Co znamená will v Angličtina?

Jaký je význam slova will v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat will v Angličtina.

Slovo will v Angličtina znamená -, závěť, vůle, vůle, přání, vůle, , -, -, -, -, -, -, -, -, snažit se přimět, přát si, , přát si, odkázat, jak je libo, svobodná vůle, dobrá vůle, souhlas, renomé, budou padat hlavy, Budeš mi chybět!, zlá vůle, , ze svobodné vůle, svobodná vůle, rozkaz, sebekontrola, disciplína. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova will

-

auxiliary verb (future: about to, going to) (vyjádřeno časem slovesa)

I will cook dinner tomorrow.
Zítra uvařím večeři.

závěť

noun (law: testament)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Her father left her the house in his will.
Otec ji v závěti odkázal ten dům.

vůle

noun (determination)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She accomplished the task through sheer will.
Podařilo se jí to jen silou vůle.

vůle

noun (faculty of conscious decisions)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The power of the will often exceeds logic.

přání

noun (wish)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
She went against her father's will and married the musician.

vůle

noun (volition) (boží)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My grandmother says that what happens is God's will.

noun (with qualifying adjective (disposition)

I bear him no ill will, in spite of what he has done.

-

auxiliary verb (be willing or disposed to)

The elderly will sacrifice for their grandchildren if they have to.
Staří lidé se pro svá vnoučata v případě potřeby obětují.

-

auxiliary verb (be required or expected to)

You will present yourself to the commanding officer immediately.
Okamžitě se budete hlásit u velícího důstojníka.

-

auxiliary verb (may be expected to)

She will not have given up hope, as he was only reported missing this morning.
Naděje se vzdávat nebude, jelikož je pohřešovaný teprve od dnešního rána.

-

auxiliary verb (may be supposed to)

This will be the place, at least if I have understood the directions.
Tohle bude to místo, alespoň pokud jsem pochopil instrukce.

-

auxiliary verb (be sure to)

Most people talk about helping others, but will take good care of themselves first.
Většina lidí mluví o pomoci ostatním, ale v první řadě se starají sami o sebe.

-

auxiliary verb (habitual action)

They will forget to wash at least some of the pots.
Určitě zapomenou umýt pár hrnců.

-

auxiliary verb (negative (ability)

The lock will not open.
Zámek se nechce otevřít.

-

auxiliary verb (be determined to)

"From our very first date I've wanted to marry her, and I will", he thought.
„Chtěl jsem si ji vzít od prvního setkání a také si ji vezmu,“ pomyslel si.

snažit se přimět

verbal expression (try to influence with thoughts) (silou vůle)

He willed the plant to survive, but it withered in the drought.

přát si

transitive verb (literary (wish, want)

Do what you will! I'm leaving in five minutes.

transitive verb (bring willpower to bear on)

If the runner wills it enough, he could break the record.

přát si

transitive verb (make happen by wishing)

It doesn't just happen. You need to will it to happen.

odkázat

transitive verb (bequeath) (po smrti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She didn't will anything to her family, and left her estate to charity.

jak je libo

adverb (whenever wished)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She just comes and goes at will.

svobodná vůle

noun (choice, freedom to choose)

Are all things preordained by God or does the individual have free will?

dobrá vůle

noun (kindness)

We helped the neighbors repair their fence as a gesture of goodwill.

souhlas

noun (consent, willingness)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Very few people pay their taxes with complete goodwill.

renomé

noun (business asset) (firmy)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The price of the business reflects both tangible assets and goodwill.

budou padat hlavy

expression (figurative (People will be fired.) (hovorový výraz, přeneseně)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Heads will roll when the manager finds out who broke the machine.

Budeš mi chybět!

interjection (I will feel your absence)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Goodbye, son. I'll miss you.

zlá vůle

noun (resentment, bad feeling)

There is clearly a feeling of ill will between the two politicians.

noun (legal statement of long-term wishes)

ze svobodné vůle

expression (out of choice)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Do you marry this man of your own free will? I retired of my own free will; I was not fired.

svobodná vůle

noun (personal choice)

It was my own free will to start this project so I can't blame anyone else when things get tough.

rozkaz

interjection (informal (expressing agreement to do [sth]) (neformální: vyjádření souhlasu)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
“Joe, please take out the garbage.” "Will do, Mom!"
„Joe, vynes prosím odpadky.“ „Rozkaz, mami!"“

sebekontrola, disciplína

noun (determination)

I'd like to give up smoking but unfortunately don't have the will power.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu will v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova will

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.