place ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า place ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ place ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า place ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง บริเวณ, ที่, วาง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า place

บริเวณ

noun (location, position)

One day a battle took place around our missionary home in Mbarara.
วัน หนึ่ง การ สู้ รบ เกิด ขึ้น ใน บริเวณ รอบ ๆ บ้าน มิชชันนารี ของ เรา ใน เมือง อึมบารารา.

ที่

noun

วาง

verb

If you want to live quietly, put your heart in the right place.
ถ้าแกอยากอยู่อย่างเงียบๆ, วางหัวใจของแกให้ถูกที่.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

The Creator permitted Moses to take a hiding place on Mount Sinai while He “passed by.”
พระ ผู้ สร้าง ทรง อนุญาต ให้ โมเซ หลบ อยู่ ใน ที่ ซ่อน แห่ง หนึ่ง บน ภูเขา ซีนาย ขณะ ที่ พระองค์ “ผ่าน ไป.”
4 If you placed the May 1, 1992, “Watchtower,” you could say:
4 ถ้า คุณ ได้ จําหน่าย “หอสังเกตการณ์” ฉบับ วัน ที่ 1 พฤษภาคม ไว้ คุณ อาจ พูด ดัง นี้:
Many who became believers had come from faraway places and were without enough provisions to extend their stay in Jerusalem.
หลาย คน ที่ เปลี่ยน มา เป็น ผู้ มี ความ เชื่อ มา จาก ที่ ต่าง ๆ อัน ห่าง ไกล และ เตรียม สิ่ง จําเป็น มา ไม่ พอ ที่ จะ อยู่ นาน ๆ ใน กรุง เยรูซาเลม.
“There is no work nor devising nor knowledge nor wisdom in Sheol [the grave], the place to which you are going.”—Ecclesiastes 9:10.
“ไม่ มี การ งาน หรือ โครงการ หรือ ความ รู้ หรือ สติ ปัญญา ใน เชโอละ [หลุม ฝัง ศพ] ที่ เจ้า จะ ไป นั้น.”—ท่าน ผู้ ประกาศ 9:10, ล. ม.
We go across here, we can get to the same place in 10 minutes.
เราลัดไปตรงนี้ เราจะไปถึง ที่เดียวกันใน 10 นาที
You take a nap in the wrong place, you got a 50-50 chance of being eaten.
มีโอกาส 50-50 ที่จะถูกจับกิน ถ้าไปงีบหลับผิดที่ผิดทาง
Or would he leave the 99 sheep in a safe place and go looking for just the one?
หรือ เขา จะ ละ แกะ 99 ตัว ไว้ ใน ที่ ปลอด ภัย และ ไป ตาม หา แกะ ตัว เดียว นั้น?
"... place a thick patty of meat. "
ด้วยเนื้อสับละเอียด
Bless Jehovah, all you his works, in all places of his domination [or, “sovereignty,” footnote].” —Psalm 103:19-22.
ม. เชิงอรรถ] ของ พระองค์ ทุก แห่ง ทุก ตําบล.”—บทเพลง สรรเสริญ 103:19-22.
15 3 Things That Must Shortly Take Place
15 3 สิ่ง ซึ่ง จะ เกิด ขึ้น ใน ไม่ ช้า
(Psalm 83:18, King James Version) In keeping with this declaration, Jesus placed great emphasis on God’s name, teaching his followers to pray: “Our Father in the heavens, let your name be sanctified.”
(บทเพลง สรรเสริญ 83: 18) เพื่อ ให้ เป็น ไป ตาม คํา แถลง นี้ พระ เยซู ทรง ให้ ความ สําคัญ มาก แก่ พระ นาม ของ พระเจ้า และ สอน สาวก ให้ อธิษฐาน ดัง นี้: “โอ พระ บิดา แห่ง ข้าพเจ้า ทั้ง หลาย ผู้ สถิต ใน สวรรค์ ขอ ให้ พระ นาม ของ พระองค์ เป็น ที่ นับถือ อัน บริสุทธิ์.”
An Italian master craftsman placed each jewel...
ว่านั่นสั่งทําจากอิตาลี
I want this place locked down.
ปิดทางเข้าออกให้หมด
That Alex showed up to your place, that she asked permission to...
ที่อเล็กซ์ไปหาคุณที่บ้าน ที่เธอไปขออนุญาต...
And, um, you know we're gonna have to leave this place soon?
และเอ่อ พ่อรู้ไหมคะว่าเร็วๆนี้ เราต้องไปจากที่นี่แล้ว
(b) What place in history does a non-Christian historian give to Jesus?
(ข) นัก ประวัติศาสตร์ ที่ ไม่ ใช่ คริสเตียน ได้ จัด ให้ พระ เยซู อยู่ ใน ตําแหน่ง ใด ใน ประวัติศาสตร์?
As soon as I know, I'll get you the time and place.
ฉันจะแจ้งเวลาและสถานที่ทันทีที่รู้
62 And arighteousness will I send down out of heaven; and truth will I send forth out of the earth, to bear btestimony of mine Only Begotten; his cresurrection from the dead; yea, and also the resurrection of all men; and righteousness and truth will I cause to sweep the earth as with a flood, to dgather out mine elect from the four quarters of the earth, unto a place which I shall prepare, an Holy City, that my people may gird up their loins, and be looking forth for the time of my coming; for there shall be my tabernacle, and it shall be called eZion, a fNew Jerusalem.
๖๒ และเราจะส่งความชอบธรรมกลงมาจากสวรรค์; และเราจะส่งความจริงขออกมาจากแผ่นดินโลกค, เพื่อแสดงประจักษ์พยานงถึงพระองค์เดียวที่ถือกําเนิดของเรา; การฟื้นคืนพระชนม์จของพระองค์จากบรรดาคนตาย; แท้จริงแล้ว, และการฟื้นคืนชีวิตของมนุษย์ทั้งปวงด้วย; และเราจะทําให้ความชอบธรรมและความจริงถั่งท้นแผ่นดินโลกดังด้วยน้ําท่วม, เพื่อรวบรวมฉผู้ที่เราเลือกไว้ออกมาจากสี่เสี้ยวของแผ่นดินโลก, มายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเราจะเตรียมไว้, นครศักดิ์สิทธิ์, เพื่อผู้คนของเราจะคาดเอวพวกเขาไว้, และเฝ้ารอเวลาแห่งการมาของเรา; เพราะพลับพลาของเราจะอยู่ที่นั่น, และจะเรียกนครนั้นว่าไซอัน, เยรูซาเล็มใหม่ช.
All the bells are placed strategically to prevent any acoustic interference, occasionally caused by dominant harmonics of some of the bells.
ระฆัง ทุก ใบ ถูก จัด เข้า ตําแหน่ง อย่าง แยบยล เพื่อ ป้องกัน อาการ รบกวน ทาง เสียง ซึ่ง เกิด ขึ้น เป็น ครั้ง คราว จาก ระฆัง บาง ใบ ที่ มี เสียง รบกวน ใบ อื่น.
The ideal place for that peace is within the walls of our own homes, where we have done all we can to make the Lord Jesus Christ the centerpiece.
สถานที่ในอุดมคติสําหรับสันติสุขเช่นนั้นอยู่ภายในรั้วบ้านเราเอง ซึ่งเราทําสุดความสามารถเพื่อให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นจุดศูนย์รวมที่นั่น
Jehovah had foretold: “Moab herself will become just like Sodom, and the sons of Ammon like Gomorrah, a place possessed by nettles, and a salt pit, and a desolate waste, even to time indefinite.”
พระ ยะโฮวา ทรง บอก ล่วง หน้า ดัง นี้: “โมอาบ จะ เป็น เหมือน อย่าง เมือง ซะโดม, แล ลูก ชาย ทั้ง หลาย แห่ง อําโมน จะ เป็น เหมือน อย่าง เมือง อะโมรา, คือ เป็น ที่ ให้ บังเกิด ต้น หนาม ทั้ง ปวง แล บ่อ น้ํา เค็ม, แล เป็น ที่ ร้าง เปล่า อยู่ เนือง นิตย์.”
Jehovah —Our Place of Dwelling
พระ ยะโฮวา ทรง เป็น ที่ อาศัย ของ เรา
Well, I am an astrophysicist, and a lot of that takes place at night.
ผมเป็นนักดาราฟิสิกส์ และส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นตอนดึก
So I guess the assumption is, is we're not going to give anything to the ones place here.
ผมถือว่า เรา ไม่อนุญาตให้ใส่หลักหน่วยตรงนี้.
To save her baby... there was only one place she could go.
เพื่อช่วยลูกในท้อง มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นที่เธอจะไปได้

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ place ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ place

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว