tree ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า tree ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ tree ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า tree ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ต้นไม้, เฌอ, พฤกษา, ทรี, เซอร์เฮอเบิร์ต เบียร์บอห์ม ทรี หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า tree

ต้นไม้

noun (large woody plant (noun)

What would happen if they ate from that one tree?— They would die.
ถ้า เขา กิน ผล จาก ต้นไม้ ต้น นั้น จะ เกิด อะไร ขึ้น?— เขา จะ ตาย.

เฌอ

noun (large woody plant (noun)

พฤกษา

noun (large woody plant)

Hill and vale, and tree and flow’r,
เขาหุบผาพฤกษามาลี

ทรี

noun

You'll want to take your vow before a heart tree as your uncle did.
เจ้าคงอยากกล่าวคําสาบาน ต่อหน้าฮาร์ตทรีเหมือนลุงของเจ้า

เซอร์เฮอเบิร์ต เบียร์บอห์ม ทรี

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Trees, flowers.
ต้นไม้, ดอกไม้
Hence, neither Adam nor Eve had any reason to feel a need for the fruit of the “tree of the knowledge of good and bad.”
เนื่อง จาก เหตุ นี้ อาดาม และ ฮาวา จึง ไม่ มี เหตุ ผล ใด ๆ เลย ที่ จะ รู้สึก ว่า จําเป็น ต้อง กิน ผล จาก “ต้น ไม้ ที่ ให้ ความ รู้ ใน เรื่อง ความ ดี และ ความ ชั่ว นั้น.”
It uses its tendrils to climb up its host tree —sometimes as high as 100 feet [30 m] above the forest floor.
ไม้ เถา เนื้อ แข็ง ชนิด นี้ จะ ใช้ มือ พัน ของ มัน เกาะ ไป ตาม ต้น ไม้ ให้ อาศัย ซึ่ง บาง ครั้ง เลื้อย ขึ้น ไป สูง ถึง 30 เมตร เหนือ พื้น ป่า.
But no matter what you do that seed will grow to be a peach tree.
แต่ไม่ว่าเจ้าจะทําอะไร เมล็ดนั้นย่อมโตขึ้นเป็นต้นท้อ
Boab trees grow naturally in Africa, Madagascar, and northwestern Australia.
ต้น โบอับ งอก ขึ้น เอง ตาม ธรรมชาติ ใน แอฟริกา, มาดากัสการ์, และ ทาง ตะวัน ตก เฉียง เหนือ ของ ออสเตรเลีย.
In any case, just think, the next time you eat cashew nuts, you may be eating the produce of the world’s largest cashew tree!
ไม่ ว่า จะ เป็น กรณี ใด ก็ ตาม คิด ดู ซิ เมื่อ คุณ กิน เม็ด มะม่วง หิมพานต์ ใน คราว หน้า คุณ อาจ กําลัง กิน ผล ผลิต จาก ต้น มะม่วง หิมพานต์ ที่ ใหญ่ ที่ สุด ใน โลก ก็ ได้!
What did they say when they were cutting down the last palm tree?
พวกเขาจะพูดว่าไงนะตอนที่กําลังตัดต้นปาล์มต้นสุดท้าย?
* Even as water revives a thirsty tree, so the calm speech of a soothing tongue can refresh the spirit of those hearing it.
* น้ํา ทํา ให้ ต้น ไม้ ซึ่ง เหี่ยว เฉา กลับ สดชื่น ขึ้น ฉัน ใด คํา พูด สุภาพ ที่ ฟัง แล้ว สบาย ใจ สามารถ ทํา ให้ คน ฟัง รู้สึก ชื่น ใจ ฉัน นั้น.
The roots —the life source of the tree— lie hidden deep in the ground.
ส่วน ราก—ต้นตอ แห่ง ชีวิต ของ ต้น ไม้—ซ่อน ลึก อยู่ ใน ดิน.
Removing Paul Winstone from my tree.
เอา พอล วินสโตน เอาจากรายชื่อ
As we walk in the forest, to the accompaniment of a chorus of birdsong and monkey calls, we gaze in awe at the ancient trees with massive trunks towering up to 200 feet [60 m] above us.
ขณะ ที่ เรา เดิน เข้า ไป ใน ป่า ท่ามกลาง การ ประสาน เสียง ร้อง เพลง ของ นก และ เสียง ร้อง ของ ลิง เรา รู้สึก ทึ่ง เมื่อ มอง เห็น ต้น ไม้ โบราณ ซึ่ง มี ลํา ต้น ขนาด มหึมา สูง ถึง 60 เมตร.
7 And he said unto the woman: Yea, hath God said—Ye shall not eat of every tree of the garden?
๗ และเขากล่าวแก่หญิง : แท้จริงแล้ว, พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้หรือ—เจ้าจะไม่กินจากต้นไม้ทุกต้นในสวนก ?
Hanami —A Picnic Under Cherry Trees
ฮานามิ—การ ไป ปิกนิก ใต้ ต้น ซากุระ
* As we approach by water, mangrove trees and dense tropical vegetation hide the ruins from view.
* ขณะ ที่ เรา นั่ง เรือ ไป ใกล้ จะ ถึง ที่ นั่น ต้น โกง กาง และ พืช พรรณ เมือง ร้อน ที่ แน่น ขนัด บดบัง ซาก ปรัก หัก พัง ไว้ ทํา ให้ เรา มอง ไม่ เห็น.
We didn't see those trees before?
เราไม่เคยเห็นต้นไม้นี่มาก่อน
We pass a half-submerged tree adorned with some of these birds.
เรา ผ่าน ต้น ไม้ ซึ่ง ลํา ต้น จม อยู่ ใน น้ํา ครึ่ง หนึ่ง ประดับ ตกแต่ง ไป ด้วย บรรดา นก เหล่า นี้.
Make for yourself an ark out of wood of a resinous tree.”
เจ้า จง สร้าง นาวา สําหรับ ตัว เจ้า ด้วย ไม้ จาก ต้น โกเฟอร์.”
Worker ants then milk the aphids of some of their excess sugar, which is called honeydew, or they collect nectar directly from the trees.
มด งาน จะ รีด เอา น้ํา หวาน ที่ เป็น น้ําตาล ส่วน เกิน จาก ตัว เพลี้ย ออก มา หรือ ไม่ ก็ เก็บ น้ํา หวาน จาก ต้น ไม้ โดย ตรง.
Habakkuk had an exemplary attitude, for he said: “Although the fig tree itself may not blossom, and there may be no yield on the vines; the work of the olive tree may actually turn out a failure, and the terraces themselves may actually produce no food; the flock may actually be severed from the pen, and there may be no herd in the enclosures; yet, as for me, I will exult in Jehovah himself; I will be joyful in the God of my salvation.”
ฮะบาฆูค มี เจตคติ อัน เป็น แบบ อย่าง ที่ ดี เพราะ ท่าน กล่าว ว่า “ถึง แม้น ต้น มะเดื่อ เทศ จะ ไม่ มี ดอก บาน, หรือ เถา องุ่น ทั้ง หลาย จะ ไม่ มี ลูก, หรือ ต้น เอลายโอน ทั้ง หลาย จะ ไม่ ติด ผล, หรือ ไร่ นา ทั้ง หลาย จะ ไม่ มี พืช เป็น อาหาร, หรือ แม้น แกะ ทั้ง หลาย จะ ต้อง พรัด พราก ไป จาก ฝูง, หรือ วัว ควาย ทั้ง หลาย จะ ไม่ มี อยู่ ใน คอก, ข้าพเจ้า ก็ ยัง จะ มี ใจ ยินดี อยู่ ใน พระ ยะโฮวา. ข้าพเจ้า ก็ คง ยินดี อยู่ ใน พระเจ้า ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ ข้าพเจ้า.”
A tree that will not rot.
ต้น ไม้ ที่ ไม่ ผุ
Let the husband make an improvement upon his kitchen and pantry and upon his bedrooms for the benefit of his family, and improve his gardens, walks, etc, beautifying your habitations and their surroundings, making pavements and planting shade trees (DBY, 198).
ขอให้ลามีทําการปรับปรุงห้องครัว ห้องอาหาร และห้องนอนของเขา เพื่อประโยชน์ของ ครอบครัว ปรับปรุงสวน ทางเดิน ฯลฯ ทําให้บ้านพักอาศัยตลอดจนบริเวณรอบๆ บ้านของ ท่านสวยงาม ปูพื้นทางเดินและปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา (DBY, 198)
Winnie the Pooh is out of the honey tree.
หมีน้อยวินนี่ เดอะพูห์ ปืนลงจากต้นไม้น้ําผึ้งได้แล้ว
He lived in the woods with big trees and stuff.
พ่ออยู่ในป่าใกล้กับต้นไม้ต้นใหญ่
Trees That Live in Water
ต้น ไม้ ที่ อยู่ ใน น้ํา
18 Certain features of the circulatory system of trees and plants are so amazing that many scientists regard them as almost miraculous.
18 ลักษณะ เฉพาะ ของ ระบบ ไหล เวียน ใน ต้น ไม้ และ พืช เป็น สิ่ง น่า ทึ่ง มาก จน นัก วิทยาศาสตร์ หลาย คน ถือ ว่า เป็น สิ่ง มหัศจรรย์.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ tree ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ tree

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว