finished ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า finished ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ finished ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า finished ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ยุติ, สิ้นสุด, เสร็จ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า finished

ยุติ

adjective

Incidentally, the final trip had to be terminated before it was finished.”
ทว่า ทัศนศึกษา ครั้ง สุด ท้าย นั้น ต้อง ยุติ ก่อน กําหนด.”

สิ้นสุด

verb

No matter what it takes, I'm finishing this mission.
ไม่มีอะไรสําคัญอีกต่อไป ภาระกิจของข้าสิ้นสุดลงแล้ว

เสร็จ

verb

If I work all night they'll be finished tomorrow.
ถ้าผมทํางานตลอดทั้งคืนที่พวกเขาจะ จะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

We finished LaGuerta's cacerola de camarones and Masuka's chocolate lava cake, and Astor told me she hated living here.
แล้วก็ชอคโกแลตเค้กของมาซุกะ แล้วเอสเตอร์้ก็บอกฉันว่า เธอเกลียดที่ต้องอยู่ที่นี่
Um, we can finish this later.
อืม ไว้เราค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังก็ได้ค่ะ
Under normal circumstances, animal remains that are left uneaten are finished off by bacteria as well as mechanical and chemical agents, such as wind and water.
ใน สภาพการณ์ ปกติ ทั่ว ไป ซาก สัตว์ ที่ ไม่ ถูก สัตว์ อื่น กิน จะ ถูก ย่อย สลาย โดย แบคทีเรีย รวม ทั้ง กระบวนการ ทาง เคมี และ กลศาสตร์ เช่น น้ํา และ ลม.
We're finished here.
เราเสร็จธุระแล้ว
We can finish the job.
เราทําให้มันสําเร็จได้
He finished his earthly course on July 5, 1991, not long after taking his regular turn as chairman of morning worship at Watchtower Farms.
เขา ได้ จบ ชีวิต ทาง ภาคพื้น โลก ของ เขา ใน วัน ที่ 5 กรกฎาคม 1991 ไม่ นาน หลัง จาก ทํา หน้า ที่ หมุน เวียน ปกติ ของ เขา ฐานะ ประธาน ใน การ นมัสการ ตอน เช้า ณ วอชเทาเวอร์ ฟาร์ม.
Finished my prelims.
ผมตรวจสอบเบื้องต้นเสร็จแล้ว
4 And it came to pass that after I had finished the ship, according to the word of the Lord, my brethren beheld that it was good, and that the workmanship thereof was exceedingly fine; wherefore, they did ahumble themselves again before the Lord.
๔ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากข้าพเจ้าต่อเรือเสร็จ, ตามพระดํารัสของพระเจ้า, พี่ ๆ ข้าพเจ้าเห็นว่าเรือนั้นดี, และเห็นว่าฝีมือต่อเรือนั้นยอดเยี่ยมนัก; ด้วยเหตุนี้, พวกเขานอบน้อมถ่อมตนกต่อพระพักตร์พระเจ้าอีกครั้ง.
I have to finish my extra credit.
ฉันจําเป็นต้องทําเพื่อคะแนนพิเศษ
I finished examining the book in a few days and had to admit that what the Bible actually states about creation does not contradict the known scientific facts concerning life on earth.
ผม ตรวจ สอบ หนังสือ เล่ม นั้น เสร็จ ภาย ใน เวลา สอง สาม วัน และ ต้อง ยอม รับ ว่า จริง ๆ แล้ว สิ่ง ที่ คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว เกี่ยว กับ การ สร้าง โลก ไม่ ขัด แย้ง กับ ข้อ เท็จ จริง ทาง วิทยาศาสตร์ ซึ่ง เป็น ที่ รู้ กัน เกี่ยว กับ ชีวิต บน แผ่นดิน โลก.
Actually, we weren't finished.
จริงๆแล้ว เรายังไม่เสร็จ
“My food is for me to do the will of him that sent me and to finish his work.” —JOHN 4:34.
“อาหาร ของ เรา คือ การ ทํา ตาม พระ ประสงค์ ของ พระองค์ ผู้ ทรง ใช้ เรา มา และ ทํา การ ของ พระองค์ ให้ สําเร็จ.”—โยฮัน 4:34
17 Finally, completing this part of the vision, John tells us: “And the sanctuary became filled with smoke because of the glory of God and because of his power, and no one was able to enter into the sanctuary until the seven plagues of the seven angels were finished.”
17 ใน ที่ สุด นิมิต ส่วน นี้ สิ้น สุด ลง เมื่อ โยฮัน บอก เรา ว่า “แล้ว ที่ ศักดิ์สิทธิ์ นั้น ก็ เต็ม ไป ด้วย ควัน อัน เนื่อง จาก พระ รัศมี และ ฤทธิ์ เดช ของ พระเจ้า ไม่ มี ใคร จะ เข้า ไป ใน ที่ ศักดิ์สิทธิ์ นั้น ได้ จน กว่า ภัย พิบัติ เจ็ด อย่าง ของ ทูตสวรรค์ เจ็ด องค์ นั้น จะ สิ้น สุด ลง.”
May I finish my thought?
ให้ฉันพูดจบก่อนได้มั้ย?
I believe Miss Adele said he finished lower than second once.
เธอบอกเขาเคยได้ต่ํากว่า ที่สองครั้งนึงนะ
Will you just let me finish my tour, please?
ให้ฉันพาทัวร์เสร็จก่อนได้มั้ย
You must finish what you've started.
เธอต้องทําสิ่งที่เริ่มให้สําเร็จ
Justin and Bianca have finished school and are serving in the full- time ministry as pioneers.
จัสติน และ บิอังกา เรียน จบ และ กําลัง รับใช้ ใน งาน เผยแพร่ เต็ม เวลา ฐานะ ไพโอเนียร์.
How about I give you a nice massage, we finish the champagne, and later we try again?
แล้วพอดื่มแชมเปญหมดค่อยลองกันใหม่
You finished?
แล้วจะทําไมเหรอ?
You're not going home until you finish this right!
คุณจะไม่ได้กลับบ้าน จนกว่าจะทํานี่เสร็จ!
I could finish your career with one phone call.
แค่ผมโทรรายงานผมจบอาชีพของคุณได้เลย
You said it's finished!
คุณบอกว่าแค่นั้นนี่
I'll give you the first month free if I don't have to finish hammering in this sign.
ผมให้คุณฟรีสําหรับเดือนแรกเลย ถ้าผมไม่ต้องทําป้ายนี่ให้เสร็จ
But I still didn't know I could get to the finish line until we took the turn onto Boylston.
แต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะไปถึงเส้นชัยได้ จนกระทั่งเลี้ยวเข้าถนนบอยล์สตัน

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ finished ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ finished

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว