can ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า can ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ can ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า can ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง กระป๋อง, ย่อม, สามารถ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า can

กระป๋อง

noun (a tin-plate canister)

Had we gone during rush hour, we would probably have had to stand, packed in like canned sardines.
หาก เรา เดิน ทาง ใน ช่วง เวลา เร่ง ด่วน เรา คง จะ ต้อง ยืน และ ถูก อัด เหมือน ปลา กระป๋อง.

ย่อม

verb (may)

Not when a noble cause is taken up by those who can make a difference.
หากเพราะเป้าหมายที่สูงส่ง ความหมายที่เกิดขึ้นย่อมแตกต่าง

สามารถ

verbAuxiliarynoun (to be able)

Material can be arranged in a variety of ways that are logical.
มี หลาย วิธี ที่ สามารถ เรียบเรียง เนื้อ เรื่อง ตาม เหตุ ผล ได้.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

• How can we show tender regard for aging fellow worshippers?
• เรา จะ แสดง ความ ห่วงใย ต่อ เพื่อน ผู้ นมัสการ ที่ สูง อายุ ได้ โดย วิธี ใด?
We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
So, hey uh, can I ask you something?
อ่า ฉันถามอะไรเธอหน่อยได้ไหม
How can the application of 1 Corinthians 15:33 help us to pursue virtue today?
การ นํา 1 โกรินโธ 15:33 มา ใช้ ช่วย เรา ให้ ติด ตาม คุณ ความ ดี ใน ทุก วัน นี้ ได้ อย่าง ไร?
(Psalm 25:4) Personal study of the Bible and of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.
(บทเพลง สรรเสริญ 25:4) การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล และ สรรพหนังสือ ของ สมาคม ฯ เป็น ส่วน ตัว สามารถ ช่วย คุณ ให้ รู้ จัก พระ ยะโฮวา ดี ยิ่ง ขึ้น.
It's a hard problem because the water sloshes about, but it can do it.
มันเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะน้ํากระฉอกได้ แต่มือหุ่นนี้ก็เทน้ําได้
(Colossians 1:9, 10) We can take care of our spiritual appearance in two main ways.
(โกโลซาย 1:9, 10) เรา สามารถ เอา ใจ ใส่ การ ปรากฏ กาย ทาง ฝ่าย วิญญาณ ของ เรา ได้ ใน สอง ทาง หลัก ๆ.
You can also do this.
นี่คือสิ่งที่เด็กๆสอนคุณ คุณก็ทําได้
Can I rely on you to try?
ฉันสามารถพึ่งพาคุณลอง
You can zoom around very simply.
คุณสามารถขยายทั่วภาพได้ง่ายๆ
Additional guests, including users outside the domain, can be invited after the meeting starts by clicking [Invite people] Invite people.
คุณสามารถส่งคําเชิญให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่น รวมถึงผู้ใช้นอกโดเมนได้หลังจากที่การประชุมเริ่มต้น โดยคลิก [Invite people] เชิญผู้คน
Our discerning what we ourselves are can help us to have God’s approval and not be judged.
การ พิจารณา ดู ว่า ตัว เรา เป็น อย่าง ไร นั้น อาจ ช่วย เรา ให้ เป็น ที่ ยอม รับ ของ พระเจ้า และ ไม่ ถูก พิพากษา.
In view of this, then, there can be no doubt that Mary did not have any other children.”
ดัง นั้น เมื่อ คํานึง ถึง เรื่อง นี้ จึง ไม่ เป็น ที่ สงสัย เลย ว่า มาเรีย มิ ได้ มี บุตร คน อื่น ๆ.”
Can you read this?
คุณอ่านสิ่งนี้ได้หรือไม่
He then enlarged on that basic truth by saying that the dead can neither love nor hate and that “there is no work nor planning nor knowledge nor wisdom in the Grave.”
ต่อ จาก นั้น ท่าน ได้ ขยาย ความ จริง พื้น ฐาน นั้น โดย กล่าว ว่า คน ตาย ไม่ สามารถ รัก หรือ ชัง ได้ และ บอก ว่า “ไม่ มี การ งาน, หรือ โครงการ, หรือ ความ รู้ หรือ สติ ปัญญา ใน [หลุม ฝัง ศพ].”
Adversities and suffering can cause an individual to lose his mental balance.
ความ ลําบาก และ ความ ทุกข์ อาจ เป็น เหตุ ให้ คน เรา สูญ เสีย ความ สมดุล ด้าน จิตใจ.
The animal can hold this defensive position for a considerable time.
เม่น สามารถ อยู่ ใน ท่า นี้ ได้ นาน ที เดียว.
Focus all of your time and attention on the kids who are on the bubble, the so-called "bubble kids" -- kids where your intervention can get them just maybe over the line from failing to passing.
ที่ปรึกษาแนะให้ครูทุ่มเทเวลาและสมาธิทั้งหมด ไปกับเด็กที่อยู่บนฟองสบู่ เด็กที่เรียกกันว่า เด็กฟองสบู่ -- เด็กที่การกระทําของครู อาจช่วยพยุงให้พวกเขาข้ามเส้น จากสอบตกเป็นสอบผ่าน
After you set up Google Admin, you can use it to:
หลังจากตั้งค่า Google Admin แล้ว คุณจะใช้แอปเพื่อดําเนินการดังนี้
In the Kruger Park, we try to maintain the elephant population at about 7,500, which, according to our present knowledge, is what the Kruger can carry.”
ใน วนอุทยาน ครูเกอร์ เรา พยายาม รักษา ประชากร ช้าง ให้ คงที่ ด้วย จํานวน ประมาณ 7,500 ตัว ซึ่ง ตาม ที่ เรา รู้ ตอน นี้ เป็น จํานวน ที่ วนอุทยาน ครูเกอร์ สามารถ รอง รับ ได้.”
You can stay there.
นายอยู่ตรงนั้น
“The more clearly we can see the universe in all its glorious detail,” concludes a senior writer for Scientific American, “the more difficult it will be for us to explain with a simple theory how it came to be that way.”
นัก เขียน อาวุโส คน หนึ่ง ของ วารสาร ไซเยนติฟิก อเมริกัน ลง ความ เห็น ว่า “ยิ่ง เรา สามารถ เห็น ราย ละเอียด อัน สง่า งาม ของ เอกภพ ได้ ชัดเจน ขึ้น เท่า ใด ก็ ยิ่ง ยาก ขึ้น เท่า นั้น ที่ พวก เรา จะ อธิบาย ด้วย ทฤษฎี ง่าย ๆ ว่า เอกภพ เป็น เช่น นั้น ได้ อย่าง ไร.”
When officially sanctioned, discrimination can lead to such evils as ethnic cleansing and genocide.
เมื่อ เจ้าหน้าที่ บ้าน เมือง มี อคติ ก็ อาจ นํา ไป สู่ การ กระทํา ต่าง ๆ ที่ เลว ร้าย ได้ อาทิ การ ฆ่า ล้าง ชาติ พันธุ์.
Realize, though, that no matter how much we love another person, we cannot control his or her life, nor can we prevent “time and unforeseen occurrence” from befalling those we love.
แต่ จง ตระหนัก ว่า ไม่ ว่า เรา จะ รัก อีก คน หนึ่ง มาก แค่ ไหน เรา ก็ ไม่ อาจ ควบคุม ชีวิต ของ เขา หรือ เธอ ได้ และ เรา ไม่ อาจ ป้องกัน คน ที่ เรา รัก ไว้ จาก “วาระ และ เหตุ การณ์ ที่ ไม่ ได้ คาด ล่วง หน้า.”
Material can be arranged in a variety of ways that are logical.
มี หลาย วิธี ที่ สามารถ เรียบเรียง เนื้อ เรื่อง ตาม เหตุ ผล ได้.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ can ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ can

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว