days ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า days ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ days ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า days ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทุกวัน, ปี, วัน, สมัย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า days

ทุกวัน

adverb

ปี

noun

I learned a lot about legal work during those days.
ผมได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับงานกฎหมายระหว่างปีเหล่านั้น.

วัน

noun

สมัย

noun

In the old days, every child could tell the difference between good and bad.
สมัยก่อน เด็กทุกคนสามารถแยกดีชั่วได้

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.
เขาสนใจอยากรู้เสมอ ว่าฉันรู้สึกยังไง กับข่าวแต่ละวัน
* I, God, rested on the seventh day from all my work, Moses 3:1–3 (Gen.
* เรา, พระผู้เป็นเจ้า, พักผ่อนจากงานทั้งหมดของเราในวันที่เจ็ด, โมเสส ๓:๑–๓ (ปฐก.
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
และ ถึง แม้ งาน เย็บ กระโจม ไม่ ใช่ งาน มี หน้า มี ตา และ ต้อง ใช้ แรง กาย มาก พวก เขา สุข ใจ ที่ ได้ ทํา งาน นี้ ทํา งาน ทั้ง “กลางวัน และ กลางคืน” เพื่อ ส่ง เสริม ผล ประโยชน์ ของ พระเจ้า เช่น เดียว กับ คริสเตียน สมัย ปัจจุบัน หลาย คน ที่ เลี้ยง ตัว เอง ด้วย การ ทํา งาน อาชีพ ไม่ เต็ม เวลา หรือ ทํา งาน ที่ มี ตาม ฤดู กาล เพื่อ สละ เวลา ส่วน ใหญ่ ช่วย ประชาชน ได้ ฟัง ข่าว ดี.—1 เธซะโลนิเก 2:9; มัดธาย 24:14; 1 ติโมเธียว 6:6.
We learn a lot about the Devil when we consider Jesus’ words to religious teachers of his day: “You are from your father the Devil, and you wish to do the desires of your father.
เรา เรียน รู้ มาก มาย เกี่ยว กับ พญา มาร เมื่อ พิจารณา ถ้อย คํา ที่ พระ เยซู ตรัส กับ ผู้ สอน ศาสนา ใน สมัย ของ พระองค์ ที่ ว่า “เจ้า ทั้ง หลาย มา จาก พญา มาร ซึ่ง เป็น พ่อ ของ เจ้า และ เจ้า ประสงค์ จะ ทํา ตาม ความ ปรารถนา แห่ง พ่อ ของ เจ้า.
Not to mention how you've been dressing the last few days.
นั่นยังไม่ได้รวมถึงการแต่งตัว ของลูกช่วงนี้
The apostle Paul warned: “You must realise that in the last days the times will be full of danger.
อัครสาวก เปาโล เตือน ว่า “ท่าน ต้อง ตระหนัก ว่า ใน สมัย สุด ท้าย จะ เป็น ยุค ที่ เต็ม ด้วย อันตราย.
How did the religious leaders in Jesus’ day show that they did not want to follow the light?
ผู้ นํา ศาสนา ใน สมัย พระ เยซู แสดง ให้ เห็น อย่าง ไร ว่า เขา ไม่ ต้องการ ดําเนิน ตาม ความ สว่าง?
May we show mercy ev’ry day.
ให้ เรา เมตตา กัน ทุก วัน คืน
“Our Bread for This Day
“อาหาร เลี้ยง ข้าพเจ้า ทั้ง หลาย ใน กาล วัน นี้”
It's delicious though I haven't eaten all day
มันอร่อยแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ได้กินทั้งวัน
What I wish to do is make every Parkinson's patient feel like my uncle felt that day.
สิ่งที่ฉันต้องการคือ ทําให้ทุก ๆ วันของ ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสัน มีความรู้สึกเหมือนกับลุงของฉันในวันนั้น
But a lot of people tried it, and over a five-day run we ended up with 54 pages of guest book comments, and we were told by the curators there that they'd never seen such an outpouring.
คนจํานวนมากก็ลองเล่นดู ห้าวันที่เปิดให้ชม ลงท้าย เราได้ความคิดเห็นยาว 54 หน้าในสมุด ภัณฑ์รักษ์พิพิธภัณฑ์ที่นั่น บอกเราว่า ไม่เคยเห็น การพูดที่พรั่งพรูออกมาอย่างนั้น
Since a traveler’s body needs to adjust to different strains of bacteria in the atmosphere, food, and water, it is especially important during the first few days that you be careful about what you eat.
เนื่อง จาก ร่าง กาย ของ ผู้ เดิน ทาง จําเป็น ต้อง ปรับ ตัว ให้ เข้า กับ สาย พันธุ์ ของ แบคทีเรีย ที่ ต่าง ออก ไป ซึ่ง อยู่ ใน บรรยากาศ, อาหาร, และ น้ํา จึง เป็น สิ่ง สําคัญ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ใน สอง สาม วัน แรก ที่ จะ ต้อง ระมัดระวัง เรื่อง อาหาร การ กิน.
I can get out a few days early, help out with the girls.
จะกลับก่อนซักสองสามวันก็ไม่เป็นไร จะได้ช่วยดูแลเด็ก ๆ ไง
I'm a sunny rainy day, Jake.
ฉันเป็นวันแดดออกฝนตก เจค
In the light of day, I feel absolutely...
พอได้เจอแสงตอนกลางวันบ้างแล้ว ฉันรู้สึก..
8 Hezekiah invited all of Judah and Israel to a great Passover celebration, followed by the seven-day Festival of Unfermented Cakes.
8 ฮิศคียาห์ เชิญ ประชาชน ทั้ง หมด ใน อาณาจักร ยูดาห์ มา ร่วม ฉลอง ปัศคา ครั้ง ใหญ่. หลัง จาก ฉลอง ปัศคา แล้ว ประชาชน ก็ ฉลอง เทศกาล กิน ขนมปัง ไม่ ใส่ เชื้อ ซึ่ง กิน เวลา นาน เจ็ด วัน.
In her day —before antiseptics and antibiotics— hospital care was not what we have come to expect today.
ใน สมัย นั้น การ พยาบาล ผู้ ป่วย ไม่ ได้ เป็น อย่าง ที่ เรา เห็น อยู่ ใน ขณะ นี้ ยัง ไม่ มี ยา ฆ่า เชื้อ และ ยา ปฏิชีวนะ.
Orson, I've been cooking all day.
ออร์สัน ฉันทําอาหารมาทั้งวันแล้วนะ
Announce the date of the next special assembly day if available.
ถ้า ทราบ วัน ที่ การ ประชุม พิเศษ ครั้ง ถัด ไป ให้ แจ้ง พี่ น้อง ทราบ ด้วย.
Each day reports were given by foreign delegates, who related experiences from their own countries.
แต่ ละ วัน มี การ ให้ รายงาน โดย ตัว แทน จาก ต่าง ประเทศ ผู้ ซึ่ง เล่า ประสบการณ์ ต่าง ๆ จาก ประเทศ ของตน.
One day you'll suffer like we have.
สักวันพวกเจ้าจะต้องเจ็บปวดเหมือนเรา
8 “The calamitous days” of old age are unrewarding —perhaps very distressing— to those who give no thought to their Grand Creator and who have no understanding of his glorious purposes.
8 “ยาม ทุกข์ ร้อน” แห่ง วัย ชรา นั้น ไม่ น่า ชื่นชม—อาจ ถึง กับ เป็น ทุกข์ มาก—สําหรับ คน ที่ ไม่ คิด ถึง พระ ผู้ สร้าง องค์ ยิ่ง ใหญ่ ของ ตน และ คน ที่ ไม่ เข้าใจ พระ ประสงค์ อัน ยอด เยี่ยม ของ พระองค์.
Well, it's really hard to find people that you trust these days.
ก็นะ เดี๋ยวนี้มันก็หาคนเชื่อใจได้ยากแล้ว
8 The situation now is even worse than before the Flood of Noah’s day, when “the earth became filled with violence.”
8 สถานการณ์ ปัจจุบัน ยิ่ง เลว ร้าย กว่า ก่อน น้ํา ท่วม ใน สมัย ของ โนฮา เสีย อีก คราว ที่ “แผ่นดิน เต็ม ไป ด้วย ความ รุนแรง.”

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ days ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ days

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว