how ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า how ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ how ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า how ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง อย่างไร, กระไร, ยังไง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า how

อย่างไร

adverbadposition (in what manner)

What did the experimental set-up look like? What was connected to what and how?
การติดตั้งอุปกรณ์ขณะทดลองหรือใช้งานเป็นเช่นไร อุปกรณ์ใดต่อกับอุปกรณ์ใดและต่อกันอย่างไร

กระไร

adverb (used as a modifier to indicate surprise, delight, or other strong feelings)

Despite this inauspicious introduction to the Brazilian field, how joyful we were!
ทั้งที่การเริ่มต้นเผยแพร่ในเขตงานที่บราซิลไม่ค่อยราบรื่น แต่เราชื่นชมยินดีเสียนี่กระไร!

ยังไง

adverb (in what manner)

How is the error observed?
สังเกตพบความผิดพลาดได้ยังไง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

How can we show tender regard for aging fellow worshippers?
• เรา จะ แสดง ความ ห่วงใย ต่อ เพื่อน ผู้ นมัสการ ที่ สูง อายุ ได้ โดย วิธี ใด?
(b) How did Jehovah further bless Hannah?
(ข) ฮันนา ได้ รับ พระ พร อะไร อีก จาก พระ ยะโฮวา?
How can the application of 1 Corinthians 15:33 help us to pursue virtue today?
การ นํา 1 โกรินโธ 15:33 มา ใช้ ช่วย เรา ให้ ติด ตาม คุณ ความ ดี ใน ทุก วัน นี้ ได้ อย่าง ไร?
It would be wise to meditate on how one false step could lead to another and then to serious wrongdoing.
คง ดี ที่ จะ ใคร่ครวญ ว่า การ ก้าว พลาด ไป ขั้น หนึ่ง อาจ ทํา ให้ ก้าว พลาด อีก ขั้น หนึ่ง แล้ว ใน ที่ สุด ก็ อาจ ถึง ขั้น ทํา ผิด ร้ายแรง ได้.
How far?
ไกลแค่ไหน
Exactly how much blood are you two comfortable with?
ต้องให้มีการเสียเลือดเท่าไหร่ พ่อกับแม่ถึงจะพอใจกันครับ
Learn more about shared drives, including requirements & access levels and how to migrate existing content to a shared drive.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรฟ์ที่แชร์ รวมถึงข้อกําหนดและระดับการเข้าถึงและวิธี ย้ายข้อมูลเนื้อหาที่มีอยู่ไปยังไดรฟ์ที่แชร์
Not being married, she said: “How is this to be, since I am having no intercourse with a man?”
เนื่อง จาก ยัง ไม่ ได้ แต่งงาน เธอ จึง กล่าว ว่า “เหตุ การณ์ นั้น จะ เป็น ไป อย่าง ไร ได้, เพราะ ข้าพเจ้า ยัง หา ได้ ร่วม กับ ชาย ไม่?”
How was she to broach the subject of getting legally married?
เธอ จะ เริ่ม พูด เรื่อง การ ทํา ให้ ชีวิต สมรส ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย อย่าง ไร?
How long shall I call to you for aid from violence, and you do not save?
นาน เท่า ไร ที่ ข้าพเจ้า จะ ร้อง ขอ พระองค์ เพื่อ ช่วย ให้ พ้น ความ รุนแรง และ พระองค์ ไม่ ทรง ช่วย ให้ รอด?
Not to mention how you've been dressing the last few days.
นั่นยังไม่ได้รวมถึงการแต่งตัว ของลูกช่วงนี้
How could I ever acquire enough detail to make them think that it's reality?
ฉันสามารถวิธีการที่เคยได้รับรายละเอียดมากพอที่จะทําให้พวกเขาคิดว่ามันเป็นความจริง?
Yeah, how?
ใช่ แล้วยังไงล่ะ?
Says Psalm 104:24: “How many your works are, O Jehovah!
บทเพลง สรรเสริญ 104:24 กล่าว ว่า “ข้า แต่ พระ ยะโฮวา, พระ ราชกิจ ของ พระองค์ มี เป็น อเนก ประการ จริง!
The aggregate ease of doing business rankings are based on 10 indicators and cover 185 economies. Doing Business does not measure all aspects of the business environment that matter to firms and investors. For example, it does not measure the quality of fiscal management, other aspects of macroeconomic stability, the level of skills in the labor force, or the resilience of financial systems. Its findings have stimulated policy debates worldwide and enabled a growing body of research on how firm-level regulation relates to economic outcomes across economies. This year’s report marks the 10th edition of the global Doing Business report series.
รายงาน Doing Business วิเคราะห์กฎข้อบังคับที่ใช้กับธุรกิจในประเทศ ตลอดวัฏจักรธุรกิจ ซึ่งรวมถึง การก่อตั้งบริษัทและการเริ่มกิจการ การค้าข้ามพรมแดน การชําระภาษี และการคุ้มครองนักลงทุน โดยความยากง่ายโดยรวมในการประกอบธุรกิจจะถูกวัดจาก 10 ตัวชี้วัด และครอบคลุม 185 ประเทศ Doing Business ไม่ได้ประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจส่งผลต่อบริษัทและนักลงทุน ในทุกแง่มุมของ ตัวอย่างเช่น ไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพของการบริหารจัดการทางการคลัง แง่มุมอื่น ๆเกี่ยวกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ระดับทักษะแรงงาน หรือความแข็งแกร่งของระบบการเงิน ซึ่งผลของรายงาน ได้ก่อให้เกิดการอภิปรายเชิงนโยบายเป็นวงกว้าง และได้ช่วยนําไปสู่การวิจัยในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบในระดับองค์กรต่อผลทางเศรษฐกิจทั่วโลก ในปีนี้ รายงาน ชุด Doing Business เป็นรายงานฉบับที่ 10
The only thing we know at this point is how much we don't know.
สิ่งเดียวที่เรารู้ ณ จุดนี้ คือเราไม่รู้อะไร มากแค่ไหน
How did the religious leaders in Jesus’ day show that they did not want to follow the light?
ผู้ นํา ศาสนา ใน สมัย พระ เยซู แสดง ให้ เห็น อย่าง ไร ว่า เขา ไม่ ต้องการ ดําเนิน ตาม ความ สว่าง?
When the yakuza saw how easy it was to borrow and make money during the 80’s, they formed companies and plunged into real-estate and stock speculation.
เมื่อ แก๊ง ยากูซา เห็น ว่า การ กู้ ยืม และ การ หา เงิน ใน ช่วง ทศวรรษ ปี 1980 นั้น ช่าง ง่าย ดาย สัก เพียง ไร พวก เขา จึง ก่อ ตั้ง บริษัท ต่าง ๆ และ กระโจน เข้า สู่ ธุรกิจ เก็ง กําไร อสังหาริมทรัพย์ และ หุ้น.
“The more clearly we can see the universe in all its glorious detail,” concludes a senior writer for Scientific American, “the more difficult it will be for us to explain with a simple theory how it came to be that way.”
นัก เขียน อาวุโส คน หนึ่ง ของ วารสาร ไซเยนติฟิก อเมริกัน ลง ความ เห็น ว่า “ยิ่ง เรา สามารถ เห็น ราย ละเอียด อัน สง่า งาม ของ เอกภพ ได้ ชัดเจน ขึ้น เท่า ใด ก็ ยิ่ง ยาก ขึ้น เท่า นั้น ที่ พวก เรา จะ อธิบาย ด้วย ทฤษฎี ง่าย ๆ ว่า เอกภพ เป็น เช่น นั้น ได้ อย่าง ไร.”
I mean, how many people, u ththk?
มากสักกี่คน?
How did the school help them to progress as evangelizers, shepherds, and teachers?
โรง เรียน นั้น ช่วย เขา อย่าง ไร ให้ ก้าว หน้า ฐานะ ผู้ เผยแพร่, ผู้ บํารุง เลี้ยง, และ ผู้ สอน?
Realize, though, that no matter how much we love another person, we cannot control his or her life, nor can we prevent “time and unforeseen occurrence” from befalling those we love.
แต่ จง ตระหนัก ว่า ไม่ ว่า เรา จะ รัก อีก คน หนึ่ง มาก แค่ ไหน เรา ก็ ไม่ อาจ ควบคุม ชีวิต ของ เขา หรือ เธอ ได้ และ เรา ไม่ อาจ ป้องกัน คน ที่ เรา รัก ไว้ จาก “วาระ และ เหตุ การณ์ ที่ ไม่ ได้ คาด ล่วง หน้า.”
How can I continue to teach my children spiritual values as they enter adolescence?
เมื่อ ลูก โต เป็น วัยรุ่น แล้ว ฉัน จะ ยัง สอน เรื่อง พระเจ้า แก่ เขา ได้ อย่าง ไร?
How might we increase the effectiveness of our ministry?
เรา อาจ บังเกิด ผล มาก ขึ้น ใน งาน รับใช้ ได้ โดย วิธี ใด?
Note how those questions are answered in the book of Revelation.
ขอ ให้ สังเกต ว่า หนังสือ วิวรณ์ ตอบ คํา ถาม นี้ อย่าง ไร.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ how ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ how

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว