Co znamená end v Angličtina?

Jaký je význam slova end v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat end v Angličtina.

Slovo end v Angličtina znamená konec, závěr, konec, konec, konec, účel, konec, okraj, ukončit, skončit, skončit, proč, závěrečný, konečný, smrt, aspekt, zánik, špička, nedopalek, křídlo, konec, být rozčílený, skončit, dojet, dorazit, přijet, překazit, zmařit, skončit s, skončit, skončit, skončit s, na závěr, na konci, na sklonku života, večer, ve finále, nevědící si rady, s rozumem v koncích, zadní část, zarážka na knihy, uzavřít, před koncem, skončit, vyřešit se, slepá ulice, bezvýchodný, beznadějný, blížit se ke konci, chýlit se ke konci, spět ke konci, krajní bod, koncové místo, konečný výrobek, konečný výsledek, důsledek, odkládací stolek, do řady, od začátku do konce, neustálý, , skončit na smetišti, skončit na smetišti dějin, koncový uživatel, koncová uživatelka, koncovka, závěrečná fáze, druhý konec, předek, přední, počáteční, předřazený, vyšší cenová kategorie, přepychový, luxusní, nakonec, konečně, rozepnutý konec, nedokončená záležitost, nevyřešená záležitost, nahánět hrůzu, prostředek, podílový fond, početný, nekončící, bez konce, bez přestání, bez přerušení, ukončit, mít toho nad hlavu, zadní část, zadek, narazit zezadu do, až do konce, až do konce života, konečná, konečná, až na konec světa, předčasný konec. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova end

konec, závěr

noun (conclusion)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The story gripped me from the opening line right to the end.
Příběh se mě zmocnil od začátku do konce.

konec

noun (furthest part) (krajní část)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
They live at the end of the street.
Bydlí na konci ulice.

konec

noun (limit: time) (závěrečná část)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
We're moving at the end of the month.
Budeme se stěhovat na konci měsíce.

konec

noun (figurative (limit, bounds) (hranice)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Is there no end to our problems?
Copak naše problémy nebudou mít konce?

účel

noun (outcome)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Does the end justify the means?
Světí účel prostředky?

konec, okraj

noun (tip, extremity)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
You should place the end of the board against the wall.
Měl bys opřít okraj desky o zeď.

ukončit, skončit

transitive verb (bring to a conclusion)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She ended their relationship after just two months.
Ukončila jejich vztah už po dvou měsících.

skončit

intransitive verb (finish) (závěrečná část)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The concert ended with a Mozart violin concerto.
Koncert skončil Mozartovým Koncertem pro housle.

proč

noun (formal (goal, objective)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
To what end are we doing all this?
K čemu to vlastně všechno je?

závěrečný, konečný

adjective (final)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
By the time the film came to the end credits, most of the audience was crying.

smrt

noun (literary (death)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He met an untimely end.

aspekt

noun (portion, aspect)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
It was the marketing end of the enterprise that caused the failure.

zánik

noun (destruction)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
It's the end of the world as we know it.

špička

noun (slang, dated (the best) (přeneseně: nejlepší ze všech)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I love John Coltrane. He's the end!

nedopalek

noun (UK (remnant, butt)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Please put your cigar ends in the ashtray.

křídlo

noun (American football: lineman) (americký fotbal)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He was the best offensive end in the team's history.

konec

noun (written (book, film: indicating the finish) (nápis na konci knihy, filmu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
"The End" appeared on the screen in giant letters.

být rozčílený

verbal expression (UK, dated (be exasperating)

"Honestly, Tabitha, you're the end!" said her mother in an exasperated voice.

skončit

intransitive verb (result) (dopadnout)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Where will it all end?
Kam to všechno povede?

dojet, dorazit, přijet

intransitive verb (arrive, find yourself)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We were trying to get to Brighton, but we ended up in Hastings.

překazit, zmařit

transitive verb (destroy, thwart) (plány)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The rain ended our plans to play tennis.

skončit s

transitive verb (literary (kill) (někým)

If only God would end the person who did this!

skončit

phrasal verb, intransitive (informal (arrive somewhere) (někde)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I hoped by taking the metro I would end up in central Paris.

skončit

phrasal verb, intransitive (informal (become) (nějak)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If we keep going this way, we'll end up totally lost.

skončit s

(have eventually)

I would never have gone skydiving if I'd known I was going to end up with a broken leg.
Nikdy bych býval nešel skákat s padákem, kdybych věděl, že skončím se zlomenou nohou.

na závěr

adverb (at [sth]'s conclusion)

I haven't seen the film yet; don't tell me what happens at the end.

na konci

expression (at [sth]'s conclusion) (něčeho)

At the end of the race, the runner fell exhausted to her knees.

na sklonku života

adverb (just before death) (před smrtí)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
At the end, she just sighed and let go of my hand.

večer

expression (in the evening) (na konci dne)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He went home at the end of the day.
Večer šel domů.

ve finále

expression (figurative (ultimately)

At the end of the day, there's nothing we can do.
Ve finále není nic, co bychom mohli udělat.

nevědící si rady

adjective (upset, frustrated)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Kathy was at her wit's end with worry when her son failed to come home from school.

s rozumem v koncích

adjective (unable to find a solution) (přeneseně)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Having spent three hours unsuccessfully trying to fix the photocopier, Dave was at his wit's end.

zadní část

noun (rear part)

He cruelly likened her appearance to the back end of a bus!

zarážka na knihy

noun (support that keeps books in place)

Bob gave me a matching pair of wooden book ends as a present.

uzavřít

transitive verb (conclude, finish)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The conference was brought to an end in the late afternoon.

před koncem

adverb (before the final moment)

By the end of the first chapter, I could guess the solution to the mystery. I'm usually exhausted by the end of the day.
Záhadu jsem dokázal rozluštit ještě před koncem první kapitoly.

skončit

verbal expression (conclude)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
All good things must come to an end.

vyřešit se

verbal expression (be resolved)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
With some therapy your internal conflict could finally come to an end.

slepá ulice

noun (road: cul-de-sac)

The street led to a dead end so we had to turn around.

bezvýchodný, beznadějný

noun as adjective (figurative (job, etc.: with no future)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Rick hated his dead-end job.

blížit se ke konci, chýlit se ke konci, spět ke konci

verbal expression (finish)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
As the evening drew to a close, the orchestra played a final waltz.

krajní bod

noun (extremity)

The end points are several hundred metres apart.

koncové místo

noun (where [sth] ends)

The proposed diversion alters the end point of the footpath.

konečný výrobek

noun (result of a process)

The end product of the process is a 100% organic fertilizer.

konečný výsledek

noun (product created by a process)

The end result of the process is a new recyclable plastic.

důsledek

noun (consequence)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The end result of a failure to follow safety procedures could be injury or death.

odkládací stolek

noun (small table at end of sofa)

do řady

adverb (in a row)

If all placed end to end, the rows of seats would stretch for 54 kilometres.

od začátku do konce

adjective (from start to finish)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The match delivered end-to-end thrills, with six near-goals.

neustálý

adjective (continuous)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The movie is packed with end-to-end fight scenes.

verbal expression (eventually have to do)

Julia turned Larry down, so he ended up going to the prom by himself.

skončit na smetišti

verbal expression (informal, figurative (be discarded) (vyhodit)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

skončit na smetišti dějin

verbal expression (informal, figurative (be forgotten) (přeneseně)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
His well-intentioned efforts have ended up on the scrap heap of history.

koncový uživatel, koncová uživatelka

noun (consumer)

The end user's point of view is too often not taken on board by product designers.

koncovka

noun (final part of a chess game) (šachy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Because his rook was trapped, Brian found himself in the endgame of the chess match.

závěrečná fáze

noun (figurative (final stage of a process)

The endgame will consist of comparing this year's sales numbers to last year's.

druhý konec

noun (furthest part, limit)

The station is situated at the far end of the village.

předek

noun (foremost part)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The front end of the car was badly damaged.
Předek auta byl hrozně poškozen.

přední

adjective (relating to foremost part)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

počáteční

adjective (money: paid at beginning) (finance apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

předřazený

adjective (computer: user's access)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

vyšší cenová kategorie

noun (expensive range)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's a nice handbag, but it's on the high end.

přepychový, luxusní

noun as adjective (upmarket or exclusive)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I work at a high-end clothing store; nothing we sell is under $100.

nakonec

adverb (ultimately)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
In the end, it doesn't really matter whether we go to Milan or Barcelona for our holiday; either would be great.

konečně

adverb (finally, eventually)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He finished his work in the end.

rozepnutý konec

noun (unfastened end of [sth])

nedokončená záležitost

noun (figurative, usually plural (unfinished business)

Your essay just isn't good enough: it's full of loose ends for a start.

nevyřešená záležitost

noun (figurative, usually plural (unfinished detail)

The company directors had one more loose end to tie up before they could announce the merger.

nahánět hrůzu

verbal expression (frighten [sb])

That guy was so creepy, he made my hair stand on end.

prostředek

noun (method of achieving [sth])

It doesn't matter that he lied; it was just a means to an end. The junta has promised new civilian elections; the coup was a means to an end.

podílový fond

noun (investment program)

početný

adjective (numerous)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He has had no end of troubles in his short life.

nekončící

adjective (continuous)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My teenage daughters cause me no end of trouble.

bez konce

expression (continuous)

There's no end to the fun you can have in New York City!

bez přestání, bez přerušení

adverb (one after another, continuously)

She spoke about her children for hours on end.

ukončit

transitive verb (stop, curtail)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The fall put an end to her skiing career. I'll put an end to this nonsense right away!

mít toho nad hlavu

verbal expression (figurative, informal (be exasperated) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I need a break from the kids; I've reached the end of my rope!
Potřebuji si odpočinout od svých dětí, mám toho nad hlavu!

zadní část

noun (back portion)

The rear end of the bus was crumpled after the accident.

zadek

noun (informal (buttocks)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I found a small space for my rear end among the spectators on the bench.

narazit zezadu do

transitive verb (crash into)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

až do konce

expression (all the way through)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She performed flawlessly right to the end.

až do konce života

expression (to the moment of death)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I promise never to leave you: I'll stand by you right to the end. He suffered a lot, but he was in good spirits right to the end.

konečná

noun (last stop of train or bus) (v soutěži apod.)

The conductor announced the end of the line so we got off the train. After the bus reaches the end of the line, you'll have to walk a little bit.

konečná

noun (figurative (point [sth] ceases to exist) (v soutěži apod.)

Jim's patience finally reached the end of the line.

až na konec světa

expression (figurative (to any or every place)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My love is boundless! - I'll follow you to the ends of the earth!

předčasný konec

noun (early death by unnatural causes)

Keep away from the alligators or you'll meet an untimely end! The characters in John's latest novel will all meet an untimely end.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu end v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova end

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.