Co znamená after v Angličtina?

Jaký je význam slova after v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat after v Angličtina.

Slovo after v Angličtina znamená po, po, po, až, za, dále, později, později, pod, po, zadní, zadní, po, podle, po, podle, podle, hledat, zeptat se na, pronásledovat, honit se za, pronásledovat, honit, usilovat o, zaútočit na, být po, postarat se o, postarat se o, zabývat se, spravovat, řídit, běhat za, dohlédnout na, být po, stíhat, pronásledovat, po chvíli, nakonec, přesto, přece jen, koneckonců, po zavírací době, mimo úřední hodiny, po škole, mimoškolní, za nějaký čas, potom, poté, pak, načež, být pojmenovaný po, běhat za děvčaty, následovat po, toužit po, den co den, dychtit po, toužit po, navždy, spokojeně, hodinu po hodině, vyptávat se na, dlouho po, opečovávaný, pečování, dychtit po, prahnout po, dychtit po, prahnout po, založit na, pojmenovat po, jeden po druhém, kopírovat, napodobovat, vymodelovaný, usilovat, jakmile, hned po, krátce po, toužit, krátce poté, hned jak, vyhledávaný, zítřek, den poté, den po, den poté, co, zas a znovu, den za dnem, každý rok. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova after

po

preposition (time: later) (časově)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
We can discuss it more after lunch.
Můžeme to probrat podrobněji po obědě.

po

preposition (because of) (následkem)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
After all of our advice, he finally changed his mind.
Po všech našich radách konečně změnil názor.

po

preposition (next in series) (posloupnost)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The letter 'c' comes after the letter 'b'.
Písmeno „c“ následuje po písmenu „b“.

conjunction (time: when, if)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
You can watch TV after you've eaten. The fans went home after the match had finished.
Můžeš se dívat na televizi, až se najíš.

za

preposition (position: behind) (místně)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Could you close the door after you, please?
Můžeš za sebou zavřít dveře?

dále, později

adverb (behind)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We'll go first and you can follow after.
Půjdeme první, ty nás můžeš následovat později.

později

adverb (informal (time: later) (časově)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He walked off in anger but came back two hours after.
Ze vzteku odešel, ale o dvě hodiny později se vrátil.

pod

preposition (lower in rank) (hodnost)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
A lieutenant comes after a captain.
Poručík je hodností pod kapitánem.

po

adjective (next, later) (časově: později)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He was wild in his youth but settled down in after years.

zadní

adjective (nautical: farther aft)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
A gym is located in the after part of the ship.

zadní

adjective (aeronautics: farther aft)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There's a bullet hole in the after part of the plane.

po

preposition (in search of) (jdoucí po)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He went off after another loaf of bread.

podle

preposition (in the style of) (ve stylu)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Painting by Smith, after Monet.

po

preposition (asking about) (ptát se)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She was asking after your mother. What should I tell her?

podle

preposition (named for) (pojmenování)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Judith is named after her grandmother.

podle

preposition (in accord with) (v souladu)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Now there's a man after my own heart!

hledat

(informal (search for [sth], [sb])

I'm after a new service provider; which one would you recommend?

zeptat se na

phrasal verb, transitive, inseparable (enquire about health of: [sb]) (někoho)

I ran into your old friends Vicki and Peter yesterday, and they asked after you.

pronásledovat

phrasal verb, transitive, inseparable (pursue [sb])

The police chased after the burglar and caught him in my neighbour's garden.

honit se za

phrasal verb, transitive, inseparable (seek [sth] unrealistic) (přeneseně: něčím nereálným)

John is rather homely, but he's always chasing after the pretty girls.

pronásledovat, honit

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (pursue, chase)

The police came after the robbers in a patrol car.

usilovat o

phrasal verb, transitive, inseparable (pursue)

Mark is now going after a Master's degree in science.
Marek usiluje o magisterský titul.

zaútočit na

phrasal verb, transitive, inseparable (informal, figurative (attack verbally) (slovně)

He really decided to go after him when he saw him flirting with his wife.

být po

phrasal verb, transitive, inseparable (be next, follow)

In the alphabet, the letter B goes after the letter A.

postarat se o

phrasal verb, transitive, inseparable (UK (child: be guardian) (dítě)

Who will look after the children while we're away?

postarat se o

phrasal verb, transitive, inseparable (UK (pet, plant: tend) (zvíře, rostlina)

Will you look after my fish while I'm away?

zabývat se

phrasal verb, transitive, inseparable (UK (concern yourself)

He's looking after his own interests, as usual.

spravovat, řídit

phrasal verb, transitive, inseparable (UK (manage, run)

Could you look after the shop for ten minutes while I run a few errands?

běhat za

phrasal verb, transitive, inseparable (chase)

My dog loves to run after a ball.
Můj pes hrozně rád běhá za míčkem.

dohlédnout na

phrasal verb, transitive, inseparable (US (look after, take care of) (děti apod.)

být po

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (parent: resemble) (jednom z rodičů)

