did ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า did ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ did ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า did ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทํา, ได้, กระทํา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า did

ทํา

verb

ได้

verb

กระทํา

verb

And this he did once, when he offered up himself.
และพระองค์ทรงกระทําสิ่งนี้ครั้งหนึ่ง, เมื่อพระองค์ทรงพลีพระชนม์ชีพของพระองค์เอง.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I knew of God’s high regard for the human body, but even this did not deter me.” —Jennifer, 20.
ฉัน รู้ ว่า พระเจ้า ทรง ประเมิน ค่า ร่าง กาย ของ มนุษย์ ไว้ สูง แต่ เรื่อง นี้ ก็ ไม่ อาจ ฉุด รั้ง ฉัน จาก การ ทํา ร้าย ตัว เอง.”—เจนนิเฟอร์, อายุ 20 ปี.
(b) How did Jehovah further bless Hannah?
(ข) ฮันนา ได้ รับ พระ พร อะไร อีก จาก พระ ยะโฮวา?
What did it matter?
ทําไมถึงต้องทําหล่ะ
I'm sorry, did I just say that all out loud?
ขอโทษนะฉันพูดดังไปรึเปล่า?
Did you check?
เธอสืบดูรึยัง?
Did something happen?
เกิดอะไรขึ้น?
In view of this, then, there can be no doubt that Mary did not have any other children.”
ดัง นั้น เมื่อ คํานึง ถึง เรื่อง นี้ จึง ไม่ เป็น ที่ สงสัย เลย ว่า มาเรีย มิ ได้ มี บุตร คน อื่น ๆ.”
Obviously, she did not understand why I wept, but at that moment I resolved to stop feeling sorry for myself and dwelling on negative thoughts.
ดู เหมือน ซูซันนา ไม่ เข้าใจ ว่า ทําไม ดิฉัน ร้องไห้ แต่ ใน ตอน นั้น เอง ดิฉัน หยุด สงสาร ตัว เอง และ เลิก ครุ่น คิด ใน แง่ ลบ.
(Matthew 4:1-4) His meager possessions were evidence that he did not profit materially from the use of his power.
(มัดธาย 4:1-4) การ ที่ พระองค์ มี ทรัพย์ สมบัติ น้อย เป็น หลักฐาน แสดง ว่า พระองค์ มิ ได้ หา ผล กําไร ทาง วัตถุ จาก การ ใช้ อํานาจ ของ พระองค์.
Did the butterfly’s wing come about by evolution?
ปีก ผีเสื้อ เกิด ขึ้น โดย วิวัฒนาการ หรือ มี ผู้ ออก แบบ?
Why did you stay?
แล้วคุณค้างที่นี่ทําไม
How did the religious leaders in Jesus’ day show that they did not want to follow the light?
ผู้ นํา ศาสนา ใน สมัย พระ เยซู แสดง ให้ เห็น อย่าง ไร ว่า เขา ไม่ ต้องการ ดําเนิน ตาม ความ สว่าง?
Did he ever say anything to you that I should know?
เขาเคยพูดอะไรกับคุณ ที่ผมควรรู้บ้างไหม
When Jake was taking the test, did any numbers stand out?
ตอนที่เจคทําแบบทดสอบ มีเลขตัวไหนที่โดดเด่นไม๊
Why did one of Japan’s leading bicycle racers leave racing behind in an effort to serve God?
ทําไม นัก แข่ง จักรยาน ที่ มี ชื่อเสียง ใน ญี่ปุ่น จึง ทิ้ง อาชีพ นัก แข่ง ไว้ เบื้อง หลัง แล้ว หัน มา รับใช้ พระเจ้า?
How did the school help them to progress as evangelizers, shepherds, and teachers?
โรง เรียน นั้น ช่วย เขา อย่าง ไร ให้ ก้าว หน้า ฐานะ ผู้ เผยแพร่, ผู้ บํารุง เลี้ยง, และ ผู้ สอน?
Did yοu chase the same girls?
ตามจีบผู้หญิงคนเดียวกันหรือ
Did Jesus say that a person who received a gift would not be happy?— No, he didn’t say that.
พระ เยซู ตรัส ไหม ว่า คน ที่ ได้ รับ ของ ขวัญ จะ ไม่ มี ความ สุข?— เปล่า พระองค์ ไม่ ได้ ตรัส เช่น นั้น.
Why, possibly, did Paul tell the Corinthians that “love is long-suffering”?
อาจ เป็น ได้ ว่า เพราะ เหตุ ใด เปาโล จึง บอก พี่ น้อง ชาว โกรินโธ ว่า “ความ รัก อด กลั้น ไว้ นาน”?
Who did you speak with?
แล้วคุณคุยกับใคร?
For you did not receive a spirit of slavery causing fear again, but you received a spirit of adoption as sons, by which spirit we cry out: ‘Abba, Father!’” —Romans 8:14, 15.
เพราะ ท่าน ทั้ง หลาย มิ ได้ รับ วิญญาณ แห่ง การ เป็น ทาส ซึ่ง ทํา ให้ เกิด ความ กลัว อีก แต่ ท่าน ทั้ง หลาย ได้ รับ วิญญาณ แห่ง การ รับ เป็น บุตร ชาย ซึ่ง โดย วิญญาณ นั้น เรา ร้อง เรียก ว่า ‘อับบา, พระ บิดา!’”—โรม 8:14, 15, ล. ม.
I did that for two reasons.
ผมมีเหตุผลสองอย่างที่ทําแบบนั้น
How did Paul show a self-sacrificing spirit, and how can Christian elders today do the same?
เปาโล แสดง น้ําใจ เสีย สละ อย่าง ไร และ คริสเตียน ผู้ ปกครอง ใน ทุก วัน นี้ จะ ทํา เช่น นั้น ได้ โดย วิธี ใด?
She did.
เขาให้
What did you say?
คุณว่าอะไรนะ?

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ did ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ did

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว