หลัง จาก ที่ เขียน ด้วย หมึก ชนิด นี้ และ ทิ้ง ไว้ ไม่ นาน เกิน ไป ผู้ เขียน ก็ สามารถ ใช้ ฟองน้ํา เปียก เช็ด ข้อ ความ ที่ เขียน ไว้ นั้น ออก ไป ได้.
Instructing With Patience
การ สอน ด้วย ความ อด ทน
1 Are you acquainted with anyone who has become inactive?
1 คุณ รู้ จัก พี่ น้อง คน ใด ไหม ที่ เลิก ประกาศ?
His relationship with his family.
สัมพันธภาพ กับ ครอบครัว ของ เขา.
I was thinking I could move in with you for a while.
ฉันเลยคิดว่า จะย้ายมาอยู่กับคุณสักพัก
The wood has an attractive grain, with light and dark patterns, which is effectively featured in the carvings.
เนื้อ สัก สวย งาม ด้วย ลาย สี เข้ม สลับ กับ สี อ่อน ซึ่ง นํา มา ใช้ ใน การ แกะ สลัก อย่าง เหมาะเจาะ.
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
และ ถึง แม้ งาน เย็บ กระโจม ไม่ ใช่ งาน มี หน้า มี ตา และ ต้อง ใช้ แรง กาย มาก พวก เขา สุข ใจ ที่ ได้ ทํา งาน นี้ ทํา งาน ทั้ง “กลางวัน และ กลางคืน” เพื่อ ส่ง เสริม ผล ประโยชน์ ของ พระเจ้า เช่น เดียว กับ คริสเตียน สมัย ปัจจุบัน หลาย คน ที่ เลี้ยง ตัว เอง ด้วย การ ทํา งาน อาชีพ ไม่ เต็ม เวลา หรือ ทํา งาน ที่ มี ตาม ฤดู กาล เพื่อ สละ เวลา ส่วน ใหญ่ ช่วย ประชาชน ได้ ฟัง ข่าว ดี.—1 เธซะโลนิเก 2:9; มัดธาย 24:14; 1 ติโมเธียว 6:6.
Some, such as those dealing with love, a fruit of the spirit, are heartfelt.
บาง เพลง เช่น เพลง ที่ เกี่ยว ข้อง กับ ความ รัก ซึ่ง เป็น ผล อย่าง หนึ่ง แห่ง พระ วิญญาณ เป็น เพลง ที่ กระทบ หัวใจ.
A migrant mother with her three children during the Great Depression of the 1930’s
แม่ ที่ อพยพ เข้า เมือง กับ ลูก สาม คน ของ เธอ ใน ช่วง ภาวะ เศรษฐกิจ ตก ต่ํา ครั้ง ใหญ่ ใน ทศวรรษ 1930

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ with ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ with

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว