time ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า time ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ time ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า time ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เวลา, ครั้ง, กาล, ไทม์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า time

เวลา

noun (inevitable passing of events)

I often read comic books in my spare time at work.
ฉันอ่านหนังสือการ์ตูนตอนเวลาเหลือ ที่ทํางานบ่อยๆ

ครั้ง

noun (instance or occurrence)

กาล

noun

What will happen to me due to the change in the time line?
การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา มันจะส่งผลยังไงกับผมกันนะ?

ไทม์

noun (Time (magazine)

You sit on the bench, open the Times to the international section.
นายนั่งอยู่ที่เก้าอี้หิน อ่านหนังสือพิมพ์ไทม์ หน้าข่าวต่างประเทศ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Yeah, I ran it three times.
ใช่ ฉันตรวจสอบมัน 3 ครั้งแล้ว
“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.
19 ครั้น ถึง เวลา ไซรัส แห่ง เปอร์เซีย ก็ มี ชัย เหนือ บาบูโลน อย่าง ที่ ได้ พยากรณ์ ไว้.
This kind of thing happens all the time
สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
I learned it from Grandma the last time.
ฉันเรียนมาจากคุณยายเมื่อครั้งสุดท้าย
A times the 0 vector is equal to the 0 vector.
A คูณเวกเตอร์ 0 เท่ากับเวกเตอร์ 0
Having the time of her life.
ได้มีเวลาใช้เวลาของเธอ
Our love shall survive longer than any time
# รักเราจะยังคงอยู่ # # ตราบนานเท่านาน #
Let's multiply this first equation over here times - 1.
ลองทําดู ลองคูณสมการแรกตรงนี้ด้วยลบ 1 แล้วกัน
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out.
และเมื่อฉันได้คุยกับผู้พิพากษาทั่วอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันทําอยู่ตลอด พวกเขาพูดเหมือนกัน คือ เราเอาคนที่เป็นอันตรายเข้าคุก และเราปล่อยให้คนที่ไม่อันตราย คนที่ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงออกมา
Like today, you barely made it to the mine on time.
ก็เหมือนวันนี้ไง เธอมาไม่ทันเวลา
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
และ ถึง แม้ งาน เย็บ กระโจม ไม่ ใช่ งาน มี หน้า มี ตา และ ต้อง ใช้ แรง กาย มาก พวก เขา สุข ใจ ที่ ได้ ทํา งาน นี้ ทํา งาน ทั้ง “กลางวัน และ กลางคืน” เพื่อ ส่ง เสริม ผล ประโยชน์ ของ พระเจ้า เช่น เดียว กับ คริสเตียน สมัย ปัจจุบัน หลาย คน ที่ เลี้ยง ตัว เอง ด้วย การ ทํา งาน อาชีพ ไม่ เต็ม เวลา หรือ ทํา งาน ที่ มี ตาม ฤดู กาล เพื่อ สละ เวลา ส่วน ใหญ่ ช่วย ประชาชน ได้ ฟัง ข่าว ดี.—1 เธซะโลนิเก 2:9; มัดธาย 24:14; 1 ติโมเธียว 6:6.
That would include taking the correct dosage at the right times, in the proper manner, and for the right medical reason.
นั่น รวม ถึง การ กิน ยา ถูก ขนาด และ ถูก เวลา, ใน วิธี ที่ ถูก ต้อง, และ ด้วย เหตุ ผล ด้าน การ รักษา ที่ ถูก ต้อง.
I lost a towel here a long time ago.
ฉันเคยทําผ้าเช็ดตัวหล่นตรงนี้เมื่อนานมาแล้ว
To have enough time for theocratic activities, we need to identify and minimize time wasters.
เพื่อ จะ มี เวลา พอ สําหรับ กิจกรรม ตาม ระบอบ ของ พระเจ้า เรา จําเป็น ต้อง รู้ แน่ ถึง สิ่ง ที่ ทํา ให้ เปลือง เวลา และ ทํา ให้ มัน มี น้อย ลง.
What is needed in order to make time for regular Bible reading?
ต้อง ทํา อย่าง ไร จึง จะ มี เวลา สําหรับ การ อ่าน คัมภีร์ ไบเบิล เป็น ประจํา?
The animal can hold this defensive position for a considerable time.
เม่น สามารถ อยู่ ใน ท่า นี้ ได้ นาน ที เดียว.
Focus all of your time and attention on the kids who are on the bubble, the so-called "bubble kids" -- kids where your intervention can get them just maybe over the line from failing to passing.
ที่ปรึกษาแนะให้ครูทุ่มเทเวลาและสมาธิทั้งหมด ไปกับเด็กที่อยู่บนฟองสบู่ เด็กที่เรียกกันว่า เด็กฟองสบู่ -- เด็กที่การกระทําของครู อาจช่วยพยุงให้พวกเขาข้ามเส้น จากสอบตกเป็นสอบผ่าน
They spend more time with their kids than their fathers ever spent with them.
พวกเขาใช้เวลากับลูก ๆ มากขึ้น มากกว่าเมื่อตอนคุณพ่อของเขาทํากับเขา
Not only does this insulate the bird against extreme cold but it also enables it to move two or three times faster than it otherwise could.
ขน ของ มัน นอก จาก จะ เป็น ฉนวน ที่ ปก ป้อง มัน จาก สภาพ อากาศ ที่ หนาว เย็น อย่าง หฤโหด แล้ว ยัง ช่วย ให้ มัน ว่าย น้ํา ได้ เร็ว ขึ้น สอง หรือ สาม เท่า.
The Time of Messiah’s Coming Revealed
การ เปิด เผย เวลา ที่ พระ มาซีฮา เสด็จ มา
At first, some are apprehensive about calling on businesspeople, but after they try it a few times, they find it both interesting and rewarding.
ที แรก ๆ บาง คน กลัว การ เข้า พบ พวก นัก ธุรกิจ แต่ หลัง จาก พวก เขา พยายาม สอง สาม ครั้ง เขา พบ ว่า การ ทํา เช่น นี้ น่า สนใจ และ มี ผล ดี.
Every time you buy an item from your account, you’ll see a message letting you know if you’re getting close to or are over your budget.
ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าจากบัญชีก็จะเห็นข้อความแจ้งว่าคุณใช้จ่ายเกือบเต็มงบประมาณหรือเกินงบประมาณไปแล้ว
And one of the things that's emerged in my short time here is that TED has an identity.
และสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบในช่วงเวลาสั้นๆที่นี่ คือ TED มีความเป็นอัตลักษณ์

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ time ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ time

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว