there ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า there ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ there ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า there ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ที่นั่น, ตรงนั้น, นั้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า there

ที่นั่น

adverbnoun (in or at that place)

His parents once lived there, but neither they nor their children could enter now.
พ่อ แม่ ของ เขา เคย อยู่ ใน สวน นั้น แต่ ตอน นี้ ไม่ มี ใคร ใน ครอบครัว เขา จะ เข้า ไป ที่ นั่น ได้.

ตรงนั้น

adverb (in or at that place)

He was there when playing with the other boys, my arm was cut.
เขาอยู่ตรงนั้น ตอนที่ข้าเล่นกับเด็กอีกคน แขนข้าโดนบาด.

นั้น

noun (in or at that place)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?
7, 8. (ก) มี พยาน หลักฐาน อะไร ที่ ว่า ไพร่ พล ของ พระเจ้า ได้ ‘ต่อ เชือก กะโจม ให้ ยาว ออก ไป’?
Not that they were any good, but they were there.
ไม่ใช่ว่าพวกมันดี แต่ว่ามันมีอยู่ทั่วไป
So, do I have to drive down there?
ดังนั้นฉันจะต้องขับรถลงไปที่นั่น?
Well we need money to experiment with that, to get those tools in there.
และเราต้องการเงินที่จะทดลองกับมัน เพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นพร้อม
And there's no way of looking into the future.
และมีวิธีการมอง ไปในอนาคตไม่มี
You need to get the spleen outta there.
คุณต้องเอาม้ามออกมา
Tae Seong, you better stop right there!
แทซอง, อย่าไปที่นั่นเลยดีกว่า
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
In view of this, then, there can be no doubt that Mary did not have any other children.”
ดัง นั้น เมื่อ คํานึง ถึง เรื่อง นี้ จึง ไม่ เป็น ที่ สงสัย เลย ว่า มาเรีย มิ ได้ มี บุตร คน อื่น ๆ.”
He then enlarged on that basic truth by saying that the dead can neither love nor hate and that “there is no work nor planning nor knowledge nor wisdom in the Grave.”
ต่อ จาก นั้น ท่าน ได้ ขยาย ความ จริง พื้น ฐาน นั้น โดย กล่าว ว่า คน ตาย ไม่ สามารถ รัก หรือ ชัง ได้ และ บอก ว่า “ไม่ มี การ งาน, หรือ โครงการ, หรือ ความ รู้ หรือ สติ ปัญญา ใน [หลุม ฝัง ศพ].”
For instance, there are fossils of various types of flying creatures —birds, bats, extinct pterodactyls.
ตัว อย่าง เช่น มี ฟอสซิล ของ นก ค้างคาว เทอโรแดคติล ที่ สูญ พันธุ์ ไป แล้ว.
You see there, Luke?
เห็นมั้ยละ ลุค
There is no work nor devising nor knowledge nor wisdom in Sheol [the grave], the place to which you are going.”—Ecclesiastes 9:10.
“ไม่ มี การ งาน หรือ โครงการ หรือ ความ รู้ หรือ สติ ปัญญา ใน เชโอละ [หลุม ฝัง ศพ] ที่ เจ้า จะ ไป นั้น.”—ท่าน ผู้ ประกาศ 9:10, ล. ม.
All right, well, now you're from there.
เอาล่ะ นายมาจากที่นั่น
You can stay there.
นายอยู่ตรงนั้น
The President's still in a coma, but there are definite signs he's improving.
ท่านประธานาธิบดียังโคม่าอยู่ แต่มีสัญญาณบอกว่าเขาอาการดีขึ้น
There was a lot of pressure and I'd drink.
มีแรงกดดันมากมายและผมดื่มเหล้า
But... there's one thing I want to ask you.
แต่มีอย่างนึงที่ข้าอยากจะขอท่าน
Sadly, this hoax narrative has persisted, and there are still people in Nigeria today who believe that the Chibok girls were never kidnapped.
น่าเศร้า ที่คําพูดนี้ยังคงถูกใช้อยู่ และยังคงมีผู้คน ในไนจีเรียทุกวันนี้ ที่เชื่อว่า ไม่เคยมี การลักพาตัวเด็กสาวชาวชิบอก
Those guys are just backup.Real s.W.A.T.'s in there already-
พวกนั้นแค่กําลังเสริม สวาทตัวจริง อยู่ข้างในแล้ว
And that point there is x is equal to a.
และนั่นที่จุดที่มี x เท่ากับ a
Anybody can eat there.
ใครๆก็ไปทานอาหารที่นั่นได้
But a lot of people tried it, and over a five-day run we ended up with 54 pages of guest book comments, and we were told by the curators there that they'd never seen such an outpouring.
คนจํานวนมากก็ลองเล่นดู ห้าวันที่เปิดให้ชม ลงท้าย เราได้ความคิดเห็นยาว 54 หน้าในสมุด ภัณฑ์รักษ์พิพิธภัณฑ์ที่นั่น บอกเราว่า ไม่เคยเห็น การพูดที่พรั่งพรูออกมาอย่างนั้น
Because the demons and monsters out there, That's all he is.
เพราะว่าพวกปีศาจพวกนั้น และสิ่งที่เขาเป็น
Hey, look, there ain't no use in tracking him, okay?
เฮ้ ฟังนะ ไม่จําเป็นต้องตามรอยเขา โอเคไหม?

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ there ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ there

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว