had ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า had ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ had ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า had ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง มี หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า had

มี

verb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

However, because Mercator had included in his book Luther’s protest against indulgences in 1517, Chronologia was put on the Catholic Church’s index of prohibited books.
อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง จาก เมอร์เคเตอร์ ได้ นํา ข้อ คัดค้าน ของ ลูเทอร์ เกี่ยว กับ การ ขาย ใบ ลด โทษ บาป ใน ปี 1517 ไป ใส่ ไว้ ใน หนังสือ เล่ม นี้ โครโนโลเกีย จึง ถูก ใส่ ไว้ ใน ราย ชื่อ หนังสือ ต้อง ห้าม ของ คริสตจักร คาทอลิก.
The Gospel writers knew that Jesus had lived in heaven before coming to earth.
ผู้ เขียน พระ ธรรม กิตติคุณ ทราบ ว่า พระ เยซู เคย มี พระ ชนม์ ชีพ ใน สวรรค์ ก่อน เสด็จ มา ยัง แผ่นดิน โลก.
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.
And the Promised Land was right before them, so they had just to move toward it as a ship moves toward a light marking its destination.
แผ่นดิน ที่ สัญญา ไว้ ก็ อยู่ ตรง หน้า พวก เขา นั่น เอง ดัง นั้น พวก เขา ก็ แค่ มุ่ง หน้า ไป ยัง แผ่นดิน นั้น เหมือน เรือ ที่ มุ่ง หน้า ไป สู่ แสง สว่าง ที่ เป็น จุด หมาย ปลาย ทาง.
So, Honey Badger, last week, I had a revelation.
ฮันนี่แบดเจอร์ อาทิตย์ที่แล้ว ฉันเปิดเผยบางเรื่องออกไป
Many who became believers had come from faraway places and were without enough provisions to extend their stay in Jerusalem.
หลาย คน ที่ เปลี่ยน มา เป็น ผู้ มี ความ เชื่อ มา จาก ที่ ต่าง ๆ อัน ห่าง ไกล และ เตรียม สิ่ง จําเป็น มา ไม่ พอ ที่ จะ อยู่ นาน ๆ ใน กรุง เยรูซาเลม.
Coincidentally, the evening before, I had been accused of being responsible for the plight of the other prisoners because I would not join in their prayers to the Virgin Mary.
อย่าง ประจวบ เหมาะ ใน ตอน เย็น วัน ก่อน ผม ถูก กล่าวหา ว่า เป็น ต้น เหตุ ทํา ให้ นัก โทษ คน อื่น ตก อยู่ ใน สภาพ ลําบาก เพราะ ผม จะ ไม่ เข้า ร่วม ใน การ ที่ พวก เขา อธิษฐาน ถึง พระ แม่ มารี.
And they found that 100 percent of the children that had not eaten the marshmallow were successful.
และพวกเขาพบว่า 100% ของเด็กๆ ที่ไม่กินมาร์ชเมลโลว์ ประสบความสําเร็จ
While en route, news arrived that Great Britain and France had declared war on Germany.
ขณะ อยู่ ระหว่าง การ เดิน ทาง มี การ ประกาศ ข่าว ว่า บริเตนใหญ่ และ ฝรั่งเศส ประกาศ สงคราม กับ เยอรมนี แล้ว.
Interestingly, Satan had also told Eve that she would be “like God”!—Genesis 3:5.
น่า สนใจ ซาตาน ได้ บอก ฮาวา ด้วย ว่า เธอ จะ เป็น “เหมือน พระเจ้า”!—เยเนซิศ [ปฐม กาล] 3:5, ฉบับ แปล ใหม่.
Jehovah had commanded the Israelites to demolish the cities of seven nations in the land of Canaan, killing all their inhabitants.
พระ ยะโฮวา ทรง บัญชา ให้ ชาว อิสราเอล ทําลาย เมือง ของ เจ็ด ชน ชาติ ใน แผ่นดิน คะนาอัน และ ให้ ฆ่า ชาว เมือง เหล่า นั้น ทั้ง หมด.
I thought we had everybody.
ฉันคิดว่าเรามีทุกคน
Though specially appointed as a prophet by Jehovah, Ezekiel still had feelings, concerns, and needs.
ถึง แม้ จะ ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น พิเศษ จาก พระ ยะโฮวา ให้ เป็น ผู้ พยากรณ์ ยะเอศเคล ก็ ยัง มี ความ รู้สึก, ความ เป็น ห่วง และ ความ ต้องการ.
Jesus proved that he had the same love for us that his Father had.
พระ เยซู พิสูจน์ ว่า พระองค์ มี ความ รัก ต่อ เรา อย่าง เดียว กับ ที่ พระ บิดา มี.
During nearly eight years of war, Iran suffered an estimated 400,000 deaths —more battle deaths than the United States had during World War II!
ระหว่าง เกือบ แปด ปี ของ สงคราม อิหร่าน สูญ เสีย ชีวิต คน ไป ประมาณ 400,000 คน—ความ ตาย ใน การ สู้ รบ มาก กว่า ที่ สหรัฐ ประสบ ระหว่าง สงคราม โลก ที่ 2!
Hence, neither Adam nor Eve had any reason to feel a need for the fruit of the “tree of the knowledge of good and bad.”
เนื่อง จาก เหตุ นี้ อาดาม และ ฮาวา จึง ไม่ มี เหตุ ผล ใด ๆ เลย ที่ จะ รู้สึก ว่า จําเป็น ต้อง กิน ผล จาก “ต้น ไม้ ที่ ให้ ความ รู้ ใน เรื่อง ความ ดี และ ความ ชั่ว นั้น.”
His core temperature had dropped to 77 degrees.
อุณหภูมิร่างกายของเด็กคนนั้นลดลงจนถึง 77 องศาฟาเรนไฮต์ ( 25 องศาเซลเซียส )
From then on they began to approach us more freely and listen to what we had to say about God’s Kingdom.
ตั้ง แต่ นั้น พวก เขา เริ่ม เข้า หา เรา อย่าง สะดวก ใจ ยิ่ง ขึ้น และ ฟัง สิ่ง ที่ เรา พูด เกี่ยว กับ ราชอาณาจักร ของ พระเจ้า.
The time had not yet come for the weedlike imitation Christians to be separated from the true Christian wheat.
ยัง ไม่ ถึง เวลา ที่ คริสเตียน ปลอม ซึ่ง เป็น เหมือน วัชพืช จะ ถูก แยก ออก จาก คริสเตียน แท้ ที่ เป็น เหมือน ข้าว สาลี.
Our community, formerly known as the Forrest River Mission, had provisions for schooling from grade one through grade five.
ชุมชน ของ เรา เมื่อ ก่อน เป็น ที่ รู้ จัก กัน ว่า เขต ปกครอง ฟอร์เรสต์ ริเวอร์ ได้ จัด เตรียม การ เรียน การ สอน ตั้ง แต่ ชั้น ประถม ปี ที่ หนึ่ง ถึง ปี ที่ ห้า.
We gathered enough material to make a fire, cooked the last food we had, and started back on foot.
เรา เก็บ รวบ รวม ไม้ พอ ที่ จะ ก่อ ไฟ และ ทํา อาหาร จาก เสบียง ที่ เหลือ อยู่ และ เดิน ทาง กลับ ด้วย เท้า.
Usually, we made our courier trips on Saturday afternoon or Sunday, when Father had time off from work.
ปกติ เรา เดิน ทาง ส่ง ข่าวสาร ตอน บ่าย วัน เสาร์ หรือ วัน อาทิตย์ เมื่อ พ่อ ไม่ ได้ ไป ทํา งาน.
I just wanted to make sure you had everything you need before I left.
ข้าอยากให้แน่ใจ ว่าท่านมีทุกอย่างที่ต้องการ ก่อนที่ข้าจะไป
I never even had a chance.
ฉันไม่เคยได้มีโอกาส
Doing it competitively, had a sponsored team and everything like that.
เล่นแบบแข่งขันกัน มีสปอนเซอร์ให้กับทีม และอะไรประมาณนั้น

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ had ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ had

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว