world ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า world ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ world ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า world ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง โลก, ชาวโลก, พิภพ, โลก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า world

โลก

nounadjective (the earth)

Currently Burj Khalifa is the tallest skyscraper in the world.
บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ปัจจุบันเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

ชาวโลก

noun

It is true that people in the world manifest goodness to a degree.
จริง อยู่ ที่ ชาว โลก สําแดง ความ ดี ให้ ประจักษ์ ใน ระดับ หนึ่ง.

พิภพ

verb

I've seen worlds you've never known about!
ข้าได้เห็นหลายพิภพที่เจ้าไม่รู้จัก!

โลก

noun

Currently Burj Khalifa is the tallest skyscraper in the world.
บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ปัจจุบันเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
Once I launch my Forever Puppies to every corner of the world... they'll be so adorable...
เมื่อฉันปล่อยน้องหมาตลอดกาลสู่ทุกมุมโลก พวกมันจะน่ารักม้ากมาก
21 And he cometh into the world that he may asave all men if they will hearken unto his voice; for behold, he suffereth the pains of all men, yea, the bpains of every living creature, both men, women, and children, who belong to the family of cAdam.
๒๑ และพระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อพระองค์จะทรงช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอดกหากพวกเขาจะสดับฟังสุรเสียงของพระองค์; เพราะดูเถิด, พระองค์ทรงทนรับความเจ็บปวดของมนุษย์ทั้งปวง, แท้จริงแล้ว, ความเจ็บปวดขของชาวโลกที่มีชีวิตทุกคน, ทั้งชาย, หญิง, และเด็ก, ที่เป็นของครอบครัวอาดัมค.
So notes a report from Ireland about the state of the world.
นี่ คือ สิ่ง ที่ รายงาน หนึ่ง จาก ไอร์แลนด์ กล่าว เกี่ยว กับ สถานการณ์ ของ โลก.
It's the only window open to the outside world...
ที่ที่เป็นหน้าต่างแห่งเดียวที่เปิดสู่โลกภายนอก
So for all of these reasons, all of these ecosystem services, economists estimate the value of the world's coral reefs in the hundreds of billions of dollars per year.
ฉะนั้น ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ด้วยการรับใช้ระบบนิเวศทั้งหมดนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดคะเนมูลค่าของแนวปะการัง ไว้อยู่ที่หลักแสนล้านดอลลาร์ต่อปี
In that new world, human society will be united in worship of the true God.
ใน โลก ใหม่ สังคม มนุษย์ จะ เป็น เอกภาพ ใน การ นมัสการ พระเจ้า เที่ยง แท้.
Sounds like my world.
ฟังดูเหมือนโลกของผม
During nearly eight years of war, Iran suffered an estimated 400,000 deaths —more battle deaths than the United States had during World War II!
ระหว่าง เกือบ แปด ปี ของ สงคราม อิหร่าน สูญ เสีย ชีวิต คน ไป ประมาณ 400,000 คน—ความ ตาย ใน การ สู้ รบ มาก กว่า ที่ สหรัฐ ประสบ ระหว่าง สงคราม โลก ที่ 2!
Then Jesus said that people would be acting just like that before this world ends. —Matthew 24:37-39.
แล้ว พระ เยซู ก็ ตรัส ว่า ผู้ คน จะ ทํา อย่าง เดียว กัน นั้น ก่อน ที่ โลก นี้ จะ ถึง กาล อวสาน.—มัดธาย 24:37-39, ล. ม.
“Reducing the cost burden on road users can help bring down logistics costs and increase Thailand’s competitiveness in the long run,” said Annette Dixon, the World Bank Country Director for Thailand. “We know that countries that have invested in infrastructure have reaped the benefits by increasing their economic growth as well as their position in the global market.”
“การช่วยลดภาระด้านต้นทุนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นจะมีส่วนช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าถูกลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อศักยภาพในการแข่งขันของไทยในระยะยาว” นางแอนเน็ต ดิกสัน ผู้อํานวยการธนาคารโลกประจําประเทศไทยกล่าว
(b) What contrast does Jehovah see when he observes today’s world?
(ข) เมื่อ มอง ดู โลก ใน ทุก วัน นี้ พระ ยะโฮวา เห็น ความ แตกต่าง อะไร?
The League ceased to function when the second world war broke out, but after the war, its spirit was revived in the United Nations, which still exists.
สันนิบาต ชาติ ได้ เลิก ปฏิบัติ งาน เมื่อ สงคราม โลก ที่ สอง ระเบิด ขึ้น แต่ ภาย หลังสงคราม นั้น เจตนารมณ์ ของ องค์การ นั้น ได้ กลับ ฟื้น ขึ้น มา ใน สหประชาชาติ ซึ่ง ยัง คง ดํารง อยู่.
She meant the world to him.
เธอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขา
You're in the middle of the world, man.
นายกําลังอยู่ใจกลางโลกนะเพื่อน
(John 17:3) In this way you can learn how to be among those to whom Jesus will say: “Come, you who have been blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the founding of the world.”
(โยฮัน 17:3) โดย วิธี นี้ คุณ จะ เรียน รู้ ได้ ถึง วิธี ที่ จะ อยู่ ใน ท่ามกลาง บรรดา คน เหล่า นั้น ซึ่ง พระ เยซู จะ ตรัส ว่า “ท่าน ทั้ง หลาย ที่ ได้ รับ พระ พร จาก พระ บิดา ของ เรา จง มา รับ เอา แผ่นดิน ซึ่ง ได้ ตระเตรียม ไว้ สําหรับ ท่าน ทั้ง หลาย ตั้ง แต่ แรก สร้าง โลก.”
And that was the first introduction of essentially a military concept of strategy into the business world.
และนั่นคือการถือกําเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก ของแนวคิดด้านกลยุทธ์ทางทหาร ที่นํามาใช้ในวงการธุรกิจ
From table “Significant Earthquakes of the World” in the book Terra Non Firma, by James M.
จาก ตาราง “แผ่นดิน ไหว ครั้ง สําคัญ ของ โลก” ใน หนังสือ เทอรา โนน เฟอร์มา โดย เจมส์ เอ็ม.
You know, we call it " The Old World " for a reason.
รู้ไหม พวกเขาให้เหตุผลว่ามันคือ " โลกใบเก่า "
However, thinking of all the issues that could arise if I was to teach music, such as being asked to teach or play religious and nationalistic music, I decided to pursue something else and was assigned to teach world history.
อย่าง ไร ก็ ตาม เมื่อ คํานึง ถึง สิ่ง ต่าง ๆ ทั้ง หมด ที่ จะ เกิด ขึ้น หาก ดิฉัน เป็น ครู สอน ดนตรี อย่าง เช่น ตอน ถูก ขอ ให้ บรรเลง หรือ สอน เพลง ด้าน ศาสนา หรือ ดนตรี ที่ แสดง ความ เป็น ชาติ นิยม ดิฉัน ตัดสิน ใจ ที่ จะ ทํา งาน อื่น และ ได้ รับ การ มอบหมาย ให้ สอน ประวัติศาสตร์ โลก.
28 As we have noted, during the closing months of World War II, Jehovah’s Witnesses reaffirmed their determination to magnify God’s rulership by serving him as a theocratic organization.
28 ดัง ที่ เรา ได้ สังเกต ระหว่าง เดือน ท้าย ๆ ของ สงคราม โลก ครั้ง ที่ สอง พยาน พระ ยะโฮวา ยืน ยัน อีก ครั้ง ถึง ความ ตั้งใจ แน่วแน่ ที่ จะ เชิดชู อํานาจ การ ปกครอง ของ พระเจ้า โดย รับใช้ พระองค์ ฐานะ เป็น องค์การ ตาม ระบอบ ของ พระเจ้า.
Heron of Alexandria created the world’s first steam engine over a thousand years before it was finally reinvented during the Industrial Revolution.
เฮรอนแห่งอเล็กซานเดรีย สร้างเครื่องจักรไอน้ําแรกของโลก มากกว่าพันปี ก่อนที่มันจะถูกประดิษฐ์ขึ้นอีกครั้ง ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม
He will quickly realize that he is now part of a world that is getting more and more violent.
เขา จะ รู้สึก ทันที ว่า ตอน นี้ เขา เป็น ส่วน ของ โลก ที่ รุนแรง มาก ขึ้น ทุก ที.
Obeying them brings us a measure of joy and satisfaction that we could never find elsewhere in this troubled world.
การ เชื่อ ฟัง พระ บัญญัติ เหล่า นั้น ทํา ให้ เรา มี ความ ยินดี และ ความ พึง พอ ใจ ชนิด ที่ เรา จะ ไม่ มี วัน พบ ได้ จาก แหล่ง อื่น ใน โลก ที่ ยุ่งยาก นี้.
27 Today, we face the end of Satan’s entire world.
27 ทุก วัน นี้ อวสาน ของ โลก ทั้ง สิ้น ของ ซาตาน อยู่ ตรง หน้า เรา.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ world ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ world

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว