Co znamená thought v Angličtina?

Jaký je význam slova thought v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat thought v Angličtina.

Slovo thought v Angličtina znamená nápad, názor, úvaha, úmysl, záměr, zvážení, uvážení, myšlení, rozum, myslet, domnívat se, myslet si, že, přemýšlet o, uvažovat, popřemýšlet, promyslet, vzpomínat si na, myslet na, zastávat názor, být názoru, vymyslet, považovat, pokládat, zvažovat, promyslet si, přemýšlet, pomyslet na, očekávat, přivedení k rozumu, v zamyšlení, námět k zamyšlení, zamyslet se nad, zvážit, důkladně promyslet, tak na to zapomeň, změna názoru, pochyby, pochybnosti, váhání, zvažovaný, uvažovaný, promyšlený, podnětný, promyšlený, sled myšlenek, kdo by si to byl pomyslel?. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova thought

nápad

noun (idea)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I just had a thought: What if we work together?
Dostal jsem zrovna takový nápad. Co kdybychom pracovali společně?

názor

noun (result of thinking) (výsledek přemýšlení)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Having considered the matter, my thought now is that we should give him the job.
Podle mého mínění bychom mu tu práci dát měli.

úvaha

noun (act of thinking)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The boy was lost in thought.
Chlapec se oddal svým úvahám.

úmysl, záměr

noun (purpose)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
His thought was to help.
Jeho úmyslem (or: záměrem) bylo pomáhat.

zvážení, uvážení

noun (consideration)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
She gave a lot of thought to her decision. This matter needs some thought.
Rozhodla se až po důkladném uvážení.

myšlení

noun (philosophy)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Philosophers study a body of thought.

rozum

noun (reasoning)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
You should employ thought, not emotion, to come to a solution.

myslet, domnívat se

transitive verb (hold an opinion)

I think that we should take that road. Perhaps this painting would look better on that wall; what do you think?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jsem toho názoru, že dětem by se nemělo povolovat všechno.

myslet si, že

transitive verb (believe)

I think Tom's coming with us. I'll just ask him.
Myslím si, že Tom jde s námi. Jen se ho zeptám.

přemýšlet o

transitive verb (be preoccupied with)

He was saddened, and thought about her situation all the time.
Byl smutný a celou dobu přemýšlel o její situaci.

uvažovat

transitive verb (intend, determine)

I think I'll go to the grocer's now.
Uvažuji, že zajdu do obchodu.

popřemýšlet

intransitive verb (reflect, consider)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Bert stepped outside to think for a moment.
Bert šel na chvíli ven, aby si mohl popřemýšlet.

promyslet

(consider)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't know at the moment; I need to think about it again.
Teď nevím, budu o tom ještě muset popřemýšlet.

vzpomínat si na

transitive verb (remember)

Can you think of what we did last weekend?
Vzpomínáš si, co jsme dělali minulý víkend?

myslet na

verbal expression (consider possibility) (zvažovat možnost)

Don't even think about asking me to do you any more favours!
Vůbec nemysli na to, že ode mě budeš ještě něco chtít!

zastávat názor, být názoru

intransitive verb (regard as appropriate)

He thought it was right to pay his taxes.
Zastával názor, že platit daně je správné.

vymyslet

(devise, invent) (něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He thought of a new way to manufacture pencils.
Vymyslel nový způsob, jak vyrábět tužky.

považovat, pokládat

intransitive verb (consider to be sthg)

Yes, I think of him as a friend.
Ano, považuji jej za přítele.

zvažovat

verbal expression (consider: doing [sth]) (udělání něčeho)

We're thinking of going to that new Italian restaurant tonight.

promyslet si

verbal expression (informal (consider)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Have a think, and tell me what you want to do.

přemýšlet

intransitive verb (meditate, daydream)

Don't bother him, he's thinking.
Neruš ho, přemýšlí.

pomyslet na

(take into account)

You can't leave me! Think of the children!
Nemůžeš mne opustit! Pomysli na děti!

očekávat

transitive verb (expect)

What do you think will happen?
Co očekáváš, že se stane?

přivedení k rozumu

noun (reminder of harsh reality)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's a sobering thought that thousands of graduates will never find a job.

v zamyšlení

expression (thinking intensely)

Deep in thought, she didn't hear him call her name.

námět k zamyšlení

noun (figurative ([sth] worth thinking about)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Yes, your ideas have certainly given me food for thought!

zamyslet se nad

verbal expression (informal (consideration)

Most people don't give a second thought to the problems of the homeless.

zvážit

verbal expression (informal (rethink)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He dropped what he was doing and went to her without giving it a second thought.

důkladně promyslet

verbal expression (consider)

Before planting a tree you need to give thought to what is suitable for your garden.

tak na to zapomeň

interjection (God forbid)

Beryl could become my new boss; perish the thought!

změna názoru

interjection (informal (change of mind)

I need to speak to the kids about this; on second thoughts, perhaps I'll wait until my husband gets home.

pochyby, pochybnosti

plural noun (regrets, doubts)

Gary is having second thoughts about joining the army.

váhání

noun (hesitation, consideration)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
She accepted the job without a second thought.

zvažovaný, uvažovaný

adjective (informal (taken into consideration)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

promyšlený

adjective (planned, considered)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

podnětný

adjective (that makes you think)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This book on consumerism is a thought-provoking read.

promyšlený

adjective (informal (devised, invented)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

sled myšlenek

noun (sequence of ideas)

I got confused when I was explaining it, and lost my train of thought.
Trochu jsem se do toho vysvětlování zapletl a ztratil jsem nit.

kdo by si to byl pomyslel?

interjection (expressing surprise)

Wow, that's really interesting – who would've thought?

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu thought v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova thought

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.