Co znamená think v Angličtina?

Jaký je význam slova think v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat think v Angličtina.

Slovo think v Angličtina znamená myslet, domnívat se, myslet si, že, přemýšlet o, uvažovat, popřemýšlet, promyslet, vzpomínat si na, myslet na, zastávat názor, být názoru, vymyslet, považovat, pokládat, zvažovat, promyslet si, přemýšlet, pomyslet na, očekávat, myslet dopředu, promyslet, vymyslet, bát se pomyslet, bát se pomyslet, To si nemyslím., myslím, že ano, nemít nejlepší mínění o, vzpomenout si, přemýšlet nahlas, think-tank, promyslet, dobře si rozmyslet, mít dobré mínění o. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova think

myslet, domnívat se

transitive verb (hold an opinion)

I think that we should take that road. Perhaps this painting would look better on that wall; what do you think?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jsem toho názoru, že dětem by se nemělo povolovat všechno.

myslet si, že

transitive verb (believe)

I think Tom's coming with us. I'll just ask him.
Myslím si, že Tom jde s námi. Jen se ho zeptám.

přemýšlet o

transitive verb (be preoccupied with)

He was saddened, and thought about her situation all the time.
Byl smutný a celou dobu přemýšlel o její situaci.

uvažovat

transitive verb (intend, determine)

I think I'll go to the grocer's now.
Uvažuji, že zajdu do obchodu.

popřemýšlet

intransitive verb (reflect, consider)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Bert stepped outside to think for a moment.
Bert šel na chvíli ven, aby si mohl popřemýšlet.

promyslet

(consider)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't know at the moment; I need to think about it again.
Teď nevím, budu o tom ještě muset popřemýšlet.

vzpomínat si na

transitive verb (remember)

Can you think of what we did last weekend?
Vzpomínáš si, co jsme dělali minulý víkend?

myslet na

verbal expression (consider possibility) (zvažovat možnost)

Don't even think about asking me to do you any more favours!
Vůbec nemysli na to, že ode mě budeš ještě něco chtít!

zastávat názor, být názoru

intransitive verb (regard as appropriate)

He thought it was right to pay his taxes.
Zastával názor, že platit daně je správné.

vymyslet

(devise, invent) (něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He thought of a new way to manufacture pencils.
Vymyslel nový způsob, jak vyrábět tužky.

považovat, pokládat

intransitive verb (consider to be sthg)

Yes, I think of him as a friend.
Ano, považuji jej za přítele.

zvažovat

verbal expression (consider: doing [sth]) (udělání něčeho)

We're thinking of going to that new Italian restaurant tonight.

promyslet si

verbal expression (informal (consider)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Have a think, and tell me what you want to do.

přemýšlet

intransitive verb (meditate, daydream)

Don't bother him, he's thinking.
Neruš ho, přemýšlí.

pomyslet na

(take into account)

You can't leave me! Think of the children!
Nemůžeš mne opustit! Pomysli na děti!

očekávat

transitive verb (expect)

What do you think will happen?
Co očekáváš, že se stane?

myslet dopředu

phrasal verb, intransitive (predict, prepare for future) (přen.: předvídat)

When I pack for a vacation, I try to think ahead and bring all the items that I might need.

promyslet

phrasal verb, transitive, separable (consider, deliberate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Think over what I said and let me know tomorrow what your decision is.

vymyslet

phrasal verb, transitive, separable (invent, devise)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Hey Jane, I just thought up a solution to your problem!

bát se pomyslet

verbal expression (find unpleasant to imagine)

"Daisy's married someone she's only just met? I wonder how that's going to turn out." "I dread to think."

bát se pomyslet

verbal expression (find unpleasant to imagine)

I dread to think how the victim's family must be feeling.

To si nemyslím.

interjection (I believe not)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
When Tom asked me if Sally was coming to the party I replied "I don't think so".

myslím, že ano

interjection (I believe that to be true)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
"Is he coming with us?" "I think so, but let me call him to make sure."

nemít nejlepší mínění o

verbal expression (informal (be unimpressed by)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I did not think much of that artist's new exhibit, I thought it was trite.

vzpomenout si

(try to remember)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Try to think back: do you recall noticing anything unusual about him?

přemýšlet nahlas

verbal expression (say what you are thinking)

think-tank

noun (problem-solving group) (nevládní výzkumné centrum)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The Rand Corporation is a famous think tank in the US.

promyslet

(consider fully) (důkladně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Juliet had to think through Romeo's wedding proposal. I need to think it through before making a decision.

dobře si rozmyslet

verbal expression (reconsider [sth])

Než se člověk rozhodne mít děti, je dobré si vše dobře rozmyslet.

mít dobré mínění o

verbal expression (respect, admire)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Amy's parents think well of her new boyfriend.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu think v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova think

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.