Many people say that Maria takes after her grandmother. Sam really takes after his father.

stíhat, pronásledovat

phrasal verb, transitive, inseparable (US (chase)

The boys took after the dog when it ran off with their ball.

po chvíli

adverb (some time later)

At first he felt no pain. After a while, his arm began to ache.

nakonec

adverb (ultimately)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
After all, nobody but the patient has the right to refuse the treatment.

přesto

adverb (despite that)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Tina is feeling better now, so she can come with us after all.

přece jen

adverb (explanatory: because)

I'm definitely going to the concert - they are my favourite band after all.

koneckonců

expression (ultimately)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
After all is said and done, the decision to have a baby is a personal one.

po zavírací době

adverb (after official closing time)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Pubs aren't allowed to sell alcohol after hours.

mimo úřední hodiny

adverb (law: outside of business time)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

po škole

adverb (when school day is over) (po skončení školy)

The teacher made Kyle stay after school to finish his homework.

mimoškolní

adjective (extra-curricular)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Drama is a popular after-school activity at my school.
Divadelní kroužek je na naší škole oblíbená mimoškolní aktivita.

za nějaký čas

expression (after a while)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
After some time, the architect delivered the plans for our new house.

potom, poté, pak

adverb (then, next)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We went to see a film, and after that had a meal in an Italian restaurant.

načež

conjunction (and following this)

He took his morning shower, after which he dressed and began to prepare breakfast.

být pojmenovaný po

verbal expression (be given the same name as)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I was named after my mother's best friend. The park was named for the town's mayor.

běhat za děvčaty

verbal expression (informal (try to seduce young women)

Ron seems to spend most of his time chasing after girls.

následovat po

(follow in sequence)

The letter Q comes after P in the English alphabet.

toužit po

(desire, long for)

After years in an office job, Erika found herself craving after an opportunity to work outdoors.

den co den

adverb (every day)

I'm sick of doing the same thing day after day.

dychtit po, toužit po

(yearn for [sth])

Micah has been hankering after a blueberry bagel all day.

navždy

adverb (fairytale ending) (konec příběhu)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Cinderella married her Prince Charming and they both lived happily ever after.

spokojeně

adverb (happy outcome)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The lost cat was found in the attic and the family lived happily ever after.

hodinu po hodině

adverb (continuously for many hours)

The police studied hour after hour of CCTV footage in order to identify the thieves.

vyptávat se na

(formal (ask for news of [sb]) (někoho)

Kate inquired after Ben's sister when she saw him at the store.

dlouho po

preposition (for a long time following)

The feeling of good times lingered on in the house long after the party was over.

opečovávaný

adjective (cared for, tended)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

pečování

noun (UK, informal (care)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

dychtit po, prahnout po

(desire sexually) (sexuálně)

Don Juan lusted after every woman he saw.

dychtit po, prahnout po

(figurative (want)

Tania is lusting after a new smartphone.

založit na

(base on [sth] else)

This amphitheatre was modelled on the Colosseum in Rome.

pojmenovat po

(give the same name as) (někom nebo něčem)

We'd like to name the baby after my mother if it's a girl.

jeden po druhém

adverb (one at a time)

I couldn't believe it! He sat there and ate ten habanero peppers, one after the other!

kopírovat, napodobovat

transitive verb (model)

This design is patterned after the latest Paris fashions.
Tento design kopíruje nejnovější pařížskou módu.

vymodelovaný

adjective (copied, based on [sth])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The airplane was patterned after the bird.

usilovat

(formal (seek, search)

The legend tells of how King Arthur's knights quested for the Holy Grail.

jakmile

conjunction (at once when)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
The ambulance came right after the police arrived. We saw it right after he did.

hned po

preposition (immediately following)

We set off right after breakfast. Right after the wedding, the couple flew off to Jamaica for their honeymoon.

krátce po

preposition (just following)

Shortly after the Second World War, the Labour government in Britain set about establishing the welfare state.

toužit

intransitive verb (pine, yearn) (po něčem)

Rachel is still sighing after that promotion.

krátce poté

adverb (a short while later)

I was born at 3pm; my twin brother followed soon after.

hned jak

preposition (just following)

The team fired their manager soon after losing the game.
Tým vyhodil manažera, hned jak prohrál první zápas.

vyhledávaný

adjective (desired, desirable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This area is one of the most sought-after locations in the city.

zítřek

noun (next day, following day)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
We can stay out as late as we like on my birthday; the day after is a Sunday.

den poté

expression (on the following day)

I ate so much at supper that the day after, I felt quite ill.

den po

expression (on the day following: an event) (něčem)

They went on honeymoon the day after the wedding.

den poté, co

conjunction (on the day following: an action)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The day after he left her, she met someone new.

zas a znovu

expression (repeatedly)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

den za dnem

adverb (continously; without interruption) (přeneseně)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We hear the same complaints year after year.

každý rok

adverb (every year)

His Christmas parties seem to fail year after year. Year after year I say I'll quit smoking and I never do.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu after v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova after

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.