until ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า until ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ until ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า until ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง จนกระทั่ง, กว่า, ก่อน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า until

จนกระทั่ง

adposition

So we tossed it back and forth until Joel came up with this.
เราคุยเรื่องนี้กลับมากลับไป จนกระทั่งโจเอลเสนอสิ่งนี้

กว่า

adposition

ก่อน

adverb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Manu builds a boat, which the fish pulls until it is grounded on a mountain in the Himalayas.
มนู สร้าง เรือ ลํา หนึ่ง ซึ่ง ปลา นั้น ลาก ไป จน กระทั่ง มัน เกย อยู่ บน ภูเขา ลูก หนึ่ง ใน เทือก เขา หิมาลัย.
And during that time, since I've left university, these numbers have got bigger and bigger, each one dwarfing the last, until along came this man, Dr.
ในขณะนั้น ที่ผมเพิ่งจบมหาลัย เลขเหล่านั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เลขแต่ละตัวใหญ่กว่าตัวก่อนหน้ามัน แล้วชายคนนี้ก็เข้ามา ดร.เคอร์ติส คูเปอร์
Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, it nourishes and protects it until it is ready to emerge as a baby.
แทน ที่ จะ ปฏิเสธ ตัว อ่อน ใน ครรภ์ ที่ กําลัง เติบโต เนื่อง จาก เป็น เนื้อ เยื่อ แปลกปลอม มดลูก กลับ บํารุง เลี้ยง และ ปก ป้อง ตัว อ่อน นั้น จน กระทั่ง พร้อม ที่ จะ คลอด ออก มา เป็น ทารก.
The owner of the field said: “Let both grow together until the harvest.” —Matthew 13:25, 29, 30.
เจ้าของ นา บอก ว่า “ให้ มัน ทั้ง สอง จําเริญ ไป ด้วย กัน จน ถึง ฤดู เกี่ยว.”—มัดธาย 13:25, 29, 30.
“‘And therefore, he that will harden his heart, the same receiveth the lesser portion of the word; and he that will not harden his heart, to him is given the greater portion of the word, until it is given unto him to know the mysteries of God until he know them in full’ (Alma 12:9–10).
“‘และฉะนั้น, เขาที่ทําใจตนแข็งกระด้าง, ผู้เดียวกันนั้นย่อมได้รับพระวจนะน้อยลง; และแก่คนที่ไม่ทําใจตนแข็งกระด้าง, ก็จะประทานพระวจนะมากขึ้นเรื่อย ๆ, จนกว่าจะประทานให้เขารู้ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้าจนเขารู้พระวจนะเหล่านั้นในความไพบูลย์.’
At a fundraiser until 10:30 PM, just like she said.
ที่สํานักงานกองทุน จน สี่ทุ่มครึ่ง อย่างที่เธอบอก
Historian Walter Nigg explains: “Christendom will experience no further blessings until it finally confesses—openly and with deep conviction—the sins committed in the Inquisition, sincerely and unconditionally renouncing every form of violence in connection with religion.”
วอลเตอร์ นิกก์ นัก ประวัติศาสตร์ อธิบาย ดัง นี้: “คริสต์ ศาสนจักร จะ ไม่ ได้ รับ พระ พร อีก ต่อ ไป จน กว่า จะ ยอม สารภาพ—อย่าง เปิด เผย และ ด้วย ความ สํานึก เสียใจ อย่าง แท้ จริง—เกี่ยว กับ บาป ที่ ได้ กระทํา ใน ศาล ศาสนา ละ เลิก ความ รุนแรง ทุก รูป แบบ ที่ เกี่ยว ข้อง กับ ศาสนา ด้วย ความ จริง ใจ และ อย่าง ไม่ มี เงื่อนไข.”
You likely won’t stop swearing until you understand how you will benefit from altering your speech.
คุณ คง ไม่ เลิก สบถ จน กว่า จะ เข้าใจ ว่า คุณ จะ ได้ รับ ประโยชน์ อย่าง ไร จาก การ เปลี่ยน วิธี การ พูด.
Until lechero gets back, we should start looking for pieces about four feet in length.
ระหว่างรอเลเชอโร่กลับมา เราควรหาของที่ยาวซักสี่ฟุตไปก่อน
* He that doeth not anything until he is commanded, the same is damned, D&C 58:29.
* คนที่หาได้ทําอะไรไม่จนกว่าเขาจะได้รับบัญชา, คนคนนั้นย่อมอัปมงคล, คพ. ๕๘:๒๙.
It wasn't until later that they learned that " kangaroo " means
มันไม่ได้จนกว่าภายหลังว่าพวก เขารู้ว่า แคงกูรู หมายความว่าฉันไม่เข้าใจ
Their ships continued to hug the southern coast of Spain until they came to an area called Tartessus.
พวก เขา แล่น เรือ ไป ตาม ชายฝั่ง ตอน ใต้ ของ สเปน จน ถึง บริเวณ ที่ เรียก ว่า ทาร์เทสซัส.
God’s angel said: “From the going forth of the word to restore and to rebuild Jerusalem until Messiah the Leader, there will be seven weeks, also sixty-two weeks,” a total of 69 weeks.
ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า บอก ว่า “ตั้ง แต่ มี ถ้อย คํา ออก ไป ให้ กู้ กรุง เยรูซาเลม และ สร้าง ขึ้น ใหม่ จน ถึง พระ มาซีฮา ผู้ นํา นั้น จะ เป็น เวลา เจ็ด สัปดาห์ กับ อีก หก สิบ สอง สัปดาห์” ซึ่ง รวม แล้ว เท่า กับ 69 สัปดาห์.
(Isaiah 9:6, 7) The dying patriarch Jacob prophesied about this future ruler, saying: “The scepter will not turn aside from Judah, neither the commander’s staff from between his feet, until Shiloh comes; and to him the obedience of the peoples will belong.” —Genesis 49:10.
(ยะซายา 9:6, 7) ยาโคบ ปฐม บรรพบุรุษ ขณะ ใกล้ จะ สิ้น ใจ ได้ พยากรณ์ ถึง ผู้ ปกครอง ใน อนาคต ผู้ นี้ โดย กล่าว ว่า “คทา จะ ไม่ ขาด ไป จาก ยูดาห์ เช่น เดียว กับ ไม้ ธารพระกร จะ ไม่ ขาด ไป จาก เท้า ของ เขา จน กว่า ซีโลห์ จะ มา; และ ชน ชาติ ทั้ง ปวง จะ ต้อง เชื่อ ฟัง เขา.”—เยเนซิศ 49:10, ล. ม.
And we tell other people, "Do this, do this, do this," until this thing comes alive.
และเราก็บอกคนอื่นๆ "ทําสิ่งนี้ๆ" จนกระทั่งสิ่งนี้มีขึ้นมา
A young couple with two infants kindly took us into their home until we found our own apartment.
คู่ สามี ภรรยา หนุ่ม สาว ซึ่ง มี ลูก สาว ตัว เล็ก ๆ สอง คน ได้ กรุณา ให้ เรา อาศัย อยู่ ที่ บ้าน ของ เขา จน กว่า หา บ้าน เช่า ได้.
Until moments ago!
จนกระทั่งเมื่อสักครู่มานี้
This is especially the case with the treatment of sicknesses that have until now been incurable.”
โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ใน กรณี ของ การ รักษา โรค ซึ่ง จน ถึง ปัจจุบัน ยัง รักษา ไม่ ได้.”
They traveled through barren deserts until they reached the sea.
พวกเขาเดินทางผ่านทะเลทรายที่แห้งแล้งจนมาถึงทะเล.
But nothing has been invented that enables me to walk, until now.
แต่ไม่เคยมีสิ่งใดๆ ที่ทําให้ดิฉันกลับมาเดินได้ จนถึงวันนี้
I say we lock Rachel up until after sectionals.
ฉันว่าเราขังเรเชลไว้ จนเลยวันแข่ง
In a darkening world, the light of the Church will shine brighter and brighter until the perfect day.
ในโลกที่มืดมน ความสว่างของศาสนจักร จะส่องแสงเจิดจ้ายิ่งขึ้นๆ จนถึงวันที่สมบูรณ์
But you will remain a guest of Lord Kira's until you are married.
แต่คุณจะยังคงเป็นแขกของ พระเจ้าคิระจนกว่าคุณจะแต่งงานกับ
I will live my life happily and study hard until I see you, and I promise I will not cry again.
ผมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และขยันเรียนให้มาก จนกว่าผมจะได้พบพี่ และผมขอสัญญาว่า ผมจะไม่ร้องไห้อีกแล้ว
He didn't bring it up again until he brought her in as a client.
เขาไม่พูดเรื่องนี้อีกเลย จนเขาพาเธอมาเป็นลูกความ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ until ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ until

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว