its ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า its ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ its ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า its ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ของมัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า its

ของมัน

pronounadjective

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
วันนี้วันที่ 18 มิถุนายน และมันก็เป็นวันเกิดของ Muiriel

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I should just leave it alone.
ฉันน่าจะปล่อยวาง
Yeah, I ran it three times.
ใช่ ฉันตรวจสอบมัน 3 ครั้งแล้ว
You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).
ท่านจะยิ้มเช่นกันเมื่อท่านจดจําข้อนี้ “แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเราด้วย” (มัทธิว 25:40)
It requires both parents to give you their blood.
มันจึงต้องมีทั้งพ่อและแม่ที่จะให้เลือดของเราแก่ลูก
Though the Government said that it was necessary to enforce it.
ตามที่ราชการพยายามจะบอกว่า จําเป็นต้องใช้กฏหมายแต่อย่างใด
Now it's my moment.
ตอนนี้ ทีของฉันบ้างละ
It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
You're supposed to make it look real.
คุณควรจะ ทําให้มันดูจริง
Manu builds a boat, which the fish pulls until it is grounded on a mountain in the Himalayas.
มนู สร้าง เรือ ลํา หนึ่ง ซึ่ง ปลา นั้น ลาก ไป จน กระทั่ง มัน เกย อยู่ บน ภูเขา ลูก หนึ่ง ใน เทือก เขา หิมาลัย.
People gravitate to it.
คนมันไหลไป
It was, ha, a big mistake.
มันผิดพลาดมาก
But it's close enough for you to know that you're dealing with mercury chloride.
แต่มันใกล้พอที่เธอจะกา กับเมอร์คิวรีคลอไรด์
Why not let someone else do it?
ทําไมไม่ให้คนอื่นทํา?
What did it matter?
ทําไมถึงต้องทําหล่ะ
In some cultures, it is considered poor manners to address a person older than oneself by his first name unless invited to do so by the older one.
ใน บาง วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรม ไทย ถือ ว่า เป็น การ เสีย มารยาท ที่ จะ เรียก ผู้ มี อายุ มาก กว่า โดย ไม่ มี คํานํา หน้า ชื่อ.
I'm gonna open up the wound and try to find the bleeder, tie it off.
ผมจะเปิดบาดแผลและหาเส้นเลือดที่เลือดออก
Okay. Where is it?
โอเค อยู่ไหนหล่ะ
If we follow this guideline, we will not make the truth more complicated than it needs to be.
ถ้า เรา ทํา ตาม แนว แนะ ดัง กล่าว เรา ก็ จะ ไม่ ทํา ให้ ความ จริง เป็น เรื่อง ที่ เข้าใจ ยาก.
It would be wise to meditate on how one false step could lead to another and then to serious wrongdoing.
คง ดี ที่ จะ ใคร่ครวญ ว่า การ ก้าว พลาด ไป ขั้น หนึ่ง อาจ ทํา ให้ ก้าว พลาด อีก ขั้น หนึ่ง แล้ว ใน ที่ สุด ก็ อาจ ถึง ขั้น ทํา ผิด ร้ายแรง ได้.
It's a hard problem because the water sloshes about, but it can do it.
มันเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะน้ํากระฉอกได้ แต่มือหุ่นนี้ก็เทน้ําได้
(Applause) We're delighted about it as well.
(เสียงปรบมือ) พวกเราดีใจ เหมือนกันครับ
It sounds like it belonged to a private eye.
ดูเหมือนเป็นของนักสืบเอกชน
I get it.
ฉันเข้าใจแล้ว
Whether they were from the royal line or not, it is reasonable to think that they were at least from families of some importance and influence.
ไม่ ว่า พวก เขา จะ มา จาก เชื้อ สาย กษัตริย์ หรือ ไม่ นับ ว่า มี เหตุ ผล ที่ จะ คิด ว่า อย่าง น้อย พวก เขา มา จาก ครอบครัว ที่ สําคัญ และ มี อิทธิพล อยู่ บ้าง.
I turned it down.
ฉันส่งมันคืนไป

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ its ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ its

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว