do ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า do ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ do ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า do ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทํา, แสดง, ปฏิบัติ, ปริญญาแพทย์โรคกระดูก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า do

ทํา

verb (perform, execute)

แสดง

verb

What evidence do you have that your children are learning values from you?
ท่านมีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าลูกๆ กําลังเรียนรู้มาตรฐานจากท่าน?

ปฏิบัติ

verb

But if he's not, then I'll do my job properly and without hesitation.
แต่ถ้าเขาไม่ใช่ จากนั้นผมจะปฏิบัติหน้าที่ของผม อย่างถูกต้องและโดยไม่ลังเล

ปริญญาแพทย์โรคกระดูก

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

So, do I have to drive down there?
ดังนั้นฉันจะต้องขับรถลงไปที่นั่น?
Do you want to be with him or not?
แม่อยากอยู่กับพ่อรึเปล่าคะ?
What does Stephen ask God to do to his attackers?
สเตฟาโน ขอ ให้ พระเจ้า ทํา อะไร แก่ ผู้ ที่ ทํา ร้าย ท่าน?
“Although [the deceptive talker] makes his voice gracious,” the Bible warns, “do not believe in him.” —Proverbs 26:24, 25.
คัมภีร์ ไบเบิล เตือน ว่า “แม้ [นัก พูด ที่ หลอก ลวง] จะ พูด คํา ไพเราะ อย่า เชื่อ เขา เลย.”—สุภาษิต 26:24, 25.
Why not let someone else do it?
ทําไมไม่ให้คนอื่นทํา?
What are you gonna do?
จะทําอะไรน่ะ?
In some cultures, it is considered poor manners to address a person older than oneself by his first name unless invited to do so by the older one.
ใน บาง วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรม ไทย ถือ ว่า เป็น การ เสีย มารยาท ที่ จะ เรียก ผู้ มี อายุ มาก กว่า โดย ไม่ มี คํานํา หน้า ชื่อ.
When we give of ourselves to others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.
เมื่อ เรา ช่วยเหลือ คน อื่น ๆ พวก เขา ไม่ เพียง ได้ รับ ความ ช่วยเหลือ แต่ เรา ยัง ประสบ ความ สุข และ ความ อิ่ม ใจ พอ ใจ ใน ระดับ หนึ่ง ด้วย ซึ่ง ทํา ให้ เรา รับมือ กับ ภาระ ของ ตน เอง ได้ ง่าย ขึ้น.—กิจการ 20:35.
I want you to do a blood count, an EEG, and if they're negative, get them MRIs.
ฉันต้องการให้คุณตรวจเลือด วัดคลื่นสมอง และถ้ามันเป็นลบ พวกเขาควรทํา MRT
It's a hard problem because the water sloshes about, but it can do it.
มันเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะน้ํากระฉอกได้ แต่มือหุ่นนี้ก็เทน้ําได้
So what are you doing?
แล้วนายกําลังทําอะไรล่ะ?
Doing so should be an automatic reaction.
การ ทํา อย่าง นั้น น่า จะ เป็น ปฏิกิริยา ที่ เกิด ขึ้น โดย อัตโนมัติ.
When on earth he preached, saying: “The kingdom of the heavens has drawn near,” and he sent out his disciples to do the same.
เมื่อ อยู่ บน แผ่นดิน โลก พระองค์ ทรง ประกาศ ว่า “แผ่นดิน สวรรค์ มา ใกล้ แล้ว” และ พระองค์ ได้ ส่ง สาวก ของ พระองค์ ไป ประกาศ เช่น กัน.
Now, if we do 5, prime factorization of 5, well, 5 is just 1 and 5, so 5 is a prime number.
ทีนี้ ถ้าเราทํา 5, การแยกตัวประกอบ เฉพาะของ 5, ทีนี้, 5 ก็แค่ 1 กับ 5, 5 จึงเป็นจํานวนเฉพาะ.
You can also do this.
นี่คือสิ่งที่เด็กๆสอนคุณ คุณก็ทําได้
Ha, ha, my boy, what do you make of that? "
โรงงานกระดาษและโรงงาน.'Ha, Ha, เด็กของคุณจะทําในสิ่งที่ทําให้ของที่? "
Do the lights, wipers, horn, seat belts, and windows work?
ไฟ, ที่ ปัด น้ํา ฝน, แตร, เข็มขัด นิรภัย, และ หน้าต่าง ยัง ใช้ ได้ ไหม?
And I'll keep doing this for Patrícia, my namesake, one of the first tapirs we captured and monitored in the Atlantic Forest many, many years ago; for Rita and her baby Vincent in the Pantanal.
ฉันจะทําไปเรื่อยๆ เพื่อแพทริเซีย สมเสร็จตัวนึงที่เราจับและติดตามมันที่ป่าแอตแลนติก เมื่อหลายปีก่อน เพื่อริตาและลูกน้อยของมัน วินเซ็นท์ ที่แพนทานัล
And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out.
และเมื่อฉันได้คุยกับผู้พิพากษาทั่วอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันทําอยู่ตลอด พวกเขาพูดเหมือนกัน คือ เราเอาคนที่เป็นอันตรายเข้าคุก และเราปล่อยให้คนที่ไม่อันตราย คนที่ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงออกมา
What are you doing?
นี่คุณมาทําอะไร
(Micah 5:6-8) The Watch Tower commented: “This may be taken as an indication that some of the remnant will be on earth even after Armageddon is fought and will then have some more work to do in the name of the Lord and to his praise and glory.”
(มีคา 5:6-8) วอชเทาเวอร์ ฉบับ นั้น ชี้ แจง เพิ่ม เติม ว่า “ข้อ นี้ อาจ เข้าใจ เสมือน ว่า เป็น สิ่ง บ่ง บอก ชน ที่ เหลือ บาง คน จะ ยัง อยู่ ทาง โลก นี้ ภาย หลัง สงคราม อาร์มาเก็ดดอน และ ตอน นั้น จะ คง มี งาน ทํา อีก บ้าง ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ เพื่อ เป็น คํา สรรเสริญ และ สง่า ราศี แด่ พระองค์.”
But if you want a relationship, so do you get one.
แต่ถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ ไปหาสิ่งนี้มา
Do you hear that?
ได้ยินนั่นมั้ย
But put them all together for speech and they work the way fingers of expert typists and concert pianists do.
แต่ เมื่อ ให้ ทุก ส่วน ทํา งาน ร่วม กัน เพื่อ จะ พูด อวัยวะ เหล่า นี้ ก็ จะ ทํา งาน ได้ เช่น เดียว กับ นิ้ว ของ นัก พิมพ์ดีด ที่ ชํานาญ หรือ นัก เล่น เปียโน คอนเสิร์ต.
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
และ ถึง แม้ งาน เย็บ กระโจม ไม่ ใช่ งาน มี หน้า มี ตา และ ต้อง ใช้ แรง กาย มาก พวก เขา สุข ใจ ที่ ได้ ทํา งาน นี้ ทํา งาน ทั้ง “กลางวัน และ กลางคืน” เพื่อ ส่ง เสริม ผล ประโยชน์ ของ พระเจ้า เช่น เดียว กับ คริสเตียน สมัย ปัจจุบัน หลาย คน ที่ เลี้ยง ตัว เอง ด้วย การ ทํา งาน อาชีพ ไม่ เต็ม เวลา หรือ ทํา งาน ที่ มี ตาม ฤดู กาล เพื่อ สละ เวลา ส่วน ใหญ่ ช่วย ประชาชน ได้ ฟัง ข่าว ดี.—1 เธซะโลนิเก 2:9; มัดธาย 24:14; 1 ติโมเธียว 6:6.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ do ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ do

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว